Trgovina na drobno (zgodovina različic)

Novost

Verzija

 • Sprememba načina interpretacije sporočila iz POS terminala v primeru vrste povezave Bankart, kar odpravlja blokiranje programa v primeru vnosa napačnega PIN-a (3x) na terminalu.

2023.01.001
 • Pri popravljanju, dopolnjevanju analitičinih podatkov na negotovinskem računu se le ti ob potrditvi preneseju tudi v vrstice že vpisane izdaje.
 • Odpravljena je težava pri knjiženju zaključka dneva v blagajno za primer, ko je izbrana le možnost prenosa v blagajniško poslovanje in nekatere druge situacije povezane z masovnim knjiženjem.
2022.18.001
 • Odpravljena težava v Analizi prodaje, ko se dimenzije vrtilne tabele za prikaz podatkov o dodatnih lastnosti artiklov niso ustrezno poimenovale (prikazalo se je ime vf1 - vf5).
2022.17.003
 • Odpravljena napaka iz predhodne verzije, ko se je na postavitvah off-line blagajn pri knjiženju v knjigovodstvo javila napaka za povezovanje na nastavitve Fakturiranja.
2022.17.002
 • Na formi »Poslovalnice« je dodan gumb »Nastavitve zaključka dneva«. S klikom nanj se odpre forma za določitev določenega števila parametrov, povezanih z zaključkom dneva, in sicer področja za finančno in DDV knjiženje, Temeljnica DK in Dogodek DK, izvoza v DK, DDV in BP, izbira prenosa darilnih bonov in darilnih kartic.
 • To pomeni, da smo nastavitev večine parametrov iz računalnika preselili v poslovalnico.
 • Parametri, ki so bili preneseni v poslovalnico, so še vedno vidni na ekranu, ki se prikaže ob začetku zaključka dneva, vendar so blokirani, torej jih ni mogoče spreminjati na tem ekranu, ampak samo na poslovalnici.
 • V poslovalnicah je bil med ostalimi parametri za zaključek dneva dodan parameter, ki označuje poslovalnico za skupinski prenos podatkov.
 • Pri gotovinski prodaji je pri izvajanju zaključka dneva možno hkrati izvesti zaključek dneva za vse poslovalnice, kjer je omogočen skupinski prenos, če je za posamezno poslovalnico vključen parameter za skupinski zaključek.
 • Največji datum, za katerega je mogoče narediti skupinski zaključek, je trenutni datum - 1
 • Na formi za zaključek dneva je dodana možnost (s klikom na za to namenjeno ikono) izbire poslovalnice za skupinsko izvedbo zaključka dneva.
2022.17.001
 • Ob potrditvi gotovinskega računa v TDR-ju se pri knjiženju izdaje v MSP upošteva SM iz Vrste prometa TDR, v kolikor je ta prazna se upošteva iz Vrste prometa MSP, kamor se izdaja poknjiži.
2022.16.001
 • Na maskah preko gumbov F2, F5 in F8 je poenoteno iskanje podatkov, vključujoči * pred besedo za iskanje po začetku iskane vrednosti. Usklajena oblika in postavitve polj v glavi mask.
 • Pri prenosu negovotinvke dobavnice v gotovino je urejeno da se upošteva kljukica "Izpis kupca", tudi za fizične osebe, na izpisu računa.
2022.15.001
 • Obvezen vnos načina plačila za POS plačilo v nastavitvah programa, če je vključeno delo s POS plačilom. POS plačilo mora biti označeno na izbranem plačilnem sredstvu.
 • Največja dovoljena dolžina imena plačilnega sredstva, označenega kot POS plačilo, je lahko 19 znakov. Program ob namestitvi odreže vsa imena označena s plačilom POS od 20. znaka do konca.
 • V šifrantu "Poslovalnice" je v "Dodatne nastavitve" nova nastavitev "Negotovinska prodaja" v sklopu "Upoštevanje cenika stranke", ki določa ali se ob vnosu vrstic negotovinske dobavnice cene predlagajo iz cenika stranke. Privzeta nastavitev je "potrjeno", kar pomeni dosedanje predlagajnje cen. Če nastavitve ni potrjena, pa se ob negotovinski prodaji posebni ceniki in cene stranke ne upoštevajo, temveč se predlagajo splošne cene iz nastavitev poslovalnice ali nastavitev programa. S tem se lahko poenoti delovanje upoštevanja cenika strank z izdajo računa na gotovinski prodaji.
 • Na vnosnih maskah negotovinske dobavnice in predračuna je omogočen vnos podatka "Naslovnik Ulica" do 140 znakov.
 • Dopolnitve delovanja prenosa podatkov iz odpremnih nalogov NDK v maloprodajo v negotovinsko prodajo, ko velja sistem vodenja zalog maloprodaje v modulu MSP. Obstoječa nastavitev "Knjiženje v Negotovinsko prodajo TDR" v šifrantu Knjige naročil na zavihku "Knjiženje v TDR" tako velja za kreiranje dokumenta medskladiščnega prenosa MSP. Pri tem morajo biti skladišča na prejemni strani in poslovalnice usklajeni. Ko se tak odpremni nalog knjiži, se kreira dokument prenosa z ustrezno dopolnjenimi podatki o poslovalnicio in maloprodajnih cenah.
 • Pri vnosu Kartice zaupanja ob izdaji računa, je v prejšnji verziji prišlo do neskladja med nastavitvami in zapisi v promete Kartice zaupanja. V primeru, ko v nastavitvah ni bila označena nobena opcija za vnos kartice (na začetku, na koncu) in pri uporabi nove funkcije F3 Vnos KZ, se to ni ustrezno zapisalo. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
2022.14.001
 • Odpravljena težava pri uporabi hitrih tipk F8 in F5 v Trgovini na drobno, ko modul ni povezan z Materialno skladiščnim poslovanjem ali modulom Dobavitelji in kupci.
2022.13.003
 • V nastavitvah programa je na zavihku "Kartica zaupanja" nova nastavitev "Potrditev vnosa", s katero določamo, kako se ob izdaji računa forma za vnos kartice zaupanja prekliče ali potrdi. Privzeta nastavitev je "potrjeno", kar pomeni, da moramo izbiro potrditi s klikom na ustrezen gumb. Če nastavitev ni potrjena, pa lahko formo za vnos KZ zapiramo z <esc> ali z <x> v desnem vogalu forme, seveda dokler šifra stranke KZ ni vnesena. Ko pa je šifra KZ vnesena, moramo vnos potrditi ali opustiti na standarden način preko ustreznih gumbov.
 • Na vnosu gotovinskih računov in negotovinskih dobavnic je poleg obstoječih načinov dodana možnost vnosa kartice zaupanja preko gumba "Vnos KZ (F3)", dokler se vnos vrstic še ni začel. Tako lahko prikličemo okno za vnos KZ tudi po tem, ko smo že v novem računu in prosto pregledujemo artikle ali cene ali pa smo opustili vnos vrstic in ponovno začeli z vnosom vrstic.
 • V šifrantu "Poslovalnice" je na "Dodatne nastavitve" nova nastavitev "Gotovinska prodaja - upoštevanje cenika strank", ki določa ali se ob vnosu vrstic gotovinskega računa cene predlagajo iz cenika stranke. Privzeta nastavitev je "potrjeno", kar pomeni dosedanje predlaganje cen. Če nastavitve ni potrjena, pa se ob gotovinski prodaji posebni ceniki in cene stranke ne upoštevajo, temveč se predlagajo splošne cene iz nastavitev poslovalnice ali nastavitev programa.
 • Na preglednici negotovinske prodaje in oknu za vnos negotovinske prodaje je stalno omogočen dostop do priponke (dobavnice).
 • Odpravljena težava pri uvozu XML ko se ni prepoznala davčna stopnja.
 • Pri uporabi noprintZ ( Fin4Green ) se je odpravilo določene pomanjkljivosti vezane na Gotovinski račun in kopijo gotovinskega računa:
  • pošiljanje stanja kartice tudi ko na računu ni pridobljenih točk
  • urejeno besedilo na koncu računa (število + dodano točk)
  • urejeno besedilo o pridobljeni ugodnosti (dodan EUR)
  • urejeno polje "s popustom brez DDV", sedaj piše znesek brez računa
  • v vrsticah dodan % skupnega popusta (vpisan + predlagana ugodnost + rabat iz glave dokumenta).
  • kopija računa na noprintZ ima dopolnjeno pošiljanje številke kartice zaupanja in urejen podatek  "s popustom brez DDV"
2022.13.002
 • Pri brisanju predračuna v TDR, ko v pogovornem oknu se klikne na X (desno zgoraj), program deluje enako, kot da bi kliknil na možnost »NE« (predračun se ne izbriše).
 • Na preglednici »Pregled knjiženja v MSP« je nov gumb "Zbirno po artiklih". Odpre se nova preglednica, ki prikazuje neknjižene vrstice zbirno na nivoju artikla. Pregled po artiklu je zbirno na nivoju naslednjih podatkov: Šifra artikla, Serija in podatek Opomba.
2022.12.001
 • V skladu z novim desetim odstavkom 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ki določa, da davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni več treba izročiti računa v papirni obliki končnemu potrošniku, razen če končni potrošnik to zahteva, se je tak način tiskanja uredil v modulu TDR.
 • Šifranti - Poslovalnice: Na vnosu dodatnih nastavitev je nova nastavitev »Gotovinska prodaja – Tiskanje računa za končne potrošnike se samodejno izvede«. Privzeta nastavitev je potrjena, to pomeni, da program deluje na način, da ob zaključku vedno ponudi tiskanje računa. Če nastavitev ni potrjena, potem pa se tiskanje ne predlaga samodejno in se račun lahko tiska samo na zahtevo kupca.
 • Knjiženje - Gotovinska prodaja: Ob zaključku računa za končnega potrošnika se predlaganje tiskanja izvaja glede na novo nastavitev. V primeru, ko se tiska račun samo na zahtevo kupca, je ob zaključku računa dodaten gumb »Potrdi in tiskaj (F11)«, preko katerega lahko natisnemo račun, ko ga kupec zahteva. V nasprotnem primeru se z dosedanjim potrjevanjem račun (F12) tiskanje ne izvede. Za potrebe tiskanja računa na zahtevo kupca je tudi dodan gumb »Tiskaj zadnji račun«, s katerim lahko natisnemo zadnji izdani račun na določeni blagajni. Primer: nastavljeno je tiskanje samo na zahtevo kupca; na blagajni se že izvaja naslednji vnos računa in šele takrat predhodni kupec zahteva račun. Preko tega gumba lahko natisnemo predhodni izdani račun, brez da zapuščamo trenutni vnos računa. Seveda ta gumb lahko uporabimo, tudi če se je predhodni račun natisnil in se takoj potrebuje kopijo računa. Ko se izdaja račun po 82.čl.ZDDV (v obliki za davčnega zavezanca), pa program vedno ponudi tiskanje računa, ne glede na novo nastavitev.
 • Na preglednici in vnos/urejanje vrste prometa je dodano polje Neaktivnost. Uporabi se za določanje aktivnosti vrste prometa. Na preglednici se novo polje uporablja za filtriranje aktivnih/neaktivnih vrst prometa.Samo polje ne omejuje izbire vrste prometa na podrejenih vnosih.
 • Na vnosu računov preko t.i. "ekrana na dotik" (touch screen) se po vnosu artikla preko predloge hitrih gumbov, odpre dodatno okno za vnos serije, če se artikel vodi po serijah.
 • V nastavitvah knjiženja v knjigovodstvo dodana polja za definiranje načina in kontov za knjiženje koriščenih avansov na maloprodajnih računih.
2022.11.001
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Na dobavnicah, ki so že bila knjižena v Fakturiranje, sprememba datuma dokumenta ni možna.
2022.10.001
 • Gotovinska prodaja
  • Uporaba dodatnega prikazovalnika (POS display) na prodajnem mestu
   • Prikaz vnosa računa na teh posebnih prikazovalnikih se je v tej verziji posebej uredilo za manjše ekrane (primer 800x480).
   • Nastavitve dodatnega prikazovalnika se pri prenosu podatkov iz centrale na off-line blagajno lahko dodajo k ostalim podatkom za prenos. V nastavitvah prenosa je za ta namen dodana nastavitev »Prenos nastavitev POS barvnih zaslonov«.
2022.09.001
 • Gotovinska prodaja
  • V primeru, ko so nastavljene maske šifer artiklov na znakovni vnos brez predpone, se na prodaji ob vtipkani napačni (neobstoječi) šifri artikla ni odprlo dodatno okno z napako, na katero je prodajalec moral ustrezno reagirati. Ta pomanjkljivost glede na to posebno masko je v tej verziji odpravljena.
  • Uporaba dodatnega prikazovalnika (POS display) na prodajnem mestu
   • V nastavitvah programa na urejevanju POS opreme je dodan zavihek »Barvni prikazovalnik«. Tu vnašamo prikazovalnike, katere lahko uporabljamo na posameznih prodajnih mestih ali info pultih. Vnaša se poljubno število prikazovalnikov z ustreznimi nastavitvami, katere vsebine in kako se na teh ekranih to prikazuje.
  • Na zgornjem delu preglednice »Gotovinska prodaja« je dodan gumb »Prikazovalnik za stranke«. Na tem gumbu se odpre dodatno okno za izbor prikazovalnika, katerega želimo uporabljati na konkretnem računalniku, t.j. te nastavitve so tako vezane na posamezen PC.
2022.08.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Plačevanje preko povezanega bančnega POS za masko na ekranih na dotik (touchscreen)
    • Dodana je možnost plačevanja preko POS bančnih terminalov. Ob plačevanju računa je na vnosih načinov plačil dodana izbira »POS plačevanje«. Delovanje in pogoji enaki, kot velja na standardni formi vnosa računov.
 • V pošiljanje na storitev noprintZ dodani tudi podatki o bonitetah.
2022.05.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska in Negotovinska prodaja
   • Ko je nastavljen prenos predračunov iz Fakturiranja, je izbor dopolnjen s polji za izbor leta predračunov in knjige predračunov. Izbor knjige predračunov je omejen glede na knjigo dokumentov za predračune in na varnostni sistem.
2022.04.001
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Na vnosu dobavnice je funkcija »Osveži cene« dopolnjena na način, da se lahko na vrstice dobavnice napolni cena, veljavna na poljubno vpisan datum. Privzeto delovanje je dosedanje, t.j. predlaga tekoči datum.
2022.02.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Delovanje storna računa, ki je bil plačan preko POS terminala, je sedaj narejeno tako, da se v način plačila, v katerem je zavedeno POS plačilo predlaga privzeti način plačila. Nato se lahko izbere ustrezen način plačila, na katerem naj bi bil zapisan storno plačila.
  • Priprava podatkov za knjigovodstvo mM
   • Ko knjižimo promet gotovinske prodaje v miniMAX je področje za izvoz obvezno. Če področje ni vpisano ali ne obstaja, program ne dovoli nadaljevanja.
 • Ko se prenaša odpremne naloge NDK v gotovinske računa TDR in imamo sistem maloprodaje brez zalog, se po prenosu ustrezno uskladijo podatki zbirnih tabel TDR, katere so v predhodnih verzijah ostale neusklajene.
2022.01.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev kontrol ob zaključevanju gotovinskih računov v povezavi s plačevanjem preko bančnega POS terminala.
2021.17.002
 • Pri knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo se sedaj iz knjižne skupine prepišejo tudi dodatne tri analitike.
2021.17.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev delovanje programa pri hkratnih vnosih gotovinskih računov na več blagajnah, zaključevanju gotovinskega računa in pri plačevanju preko bančnega POS terminala.
2021.16.003
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev kontrol in delovanje programa pri zaključevanju gotovinskega računa in pri plačevanju preko bančnega POS terminala v primerih prekinjanja delovanja programa (zunanji vzroki, s strani uporabnika ipd.), prekinjanja bančne transakcije in vračanja v vnosne vrstice in dodajanja vrstic. V povezavi s tem je pri vračanju iz plačevanja računa nazaj na vrstice preprečeno brisanje vrstic.
2021.16.002
 • Pri zbirnem knjiženju dobavnic v fakturiranje se sedaj lahko določi, da se različne analitike prenesejo v vrstice računa.
2021.16.001
Sistem kartic zaupanja
 • Dopolnilo se je obstoječ sistem kartic zaupanja z dvema novima sistemoma uporabe teh kartic. Dosedanji sistem je ostal nespremenjen, nova pa sta sistema »pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja« in »obračun popustov (bonitet) ob prodaji«.
  • »pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja«: v tem načinu se nabiranje točk in obračun izvaja na način, da se namesto tiskanja bonov za dosežene bonitete vrednost teh bonitet naloži na samo kartico. To naloženo vrednost se potem lahko koristi ob nakupih blaga.
  • »obračun popustov (bonitet) ob prodaji«: v tem načinu pa se na podlagi nakupov v določenem obdobju sprotno priznava popust ob prodaji blaga. Pri tem načinu se poleg lestvic za izračun popusta vnaša tudi obdobja, v katerem se išče opravljene nakupe za kupca, imetnika kartice zaupanja.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ob prodaji blaga so dopolnitve za nova sistema uporabe kartic zaupanja
   • dosežene bonitete se lahko koristi ob zaključku računa na način, da se željeno vrednost bonitete uporabi za zmanjšanje zneska za plačilo
   • na podlagi doseženih nakupov v določenem obdobju se predlaga popust na vrsticah prodaje
 • Izpisi
  • Pregled prometa po karticah zaupanja
  • Program dopolnjen glede na sistem uporabe kartic zaupanja. V odvisnosti od nastavitev so tako aktivne ali neaktivne določene obdelave v programu.

Odpravljena težava pri vnosu prejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice

2021.09.001

Knjiženje - Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje

 • Popravek predlaganja prodajnih cen, v primeru, ko na poslovalnici ni vpisan cenik gotovinske in negotovinske prodaje. Program sedaj predlaga ustrezno prodajno ceno iz cenika v nastavitvah modula.
 • V programih knjiženja je na preglednicah dopolnjeno iskanje dokumentov, v katerih je zapis s konkretnim artiklom in serijo za artikle, katerim se vodijo serije na način "Samo sledljivost".
2021.05.001

Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje

 • V Trgovini na drobno se je iskanje prodajnih cen v cenikih razširilo z dodatnim nivojem iskanja. Poleg akcijskih cenikov, cenikov konkretne stranke, cenikov kartic zaupanja in privzetih cenikov poslovalnice se iskanje izvaja še po ceniku iz nastavitev programa. Cena iz tega cenika se predlaga samo v primeru, ko v vseh prejšnjih cenikih cena ni bila najdena, ne glede na to, ali je cena v tem ceniku najugodnejša ali ne.

Negotovinska prodaja

 • Dopolnjen program knjiženja negotovinskih dobavnic v Fakturiranje. Na nastavitveni formi za knjiženje "Prenos dobavnic v Fakturiranje" je nova nastavitev "Datum zapadlosti" z naslednjimi izbori: Iz podatka Rok plačila; Datum dobavnice + neto dnevi kupca; Tekoči datum + neto dnevi kupca; Datum računa + neto dnevi kupca; Izbrani datum. V odvisnosti od izbora se v račun Fakturiranja napolni datum zapadlosti. Ta novi sistem polnjenja datuma zamenjuje obstoječega, ko se je datum zapadlosti izračunal iz datuma računa ali iz samega roka plačila na dobavnici.

Gotovinska prodaja

 • Odpravljeni napaki iz prejšnje verzije programa: pri storniranju računa prikaz obvestila o nevpisani številki blagajne in storno se ni nadaljeval ter pri vnosu vrstice v nekaterih primerih, ko se je prikazalo obvestilo o nepravilni vrednosti v polju cena.

Predračuni

 • Pri uvozu vrstic predračunov iz ročnih terminalov se je dodalo uvoz dodatnega podatka (»Nastavitve ročnih terminalov« – polje »Dodaten podatek«), ki predstavlja serijo artikla.

Nastavitve programa

 • V nastavitvah POS opreme so za zaslone na dotik (touchscreen) dodane nastavitve prikaza t.i. hitrih gumbov. Gre za nastavitve, s katerimi lahko dodatno prilagodimo število in velikost prikazanih podatkov na posameznem gumbu.
2021.04.001

Šifranti: Vrste prometa

 • V šifrantu je dodano polje »Šifra vrste dokumenta« za vnos / izbor vrste dokumenta, ki se uporabi pri shranjevanju dokumenta v dokumentacijski sistem eR. Polje je dodano tudi v izvoze / uvoze podatkov šifranta. Privzeta nastavitev je »S – Stranke«. Izbor je aktiven samo, ko obstaja licenca za napredne funkcionalnosti eR.

Knjiženje: Negotovinska prodaja

 • Dodana standardna pasica za delo s priponkami. Priponka se doda ob tiskanju, ni prostega dodajanja priponke – aktivni sta samo opciji »Odpri« in »V fascikel«.

Uvoz podatkov iz ročnih terminalov

 • Uvoz podatkov iz terminalov se je dopolnil v tem, da se je dodalo možnost ažuriranja in združevanja uvoženih podatkov. Nova nastavitev na formi uvoza »Ažuriraj / združi vrstice«. Če je potrjena, se v primeru novega dokumenta združijo podatki na nivoju šifre artikla in serije, v primeru obstoječega dokumenta pa se uvoženi podatki dodajajo na obstoječe vrstice, ravno tako na nivoju šifre in serije artikla. Ta možnost je aktivna na vnosu prejemov in predračunov.

Izpis POS računa

 • V primeru nastavitve "Sestavnice - neposredni izbor", sedaj pravilno izpiše ceno in vrednost postavke za sestavnico.
2021.02.001


V tem prispevku