Obvladovanje kakovosti (zgodovina različic)

  Opis novosti  Verzija
 • Vse vrste kontrolnih nalogov – status kontrolnega naloga se iz »razpisan« spremeni v »v obdelavi« takoj, ko je vnesena vsaj ena meritev na vsaj eni karakteristiki.
2021.13.001
 • Medfazna kontrola – na karakteristiki posamezne operacije je dodan podatek ali je proces pod kontrolo ali ne. Določi se avtomatsko na enak način, kot se skozi izris kontrolne karte. Karakteristike za katere je proces izven kontrole se v preglednici karakteristik operacij obarvajo sivo.
 • Certifikatna listina – dodana nova nastavitev (v nastavitvah programa; zavihek »splošno«) ali se pri pripravi certifikatne listine na vhodni kontroli upoštevajo le artikli katerim s vodijo zaloge po serijah ali vsi artikli.
2021.12.001
 • Avtomatski vpis datuma meritev – dodan avtomatski vpis datuma meritev tudi na funkcijo »OK atributi«. Velja za vse vrste kontrolnih nalogov.
2021.10.001
 • Avtomatski vpis datuma meritev – pri vseh vrstah kontrolnih nalogov se datum meritev na karakteristiki naloga napolni samodejno, ko je vpisa vsaj ena meritev.
2021.09.001
 • Prevzem procesa – na kontrolni nalog prevzema procesa smo dodali novo funkcijo (gumb) »Prenos serij«. Funkcija omogoča prenos serij sestavin določenih na kontrolnem nalogu v delovni nalog VRP že pred samim zaključkom kontrolnega naloga. Prenos je možno izvesti 1x samkrat. Če prenos ni izveden »predčasno« se še vedno izvede tudi ob zaključku kontrolnega naloga. Funkcija je za operaterja privzeto onemogočena in jo je potrebno aktivirati skozi varnostni sistem.
2021.08.001
 • Certifikatna listina – na preglednico sterilizatorjev znotraj vnosne forme certifikatne listine je dodana kolona »količina« sterilizatorja.«.
2021.07.001
 • Kontrola – preglednice vseh vrst kontrolnih nalogov; urejeno ustrezno vključevanje/izključevanje kontrolnih nalogov statusa »Zaključeni«.
 • Kontrola – prevzem procesa in medfazna kontrola; podatki o tehnoloških operacijah kontrolnega naloga se ne pridobivajo več iz šifranta tehnoloških postopkov temveč iz operacij delovnega naloga. Ročni vnos kontrolnega naloga je onemogočen (nastati mora izključno s kreiranjem iz delovnega naloga).
2021.06.001
 • Šifranti – artikli-kontrola; na prevzemu procesa in medfazni kontroli se pri brisanju tehnoloških postopkov ne spremni več vrstni red pozicij in posledično operacije ostanejo na pripadajočih tehnoloških postopkih.
 • Kontrola – prevzem procesa; na sestavinah kontrolnega naloga prevzema procesa ni možno več vpisovat serij, ki ne obstajajo v šifrantu serij sestavine.
2021.05.001
 • Vizitka – ureditev delovanja funkcije »vizitka«.
 • Pripomočki – Odklepanje/zaklepanje kontrolnih nalogov; dodane dodatne kontrole za ujemanje tipa in knjige kontrolnih nalogov.
2021.02.001
 • Artikli-kontrola – na proizvodnih tipih artiklov je dodan nov podatek »Preverjanje pri razpisu DN«. Podatek se nahaja na zavihkih prevzem procesa, medfazna kontrola in končna kontrola. V kolikor je vklopljen, se pri razpisu delovnih nalogov VRP kontrolira obstoj kontrolnega plana na artiklu-izdelku delovnega naloga oziroma kombinaciji tehnološki postopek – izdelek. 
2021.01.001
 • Prevzem procesa – odpravljena napaka, ki se je pojavila ob izboru gumba F8 na izboru serij sestavine operacije.
2020.16.001
 • Certifikatna listina – dopolnjen sistem prepoznavanja kontrolnih nalogov PPR, MFK, KKO pri pripravi certifikatne listine za navajanje rezultatov na zavihku »ostale kontrole«.
 • Vhodna kontrola – odpravljena napaka pri vstopu na preglednico karakteristik.
2020.15.001
 • Kontrolni nalogi – medfazna kontrola; odpravljena napaka neizračuna statusa karakteristike (ustrezno/neustrezno) v primeru ene same meritve v vzorcu.
2020.13.001
 • Kontrolni nalogi – medfazna kontrola; omogočena je kontrola procesa od zadnjega korektivnega ukrepa naprej):
 • Knjige kontrolnih nalogov; dodana oznaka ali se kontrola procesa izvaja od zadnjega korektivnega ukrepa naprej (dopolnjen uvoz/izvoz in tiskanje).
 • Kontrolni nalogi medfazne kontrole; možnost vklopa/izklopa kontrole procesa od zadnjega korektivnega ukrepa (vklop/izklop se predlaga pri formiranju kontrolnega naloga glede na nastavitev na knjigi kontrolnega naloga). Podatek je dodan tudi na preglednico kontrolnih nalogov.
2020.12.001
 • Kontrolni nalogi – omogočena sprememba količine za kontrolo (na vseh vrstah kontrolnih nalogov) v kolikor na kontrolnem nalogu še ni vpisanih meritev in ima operater dodeljen ustrezen varnostni sistem (QM – Kontrolni nalogi – sprememba količine za kontrolo prepovedano). Omogočen tudi vpogled v kdo/kdaj je spremembo izvedel (poseben gumb ob količini za kontrolo).
 • Medfazna kontrola: omogočeno tiskanje grafov kontrole procesa.
 • Medfazna kontrola: omogočen vpis opombe korektivnega ukrepa na vzorcu karakteristike operacije.
2020.10.001
 • Medfazna kontrola - uvedena kontrola tipa kontrolnega plana nad izborom kontrolnega plana na Artikli-kontrola zavihek »medfazna kontrola«.
2020.08.001
 • Kontrola – Certifikatna listina; dopolnjeno barvanje vrstic preglednice certifikatne listine, ki označuje neustrezne, ustrezne in nepopolne izdane certifikatne listine.
 • Kontrola – notranja potrditev; v primeru notranje potrditve se sedaj ob prekinitvi notranjega potrjevanja preko zgornjega desnega gumba »X« na vnosni formi, notranja potrditev dejansko prekine.
 • Kontrola – vhodna kontrola, potrditve prvih vzorcev; popravljeno prikazovanje merske enote artikla (na sklopu podatkov uporabnika se prikazuje merska enota uporabnika in ne dobavitelja).
2020.06.001
 • Kontrola – Certifikatna listina
  • Izdelan sistem izstavitve certifikatne listine (posamično, serijsko)
  • Izdelana funkcija »vrni v pripravo«
  • Izdelana funkcija »Dodatno tiskanje«
 • Kontrola – Vhodna kontrola, odpravljene težave z izračunom števila vzorcev v primeru kontrolnega plana z fiksnim določenim % velikosti vzorca.

2020.05.001
 • Pripomočki – Prenos sprememb karakteristik; izdelali smo nov pripomoček za prenos sprememb iz šifranta karakteristik na kontrolne plane, šifrant artikli-kontrola in kontrolne naloge. Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, aktivacija preko varnostnega sistema.
2020.04.001
 • Kontrola – Certifikatna listina
  • V certifikatno listino dodani zavihki: »Dodatne meritve«, »Ostale kontrole«, »Sterilizatorji« in »Opombe«.
  • Narejena funkcija »Zaključek«
2020.03.001
 • Kontrola – Certifikatna listina
 • V certifikatno listino je dodan zavihek »Karakteristike«
 • Odpravljene težave pri dodajanju karakteristik v šifrant artikli-kontrola.
 • Odpravljene težave pri dodajanju karakteristik v kontrolne plane.
2020.02.001
 • Nastavitve – nastavite programa; na zavihku »Splošno« smo dodali možnost nastavitve privzetega (domačega) jezikovnega področja.
 • Šifranti – standardni teksti; dodana dva nova tipa standardnih tekstov (glava in noga certifikatne listine).
 • Kontrola – prevzem procesa; odpravljene težave povezane z zaključevanjem kontrolnih nalogov (nepravilno javljanje, da serije sestavin niso vnesene). V nalog PPR se več ne prenašajo sestavine materialno tehnološke sestavnice, ki so označene s podatkom »Prenos PPR=NE«.
 • Kontrola – Certifikatna listina
  • Pod meni »Kontrola« je dodana certifikatna listina
  • Izdelana je preglednica certifikatnih listin
2020.01.001
V tem prispevku