Obračun storitev (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Obračuni - Tisk/Osnutki: Dopolnjena je kontrola na TRR (neaktiven ali obstaja): če je na otroku vpisan plačnik, se kontrola izvaja na TRR plačnika. Če plačnika nima vpisanega, se izvaja kontrola na obstoj TRR za otroka.
2022.13.002
 • Šifranti - Predvidene storitve - Skupine - Učenci: Izvedena je bila predelava forme za vnos predvidenih storitev.
  Na preglednici otrok v skupini je bilo dopolnjeno sledeče:
  - dodana je bila kolona Količina
  - na desno stran preglednice je bila dodana dodatna preglednica s prikazom seštevkov količin po storitvah.
  Opis funkcionalnosti:
  Na preglednici so prikazani vsi otroci v skupini. Zeleno so obarvani tisti otroci v skupini, ki nimajo vpisanih predvidenih storitev  oziroma imajo količino=0 (v koloni ni vpisane šifre in naziva storitve). Vpis količine za storitev za te otroke lahko izvedemo z dvojnim klikom na otroka ali preko gumba Storitve. S črno so obarvani otroci, ki imajo ta trenutek vpisano količino za storitev > 0. Če naredimo spremembo količine za storitev na otroku, se vrstica otroka s storitvijo obarva modro. Če spremenimo količino na 0, se vrstica otroka s storitvijo obarva rdeče. Ob vsaki spremembi se takoj spremeni skupen seštevek količin za storitev. Na Zapri ali izhodom z X ali v primeru, da kliknemo na gumb Storitve (tudi dvojni klik na otroka), se pojavi okno, kjer lahko vse dosedanje spremembe količin shranimo, ne shranimo ali prekličemo korak. Če sprememb ne shranimo (potrdimo Ne) nam program povrne prejšnje stanje pred spremembami količin. Na preglednici otrok je vzpostavljena možnost vrstnega reda na kolonah in filtriranje. 
 • Obračun - Priprava vknjižb obračuna: odpravljena je težava pri pripravi vknjižb v primeru obračunanega davka in zneska za plačilo=0.
2022.12.001
 • Obračuni - Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve. V primeru, da ima stranka en aktiven in en neaktiven račun, je dopolnjen vpis zneska v XML datoteko. 
 • Obračuni - Varnostni sistem. Dodana sta dva nova ključa: OST - OBRAČUNI, preglednica: Dodaj in OST - OBRAČUNI, preglednica: Briši.
 • Šifranti - Otroci - Uvozi - Uvoz podatkov CEUVIZ: v Datum od se predlaga prvi dan preteklega meseca glede na sistemski datum. V Ukinitev plačilni razred se ponudi zadnja izbrana vrednost.
 • Obračun storitev - Šifranti - Storitve in mojaMALICA - izbor menijev. V šifrant Storitve je dodano novo polje Prepoved zamenjave menija. Na formi se nahaja pod Prepoved samostojne odjave obrokov. Polje je aktivno samo, če je vzpostavljena evidenca prisotnosti mojaMALICA: če je Prepoved zamenjave menija za storitev označena, potem je gumb "Izberi meni" neaktiven.

2022.11.001

Obračuni – Tisk/Osnutki

 • Kontrola je umaknjena iz načina izstavitve – e-pošta preko UJPnet-a B2B. Kontrola na aktiven/vpisan TRR se izvaja samo za tiste plačnike, ki imajo na Otroci nastavljeno
  • eračun v e-banko 
  • UJPNet
 • Vzpostavljen je ločen pregled napak v obliki Dnevnika

Predvidene storitve

 • Dodano je obvestilo razloga zakaj se brisanje Predvidene storitve ne izvede. Obvestilo je v obliki Dnevnika.

Evidentiranje obrokov – Subvencije šolske prehrane

 • Urejen je izračun Zneska subvencije v primeru, če ima otrok večkrat koriščen obrok v enem dnevu.

2022.09.001
 • Obračun – Tisk / Priprava osnutkov eRačunov: dodana je kontrola na bančni račun plačnika: ali račun obstaja oz. ali obstaja vsaj en aktiven račun. Če računa nima, se pojavi obvestilo. Priprava se lahko nadaljuje. 
 • Izpisi – Poračuni občin in ministrstva:
  • Urejen je izpis Poračun za občine, seštevek Skupaj za enoto v koloni Razlika do ekonomske cene. 

2022.07.001
 • Izpis položnice obračuna: odpravljena je težava vpisa S11 v številko računa.
 • Obračun – Izvoz v fakturiranje: 
  • na formo je dodano polje Vrsta fascikla in Javni fascikel.
  • Polji sta aktivni, če ima stranka pravico iCenter - Fascikli: Dodaj. Če pravice nima, bo delal program tako kot pred dopolnitvijo (Fascikel se ne kreira, samo ena priloga se shrani na račun v priponke)
  • izbrano Šifro knjige računov, Šifra artikla za doplačila računa in Šifra artikla za poračune doplačil si program zapomni zadnje izbrano na nivoju uporabnika
  • Pripravi se fascikel z nazivom: »Obračun vrtec« + - + leto obračuna/številka obračuna + - + šifra stranke plačnika.
  • V fascikel se shranijo vse priloge iz obračuna za pripravljeno fakturo.
 • Evidentiranje obrokov – Neposredni vnos in Urejanje vzorca: 
  • Spremenjene so ikone za izbor
  • Nov izbor po Enotah, izbor se izključuje z izborom Skupine
  • V izbor Skupine sta dodani še dve koloni: Šifra enote in Naziv enote. 
  • V izbor Otroci sta dodani še dve koloni: Šifra skupine in Naziv skupine
  • Spremenjen je vrstni red izbora v preglednici Otroci
2022.06.001
 • Šifranti - Otroci/Učenci: v primeru vnosa novega otroka z Vnesi iz…se prepišejo na novega otroka tudi stiki.
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: na starem izpisu smo dodali vrstni red po mesecih na zapise Poračun preteklih mesecev. 
 • Subvencije šolske prehrane: Pripravljen je nov izpis Zahtevek za izplačilo. 
 • Uvoz odločb iz CEUVIZ: za otroke, ki že imajo odločbo in vsaj en zapis v zgodovini, se uvoz kljub temu izvede.
2022.05.001
 • Dopolnjen je uvoz otrok iz txt datoteke SIMTRO, ob vpisu podatkov otrok se vpišejo podatki tudi v Stranke.
 • Delilni pult: vzpostavljena je kontrola na že koriščen obrok oz. prepoved izdaje že koriščenega obroka.
2022.04.001
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: Urejen je seštevek subvencioniranih obrokov na poračunu, če je bil obrok odjavljen in prevzet.
 • Izstavitev računov: urejen vpis Zneska za plačilo in Zneska računa v eRačun za primer preplačila ali dolga. 
 • Obračuni – SDD SEPA direktne obremenitve: 
  • Dodatno je obvestilo v primeru napake na trajniku z možnostjo potrditve ali zavrnitve priprave datoteke.
2022.03.001
 • Na položnici je prikaz cene prehrane na mesec v programu (polna cena) za otroka, v kolikor imamo v Nastavitve - Vrtec kljukico pri Prehrana.
 • Urejeno standardno sortiranje polj pri Šifranti - Doplačniki storitev
2021.02.002


 • Dopolnjena shema za e-Slog 2.0.
2021.01.003
 • V primeru medmesečnih sprememb so na pregledu posameznega računa pravilno prikazani dnevi odsotnosti,
 • Na Analizi obračunanih podatkov prikazani podatki iz izbranega obračuna (enota in naziv storitve).
2021.01.001


V tem prispevku