Osnovna sredstva (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • masovni vnos osnovnih sredstev (več kosov) in potrditev gumba Viri financiranja: program bo pri prvem vnosu vira financiranja kreiral zapis za vsa osnovna sredstva, ki so ob masovnem vnosu nastala. Naslednji vnos vira financiranja se bo shranil le na osnovno sredstvo, kjer stoji program. Urejanje zapisa ureja le zapis kjer stoji program. Ko zapustimo okno na gumb Potrdi, bo program pokazal zapise vira financiranja od osnovnega sredstva na katerem program stoji.
 • spremenjena kontrola na brisanje osnovnega sredstva in vira financiranja - program pred brisanjem opozori, da je na osnovnem sredstvu vnesen vir financiranja in ob nadaljevanju, najprej zbriše vir financiranja in potem še osnovno sredstvo, če ni drugih razlogov, ki bi brisanje ustavilo.
 • Popravek brisanja zapisov amortizacije v tabeli obračunov v primeru brisanja datuma odtujitve izločenega osnovnega sredstva, če je bil datum odtujitve zadnji dan meseca, ki je hkrati tudi datum obračunane amortizacije. Popravek, da se v tabeli prometa brišejo zapisi amortizacije oslabitve in okrepitve. Amortizacija se briše samo za mesec od datuma odtujitve. 
 • Popisovanje s čitalcem Špica - dodana možnost izbora vrste kodiranja datoteke med ANSI in UTF-8. Privzeta nastavitev je ANSI. Nastavitev se izvede v modulu Nastavitve programa Osnovna sredstva - Nastavitev ročnih terminalov - zavihek Na ročni terminal.
 • Pripomočki - Spremembe analitik - popravek, da se spremembe ne vpišejo na osnovna sredstva, ki so bila vnesena kasneje kot je vpisan datum spremembe in ima osnovno sredstvo že vpisan datum odtujitve. Pri spremembi količina kontrola, da se ne more vpisati negativna količina.
 • Inventurni elaborat - popravek, da so pri izračunu količine upoštevajo zapisi, ki imajo datum spremembe manjši ali enak kot je datum inventure.
2021.13.001
 • Usklajene kontrole in poenoten postopek procedure brisanja osnovnega sredstva vnesenega iz modula novih prejetih računov v modulu Novi prejeti računi in v programu Osnovna sredstva meni preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter iz menija Pripomočki / Brisanje osnovnega sredstva izbor za registrsko številko.
 • Osnovno sredstvo in vrstico računa je dovoljeno brisati dokler je račun na statusu neknjiženo ali nepreneseno v glavno knjigo. Program javi opozorilo.
 • Osnovno sredstvo je dovoljeno brisati iz registra osnovnih sredstev dokler vsebuje le zapise, ki nastanejo ob prvem vnosu (nabava, vpis amortizacijske stopnje).
 • Osnovno sredstvo ni dovoljeno brisati iz registra v primeru, da so bile vnesene že dodatne spremembe, je bil določen vir financiranja, reverz, je že vključen v inventuro ali gre za najem.
2021.12.001
 • Izpis registra osnovnih sredstev - popravek, da se opombe izločenih drobnih inventarjev ne izpisujejo.
  Umik pripomočka Združevanje prometa v OSD iz menija Obračuni in inventura zaradi neustreznega delovanja.
2021.11.001
 • Pripomočki - Popravek količine, NV in PV - dodana nova pravica v varnostni sistem za dostop v modul (OSD - Meni, Pripomočki - Popravek količin, NV in PV)
2021.10.001
 • Odtujitev osnovnega sredstva - ob vpisu datuma odtujitve osnovnega sredstva se v primeru letnega obračuna amortizacije izvede preračun amortizacije do vpisanega datuma. Umaknjena zahteva, da se okno z vpisanim datumom odtujitve ponovno potrdi;
 • Obračun amortizacije - popravek pri prikazu in upoštevanju analitike pri osnovnih sredstvih, najemih, kjer je datum začetka amortizacije v istem mesecu kot je datum pridobitve.
2021.09.001
 • Na maski za vnos novega osnovnega sredstva poenoteno delovanje med vnosom v programu Osnovna sredstva, z vnosom izven programa Osnovna sredstva (program Knjiga prejetih računov, Dvostavno knjiženje). Dodani sta bili polji 'Dodatno polje 1', 'Dodatno polje 2'. Polji se aktivira v nastavitvah programa Osnovna sredstva.
 • Popravek prikaza in vnosa decimalnih mest amortizacijske stopnje oziroma amortizacijske stopnje amortizacijske skupine. Število decimalnih mest je določeno v nastavitvah OSD.
 • Popravek pri vpisu analitik amortizacije osnovnega sredstva ali najema v primeru, ko je datum začetka amortizacije v istem mesecu, kot je datum pridobitve.

2021.08.001
Vnos več kosov istovrstnih osnovnih sredstev iz programa Knjiga prejetih računov v Osnovna sredstva:
Dopolnjeno je, da se omogoča sprememba tudi nahajališča, poleg sprememb ostalih analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, tri dodatne analitike).
2021.07.001
Vnos več kosov istovrstnih osnovnih sredstev:
Dodana možnost spremembe analitike ob enkratnem vnosu več kosov enakih osnovnih sredstev iz programa Prejeti računi (novi) preko gumba Zapis v OSD. Po shranitvi modula za vnos osnovnih sredstev na Potrdi se odpre dodatno okno, kjer je omogočeno v preglednici spremeniti šifro analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, delovni nalog, Analitika1,2,3). V primeru, da se klic modula vrši iz novih prejetih računov, se spremenjena analitika vpiše tudi na pozicije prejetega računa glede na nastavitve konta iz pozicije računa oziroma iz vpisanega osnovnega sredstva.
2021.06.001

Obračuni in inventura - Inventura 

Vnos inventure - Vpiši SM: Urejeno delovanje gumba.

Nastavitev kontov za knjiženje:

 • Dodana možnost vnosa s kopiranjem iz obstoječega zapisa. 
 • Dodatna nastavitev konta za inventurne viške.
2021.03.001

Etikete - gumb Izbor Osnovnih sredstev - sprememba privzete nastavitve iz izbrano vse v neizbrano vse.

2021.02.002


V tem prispevku