Sociala, zdravstvo in obračun (zgodovina različic)

NovostVerzija

Dodane nove diagnoze

 • Popravljen izpis dogovora
 • Popravljen izpis odsotnosti

2021.07.002

SOCIALA

Sociala – Prošnje – zavihek CSP – gumb Prošnje oddane na spletu:

 • Nabor podatkov v seznamu prošenj je zdaj razširjen. Program zdaj prikaže vse podatke, ki jih prosilec vnese na spletni strani, posebej prikaže tudi zastopnika in kontaktno osebo. Spodaj je dodan drsnik in je možno pregledovati podatke v desno in levo. S klikom na »+« se želena prošnja prenese v lokalni program SZO, dodani nabor podatkov pa se prenese na naslednja mesta:
 • Zastopnik in kontaktna oseba se preneseta na zavihek Svojci
 • Skenirana dokumentacija, ki jo prosilec odda na spletni strani kot prilogo, se shrani v zavihek »Dokumentacija«
 • Samodejno se kreira zaznamek, na katerem so zabeleženi vsi podatki, ki jih prosilec vnese na spletu in za katere v SZO-ju nimamo ločenega polja za vnos.

Sociala – Prošnje – zavihek Prošnja:

 • V primeru, da je prošnja popolna in da je vpisan EMŠO 13-mesten, se pojavi gumb »Objavi prošnjo na CSP«. S klikom nanj se izbrana prošnja objavi na portalu CSP, enako kot se bi objavila na zavihku CSP – Vstop v CSP, le da na slednjem mestu objavljamo vse naenkrat, na novem gumbu pa vsako prošnjo posebej.

DELO

Izredne storitve:

 • Odstranjena je funkcija priprave računov, le-ta je premaknjena v razdelek Obračun.
 • Storitve, ki so na tej formi že vnesene in za katere že obstaja račun, ni možno spreminjati ali brisati

OBRAČUN

Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

 • Pri izpisu izbranega dokumenta (klik na gumb »Izpis dokumenta«) se zdaj enako kot pri rednemu obračunu ponudi opcija, kjer je možnost izbrati vrsto izpisa:
  • Račun (enako kot do sedaj, postavke so grupirane po storitvah)
  • Račun podrobno (pozicije se izpišejo analitično, razvidne so osebe, zajete na dokumentu)
  • Seznam računov (izpiše se zgolj seznam dokumentov)

Obračun - Način plačila:

 • Pri samoplačniku je na desni strani dodano izbirno polje »Kako«. Možno je izbrati »Prištej«, »Odštej« ali pustiti prazno.
 • Zavod ima v nastavitvah opredeljeno, kako se izračunava znesek za plačilo, s to nastavitvijo pa le tega spremeni za posamezno osebo. V načinu plačila imamo znesek za oskrba in znesek tržna dejavnost (žepnina) ali se ta v obračunu izračuna kot seštevek tržne dejavnosti. Z nastavitvijo PRIŠTEJ postavimo za plačilo potem seštevek oskrba + vpisani znesek za tržno dejavnost ali seštevek storitev le te. Z nastavitvijo ODŠTEJ je znesek za plačilo že zapisan v oskrba, za plačilo oskrbe pa ostane znesek zmanjšan za tržna dejavnost.

Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

 • Na levi strani je dodana grupa »Izredne storitve«, ki služi kreiranju računov iz storitev, ki jih zdravstveni delavci vnesejo na formi Delo – Izredne storitve.
 • Potrebno je izbrati obračunsko leto in mesec ter klikniti na gumb »Priprava računov«. Pri tem se za vnesene storitve kreirajo dokumenti in se pojavijo v tabeli s seznamom dokumentov. Za vsako storitev se kreira svoj dokument, po potrebi pa tudi individualni račun, če gre za tujo državo in ustrezno podlago zavarovanja. Če so za neko obračunsko obdobje že kreirani dokumenti in so po tem zdravstveni delavci dopolnili vnos storitev, bodo pri pripravi računov stari računi ostali nedotaknjeni, kreirali se bodo računi zgolj za novo vnesene storitve. Če na formi »Izredne storitve« zdravstveni delavci ne vnašajo storitev, potem tudi priprava na tem mestu ni potrebna.

Obračun – Obračun – Zdravstvo - Obračun:

 • Pri izpisu računov (klik na gumb »Izpis«) je odpravljena napaka, ki se je zgodila, če je izbrano obračunsko obdobje vsebovalo kakšen račun s storitvijo za dvojezičnost

Obračun – Obračun – Sociala – Popravek plačil:

 • Dodana je nova forma, kjer je možno obračunane zneske ročno popravljati. Predpogoj je, da je obračun narejen in ne zaključen. Na levi zgoraj je potrebno izbrati obračunsko obdobje, nato se v izbirnem polju »Uporabnik« pojavi seznam uporabnikov, ki so v izbranem obdobju bili zajeti v obračun. Ko izberemo še uporabnika, se v spodnji tabeli prikažejo vsi njegovi plačniki s podatki, ki jih je možno modificirati. Tukaj gre predvsem za znesek oskrbe, tržno dejavnost, obračunano žepnino in izplačano žepnino. Seštevki teh štirih vrednosti so prikazani zgoraj in jih ni možno spreminjati. Možno je spreminjati zgolj zneske v tabeli, torej zneske za vsakega plačnika posebej. Predpogoj, da bo program spremembe dovolil shraniti je, da so seštevki spremenjenih zneskov enaki seštevkom pred spremembo.

2021.07.001

DELO

Izredne storitve:

 • V razdelku Delo je dodana nova forma »Izredne storitve«, kjer je možen vnos izrednih zdravstvenih storitev (brisi, hitri testi ipd.), ki se vnašajo ročno in niso zajete v rednem obračunu. Forma je bila dodana z razlogom, da lahko zdravstveni delavci na enostavnejši način in sproti vnašajo opravljene storitve. Pri tem jim ni treba skrbeti za številčenje in formiranje računov, kot je to potrebno v obračunu na Popravkih dokumentov.
 • Na levi strani se prikaže seznam uporabnikov, na desni pa so že vnesene storitve. Storitve vnašamo tako, da zgoraj desno izberemo datum opravljene storitve, željeno storitev, količino pa zaenkrat pustimo na 1. Nato se z dvoklikom na uporabnika (na levi strani) storitev zabeleži kot opravljena in se pojavi v desni tabeli. Tukaj lahko zabeleženo storitev še vedno popravljamo ali izbrišemo (označimo vrstico in pritisnemo tipko Delete na tipkovnici). Zgoraj levo je ponujen še datum zajema podatkov, ki ga lahko premaknemo nazaj, če hočemo videti starejše vnose.
 • Ko so vnesene vse opravljene storitve za neko obračunsko obdobje (t.j. mesec), se poslužimo priprave računov. Desno zgoraj izberemo leto in mesec ter kliknemo gumb »Priprava«. Program takrat za vse vnesene storitve v izbranem obdobju pripravi ustrezne račune. Računi se formirajo za vsako storitev posebej, formirajo se tudi individualni računi, odvisno od podatkov zdravstvenega zavarovanja. Pred pripravo računov je zato podatke o zavarovanju potrebno prebrati. Če kateri od uporabnikov zavarovanja nima prebranega, bo program javil opozorilo, ampak vseeno ponudil možnost nadaljevanja. Pred pripravo praviloma preberemo tudi cenik ZZZS, saj se po novem poleg cen neg in LZM-jev uvozijo tudi cene dejavnosti 701 – »Druge obveznosti ZZZS«. Program nas na koncu še obvesti, koliko novih računov je bilo kreiranih. Številčenje teh računov se nadaljuje od zadnje uporabljene številke. Če pripravo računov ponovimo, se računi, ki izvirajo iz vnosa na tej formi, izbrišejo in formirajo ponovno.
 • Novonastali računi so vidni na formi ZZZS datoteke – Popravki dokumentov. Tukaj je še vedno možno spreminjanje, dodajanje novih računov, obravnav, itd. Na koncu račune obkljukamo in za njih pripravimo datoteko.

2021.02.004
ZZZS DATOTEKE
 • Pri ročnemu dodajanju obravnav se ID storitve zdaj formira pravilno, glede na datum storitve. Problem je nastal zaradi neenoličnosti, če je bilo vnesenih več enakih storitev za isto osebo v istem obdobju
 • Pri včitanju pavšala se več ne pojavi zapis v zaključku obračuna zdravstva. Problem je nastal, če je bil včitan pavšal (recimo za pripravnike) za isto obdobje, kot je bilo namenjeno za redni obračun in zato redni obračun ni bil mogoč.
 • Pri včitanju pavšala program več ne vpraša za del meseca, ampak zgolj leto, mesec in številko računa (ki pa je prednastavljena). Del meseca se samodejno zapiše s številko 5, zato da je ločeno od rednih obračunov.
 • Pri dodajanju nove obravnave se datum storitve in podobni podatki nastavijo enako, kot je imela zadnja dodana obravnava (do zdaj so se nastavljali tako, kot je imela predzadnja obravnava)
 • Pri formiranju datoteke se v primeru cepljenja (šifra E0752) podatek »vsebina obravnave« samodejno postavi na šifro 9
  Pri brisanju obravnav (gumb »Izbriši označene« in »Izbriši neoznačene«) program vpraša, če ste prepričani o brisanju
 • Dodan je gumb za Izpis tabele (desno zgoraj). Podatki se izpišejo tako, kot so prikazani v tabeli, torej je dobro, če se pred izpisom nekatere stolpce odstrani, ker so drugače na izpisu preveč nametani
  Če na dokumentu spremenite »datum dokumenta od« ali »datum dokumenta do« se ta datum samodejno spremeni na vseh obravnavah na dokumentu

2021.01.001


V tem prispevku