Obračun plač (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Urejeno izločanje izvzetih dodatkov pri izračunu osnov za boleznine, tiskanju obrazca ER-28 in prenosu v dohodnino.
 • Omogočena je izbira posameznih zaposlenih pri elektronskem pošiljanju obračunskih listov.
 • V OLAP Analizi evidentiranja po SM je dodan filter za izbiro aktivnih in neaktivnih zaposlenih.
 • Pripravljena je nova funkcija, R(35), ki vrne informacijo o tem ali ima zaposleni izplačilo prevoza ali ne. 
 • Izpis potrdila o plači
  • Odpravljena napaka pri zagonu izpisa
 • Odpravljena napaka pri popravljanju TRR

2021.13.001
 • Obračun
  • Odpravljene neskladnosti pri razporejanju prispevkov od razlike do minimalne plače.
  • Omogočen vpogled v podatke, ki se bodo spremenili na podlagi pripravljenega zapisa spremembe za prihodnost (zgodovine).
  • Omogočen ponovni obračun z osveževanjem urnika zaposlenega ali brez osveževanja.
  • Omogočeno je tiskanje rekapitulacije obračuna v tujem jeziku.
  • Odpravljena je napaka pri izpisu dopusta in koriščenja ur na obračunskem listu v tujem jeziku.
  • Odpravljena je napaka pri prenosu v obračun, v primeru, ko je maska šifre zaposlenega nastavljen kot znakovni vnos.
 • Prenos v Dvostavno knjigovodstvo
  • Knjiženje zneskov premij KDPZ in PPZ na dodatne analitike
  • Možnost izdelave XML datoteke za uvoz temeljnice v Dvostavno knjigovodstvo (datoteka nadomešča datoteko promet.w-1)
 • Izplačilna lista po SM
  • Preimenovana v Izplačilna lista
  • Izpis in sortiranje sta predelana po vzoru izpisa obračunskega lista
 • Izvoz podatkov plač v javnem sektorju
  • Izvoz zaposlenih v kadrovski načrt poenoten z analizo virov financiranja ISPAP
 • OLAP analiza obračunov
  • V OLAP analizo sta dodana podatka šifra in naziv urnika zaposlenega.
  • Prispevki invalidov nad kvoto se pravilno prikažejo samo zaposlenim s tem statusom.
 • OLAP analiza prispevkov
  • V OLAP analizo prispevkov sta dodana zneska: Oprostitev in Oprostitev r.d.m.o ter štiri dimenzije povezane s posebnostmi prispevkov: Opr. prisp. ZAP, Pov. prisp. ZAP, Del. opr. PIZ in Opr. vseh prisp.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno samodejno usklajevanje datumov obdobij v vrsticah koraka 3 z eBOL.
  • Urejen izračun prevoza v primeru prisotnosti, ki se je začela prejšnji dan, in skupnega prenosa dogodkov iz registracije prisotnosti.

2021.12.001
 • Odpravljena težava z delitvijo zneska dohodnine po obračunskih vrsticah v določenih primerih obračuna bonitet.
2021.11.004
 • Omogočena napredna priprava OLAP analize prenosa v dvostavno knjigovodstvo, ki vsebuje dodatne podatke: šifra in naziv zaposlenega, šifra in naziv vrste obračuna ter šifra in naziv elementa temeljnice.
 • Pri prenosu v obračun (neposredni vnos) je za prenesene zapise privzeta vrednost »Samo neprenešene«.
 • Urejeno upoštevanje najvišje stopnje dohodnine pri izračunu neto zneska bonitete.
 • Urejeno delovanje hitrega kalkulatorja za preračun neto v bruto v primeru bonitet v obračunu.
 • Odpravljena napaka - po obračunu se dodatne analitike na vrstici bonitet ne izbrišejo
 • Na izpisu rekapitulacije so bile poleg zneskov dodane ure vrstic obračuna
 • Prenos v PP
  • Naziv1 je bil dopolnjen s podatki Leto/Mesec/ZapŠt obračuna
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen fokus v polju leto ter izračun zaporedne številke med odpiranjem novega obračuna uspešnosti
  • Urejeno sporočilo pri prenosu v obračun.
  • Urejeno sporočilo pri shranjevanju osnovne plače.
 • Dopolnitev koledarja na potrjevanju odsotnosti. 
  • Prikaz vseh odsotnosti od začetka lanskega leta naprej.
  • Dopolnitev vsebine z bolniško odsotnostjo, potrjenimi urami za koriščenje ter preklicem odsotnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izračun podatkov v koraku 3 v primeru preklicanih eBOL.
 • eBOL
  • Urejeno samodejno predlaganje ustrezne vrste priponke v primeru razloga zadržanosti 12 - darovanje krvi.
2021.11.001
 • Omogočena izbira šifer vrste izplačila v javnem sektorju: C087, C088 in C089.
 • Na osnovah zaposlenih je dodana nova nastavitev »Predlagaj na zaposlenem«, ki je dodana tudi v preglednico šifranta osnov zaposlenih. Če je nastavitev obkljukana, se osnova samodejno zapiše pri vnosu novega zaposlenega.
 • Odpravljena težava v posrednem vnosu, v primeru, ko je šifra zaposlenega nastavljena na znakovni vnos.
 • Urejena delitev zneskov prispevkov po obračunskih vrsticah v primeru vrstic refundacij.
 • Urejeno delovanje programa v primeru daljših formul.
 • Urejen preračun osnov neto v bruto.
 • Urejeno brisanje podatkov preklicanega dopusta iz registracije prisotnosti.
 • Urejen prikaz naziva obračuna na obračunskem listu v primeru vrste izpisa javni sektor II in izpisa na kuverto z okencem.
 • eNDM
  • Urejeno zaokroževanje pri ponovnem izračunu zneskov prispevkov.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejena priprava podatkov koraka 3 na podlagi povezave z zapisi iz evidence boleznin.

2021.10.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Omogočen uvoz mesečnih seštevkov iz tekstovnih datotek.
 • V primeru zaključenega obračuna je onemogočeno: gumb »Dodatno« na posrednem vnosu, pripomoček dodaj vrsto obračuna ter izbira »izplačilo do razlike min. plače« na posameznem zaposlenem.
 • Odpravljena težava; pri vnosu obračunskih vrstic v posrednem vnosu z uporabo gumba »Hitri vnos«
 • Odpravljena težava pri prikazu zneska za izplačilo na obračunskem listu v primeru negativnega zneska regresa.
 • Odpravljena težava s prikazom ključnih podatkov na obračunskem listu.
 • Dopolnjena kontrola preverjanja največjega števila strani pri shranjevanju obračunskega lista v eRegistrator in pošiljanju po elektronski pošti.
 • Urejeno tiskanje obrazca ER-28 v primeru izpisa z izločanjem izvzetih dodatkov.
 • eNDM
  • Omogočena ponovna priprava že oddanih obračunov.
 • Evidenca prisotnosti
  • V primeru obrnjenega varnostnega sistema je urejen dostop do Analize dopustov.
  • Pri vnosu dodatkov je omogočena izbira »uskladi redno delo«.
  • V Potrjevanju odsotnosti je urejeno delovanje filtra »Šifra enote org.«.

2021.09.001
 • Omogočeno določanje števila decimalnih mest za prikaz podatka urna osnova limit na individualnem zahtevku za refundacijo nadomestil.
 • Pri potrjevanju odsotnosti je urejen prikaz koriščenja ur, v obliki HH:MM.
 • Odpravljena težava pri izračunu prispevkov na plače za invalida nad kvoto - nastavitev DODATNE_NASTAVITVE_DM
 • Predlaganje zneska regresa po novem upošteva pretekle zaposlitve v tekočem letu.
 • Odpravljena napaka pri izračunu osnove za prispevke za zaposlenega, ki ima v obračunu nadure, ki ne gredo v fond (npr. 30 % dodatek za naduro).
 • eNDM
  • Urejena izbira vrste priloge 744 - Potrdilo o sobivanju.

2021.08.001
 • Obračunski listi
  • Odpravljene težave pri shanjevanju obračunskega lista Javni sektor II - kuverta v eRegistrator in pošiljanju preko ePoštarja
 • Obračun
  • Odpravljena centna odstopanja med rekapitulacijo in analizo obračunskih vrstic
 • REK 1
  • Predlaganje podatkov PPZ se izvede samo pri prvem obračunu plače v mesecu
 • OLAP analiza dopustov
  • Urejen varnostni sistem za dostop do analize.
  • Urejena priprava podatkov glede na organizacijsko strukturo. Skrbnik dopustov še naprej ima pravico do vpogleda v vse podatke.
  • Omogočena izbira šifre enote organizacijske strukture.
  • Šifra in naziv enote organizacijske strukture sta dodana v analizo.
 • eNDM
  • Urejeno predlaganje tipa posebnega koledarja v primeru odstotka zaposlitve 0 %.
  • Urejena priprava podatkov posebnega koledarja v primeru daljše bolniške odsotnosti.
  • Urejena priprava podatka Povečanje prispevka PIZ za beneficirano dobo.
  • Urejena priprava podatkov posebnosti prispevkov delodajalca, v primeru, ko je datum oprostitve vseh ali prispevka za zaposlovanje potekel.
  • Urejena priprava obračunov samo za obračune, ki še niso vključeni v noben zahtevek.
  • Omogočena izbira razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom in vrste dokumenta 744 - Potrdilo o sobivanju.
  • Urejena samodejna delitev zahtevka glede na privzeto število obračunov v zahtevku.
  • Urejena priprava podatka Oznaka dokumenta v primeru samodejne delitve zahtevka.
 • eBOL
  • Omogočen prevzem podatkov in PDF vizualizacije modrega eBOL (za narezidente)
  • Omogočena izbira povezane osebe v primeru razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom.

2021.06.001
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico šifranta zaposlenih je dodano polje GSM.
  • Na zaslonu zaposlenega je omogočen prikaz zavihka mesečni seštevki po delovnih mestih.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana nova polja:
  • Delovna doba ista dej. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Delovna doba dodatna pok. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Plača po KP (Plača po kolektivni pogodbi)
  • Delovna doba skupna pok. – (Leta, Mesci, Dnevi)
 • Napredovanja JS
  • Pri tiskanju dokumentacije se dokumenti shranijo v eRegistrator v pdf obliki

2021.07.001
 • Odpravljeno neujemanje neto zneskov in zneskov dohodnine na temeljnici, analizi obr. vrstic in obr. listih

2021.06.002
 • Šifrant vrste obračuna
  • Dodana razloga zadržanosti 15 - Bolezen 45. člen in 16 - Sobivanje z otrokom.
  • Dodatna nastavitev, ki izbrane vrste obračuna izloči iz izračuna razlike do minimalne osnove za prispevke (uporabno za porodniška in očetovska nadomestila) 
  • Urejeno zaporedje polj na formi kontiranja vrst obračuna
 • Obračunski list
  • Dopolnjen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu za gospodarstvo.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejeno shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru razporeditve na več delovnih mest.
 • Posredni vnos
  • Odpravljena težava na izpisu zbirnika pri uvozu negativnih vrednosti s čarovnikom
 • Analiza obračunanih prispevkov
  • Dodana dimenzija Invalid nad kvoto
 • Obračun
  • Prispevek za poklicno zavarovanje (Šifra REK 801) se obračuna samo pri obračunu plače in ne pri ostalih vrstah obračuna
 • Evidenca prisotnosti
  • Pri prenosu v pripravo obračuna se tabela prisotnosti po dnevih briše in obnovi glede na nastavitve prenosa

2021.06.001
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Odpravljena težava z brisanjem vpisanih ocen na nezaključenem obračunu.

2021.05.002
 • Omogočen izračun mesečnih seštevkov po delovnih mestih.
 • Omogočen prikaz zneskov mesečnih seštevkov na novem zavihku v neposrednem obračunu.
 • Omogočen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu.
 • Popravljen izračun odstotka dohodnine na obračunskih listih za javni sektor v primeru poračuna dohodnine
 • Formule
  • Urejeno delovanje funkcije MH.
 • OLAP analiza obračunov
  • Omogočen prikaz obračunanih osnov zaposlenih. Zaradi preglednosti se v OLAP analizi ponujajo samo osnove, ki imajo v šifrantu osnov zaposlenih izbrano nastavitev Prikaz v OLAP analizi obračunov.
  • Pripravljena nova OLAP analiza kontiranja vrst obračuna.
 • Izračun osnov za boleznino
  • Če leto osnove ne obstaja, se samodejno doda pri izračunu osnov.
  • V osnovo za boleznino prištevamo delovno oz. poslovno uspešnost (vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111)
 • Obrazec ER-28
  • Zneski na obrazcu vsebujejo vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Omogočen izvoz podatkov iz preglednice uspešnosti in uvoz ocen s čarovnikom. Funkcionalnosti sta povezani s plačljivo aktivacijsko kodo.
  • Urejeno ločeno evidentiranje ročnega vnosa osnovne plače od A010 – Osnova za izračun
  • Urejeno osveževanje podatka obseg sredstev v primeru ročnega vnosa A010 – Osnova za izračun.
  • Dopolnjeno zaokroževanje pri delitvi izplačanega zneska po mesecih.
  • Onemogočen gumb za shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru zaključenega obračuna uspešnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izpis viška ur v primeru, ko je mesečna delovna obveznost iz urnika manjša od mesečne delovne obveznosti, vpisane na obračunu in zaposleni ima nadure, ki skupaj z rednimi urami še vedno ne presegajo mesečne delovne obveznosti obračuna.
  • Omogočena izbira organizacijske enote pri prenosu v obračun.

2021.05.001
 • Formule
  • Pripravljena nova formula NADPO, ki računa urno osnovo za obračun nadomestil glede na veljavnost mesečnega seštevka za iskanje.
 • Šifrant vrste obračunov
  • Odpravljena težava z urejanjem vrstic kontiranja prispevkov.
 • Urejen prikaz daljših nazivov zaposlenih na obračunskem listu.
 • e-BOL
  • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru bolniške odsotnosti, ki se začne na soboto in koledarja 5×8.
 • e-NDM
  • Omogočeno pošiljanje priponk, ki imajo vrsto priponke različno od 731 – bolniški listi tudi v primeru refundacij, ki imajo povezavo z e-BOL.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen izračun zneska ostanka v primeru, ko nobena ocena ni vpisana.
  • Omogočen vpogled v podatke osnovna plača, A010 osnova za izračun in znesek za izplačilo po mesecih obračuna, na katere se obračun uspešnosti nanaša.
 • Obračun za javni sektor
  • Odpravljene težave pri izračunu Z120 pri izračunu nadomestil po KPVIZ
 • Planiranje odsotnosti
  • Nova analiza dopustov, v kateri so prikazane potrjene, nepotrjene prijave dopusta in število dni in ur dopusta, ki je še na razpolago
 • Obrazec 1-ZAP/M:
  • Dopolnitev priprave obrazca. Možnost izločanja posameznih vrst obračuna pri izračunu zneskov.

2021.04.001
 • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov na izpisu obrazca ER-28.
 • Urejeno neupoštevanje šifre vrste izplačila v javnem sektorju C070 v primeru izločanja izvzetih dodatkov na izračunu osnov za boleznine.
 • Pripravljeni funkciji MXPO in MYPO za izračun seštevka bruto zneskov ali ur mesečnih seštevkov za poljubno število mesecev glede na veljavnost drugega mesečnega seštevka.
 • Pripravljeni funkciji MN in MT za izračun seštevka neto zneska mesečnih seštevkov tekočega obračuna ali izbranega obdobja.
 • V analizo obračunov JS smo dodali podatek organizacijska enota. Podatek je vezan na delovno mesto zaposlenega.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Dopolnjen izpis letnega obvestila o ocenjevanju uspešnosti.
  • Urejeno označevanje vrstic v primeru preseganja dvakratnika osnovne plače decembra preteklega leta.
  • Urejeni morebitni centi razlike med skupnim obsegom sredstev in seštevkom izračunanih zneskov.
 • Vrste obračuna
  • Prenovljeno kontiranje prispevkov.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno upoštevanje datuma zadnje zaposlitve in datuma prekinitve pri dodajanju praznikov v koraku 2 evidence prisotnosti.
  • Urejen izračun prevoza v primeru izračuna po dnevih in prisotnosti, ki se nadaljuje iz prejšnjega dne.
 • Potrjevanje odsotnosti
  • Omogočeno samodejno brisanje preklicane odsotnosti iz registracije prisotnosti.
  • Dodani so filtri SM in šifra enote ter izboljšana je izbira leta.
  • Omogočen nov vpogled v potrjevanje odsotnosti zaposlenih glede na organizacijsko strukturo podjetja.
   • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« ni vpisan ali je DA).
   • Dostop glede na organizacijsko strukturo (ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« je NE).
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.

2021.03.001
 • Urejeno upoštevanje osnov zaposlenih v primeru datuma začetka ali konca veljavnosti osnove znotraj obdobja obračuna.
 • Urejen prikaz opozorila o neobračunanih e-BOL samo na obračunih plače
 • Obrazec e-NDM
  • Odpravljena težava z večkratno oddajo vloge znotraj 10 min.
 • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov pri izračunu osnov za boleznine.
 • Urejena kontrola števila ur na razpolago na zaslonu za potrjevanje odsotnosti. 
 • Obračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen izračun zneska uspešnosti, ostanka in prenos ostanka v naslednji obračun v primeru preseganja dvakratnika plače decembra preteklega leta (za obračune, ki ne vključujejo decembra - v nasprotnem primeru se ostanek ne prenaša v naslednji obračun).
  • Urejeno neupoštevanje delovnih mest s črko A.
  • V preglednico so dodane prve črke v stolpcih z ocenami ter stolpca € (osnova za izračun) in izračunan znesek.
  • Na zaslon so dodana polja prenos ostanka, izplačana masa in ostanek
  • Urejeni nazivi ocen na izpisu obvestila.

2021.02.001
 • Vgrajeni so novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2021 dalje (izplačilo v februarju).
 • Dodana je nova šifra vrste izplačila v javnem sektorju - C227 Dodatek za nevarnost in pos. obremen. za del. mesta J v zdravstvu in soc. varstvu.
 • Prenos v dohodnino
  • Omogočen prenos izplačanih dodatkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

2021.01.003
 • Odpravljena težava s prikazom ključnih podatkov na obračunskem listu.
 • Pripomoček za obračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Onemogočeno spreminjanje zneskov na že zaključenih obračunih.

2021.01.001


V tem prispevku