Materialno skladiščno poslovanje (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • V izpisu Analiza prodaje so prikazani tudi vrstični odvisni stroški.
 • Manjša dopolnitev, da se v okviru leta in dobavitelja preverja podvojenost vsebine zapisane v polje Dokument tudi za uporabnike brez modula Trgovina na drobno.
 • V sistemih, ko se vodi maloprodajo v MSP, je pri vnosu novih vrst prometa naslednje pravilo: če je vrsta prometa vezana na poslovalnico, potem mora šifra vrste prometa na začetku šifre (levi del) predstavljati šifro poslovalnice.
 • Na vnosu predprejemov - maloprodaja je predlaganje vrste prometa dopolnjeno na naslednji način: ob zamenjavi šifre poslovalnice na preglednici pri vnosu predprejemov se vrsta prometa za vnos predlaga na način, da se zamenja levi del šifre, ki predstavlja poslovalnico z novo šifro poslovalnice iz glavnega filtra preglednice.
 • Pri pripomočku Polnjenje mase v promet smo dodali možnost novega izračuna vseh mas v prometu / predprejemih.
 • Na preglednici Popisne liste inventure (zavihek Vrstice), na maski za vnos/urejanje zapisa popisne liste in na izpisu Inventurna lista bo nov stolpec/podatek Datum uporabnosti določene serije artikla, izvor podatka je šifrant serije-artikla, če bo podatek v šifrantu prazen bo prazen tudi na preglednici, maski za vnos/urejanje in izpisu.
 • V vrstice predprejema pri vrstičnem vnosu predprejemov smo dodali tudi podatek o znesku odvisnih stroškov vrstice.
2022.13.002
 • V poizvedbi priprave podatkov za porabo brez odmikov, so urejeni nazivi polj, ki so vračala napako.
2022.12.003
 • Razdelek podatkov za poročanje Intrastat se dovoljuje spreminjat, kljub temu, da je prejem lahko: povezan s prejetim računom, izven knjižnega obdobja, knjižena temeljnica nabave ali dokument v preteklem letu.
 • V izpisu »Analiza prometa« so v OLAP dimenzijah dodani podatki »Ciljno skladišče VP«, »Ciljna poslovalnica«, »Iz poslovalnice« in »V poslovalnico«. Ti podatki so namenjeni pregledovanju internih prenosov iz veleprodaje v maloprodajo in nazaj ter prenosov med maloprodajnimi poslovalnicami.
 • Odstranjeno moteče opozorilo pri dvokliku na gumb "Preglednica" pri Izpisi - Kartica prometa - Kartica artikla.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je preglednica s pripravljenimi zapisi za knjiženje postavljala v ozadje za formo z nastavitvenimi podatki. S to verzijo je to odpravljeno tako, da se pripravljeni zapisi vedno postavijo v ospredje.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je pri zbirnih knjiženjih spremenilo tekste v poljih »Opis« in »Dokument«. V »Opis« so teksti, kot pri knjiženju po dokumentih, v »Dokument« pa je poleg teksta »Zbirno« tekst sestavljen iz tipa skladišča in tipa prometa knjiženja ter začetnega in končnega datuma knjiženja. V knjiženjih maloprodaj pa je v tem tekstu dodana še poslovalnica.
 • Knjiženje »Temeljnica nabave, porabe« se je dopolnilo s knjiženji za interne prenose, ki potekajo preko skladišča za blago na poti.
 • Odpravljena je nerodnost, ki se je pojavila v Predprejemu, le ko se ustvari nova vrstica in je polje "Šifra artikla" prazno, fokus preklopi na zavihek "Splošno".
2022.12.001
 • Na preglednici in vnos/urejanje vrste prometa je dodano polje Neaktivnost. Uporabi se za določanje aktivnosti vrste prometa. Na preglednici se novo polje uporablja za filtriranje aktivnih/neaktivnih vrst prometa.Samo polje ne omejuje izbire vrste prometa na podrejenih vnosih.
 • Na API-jih AddPreReceipt v2, ModifyPreReceipt v2, AddWarehouseGoodsIssue, AddWarehouseReceipt, PostWarehouseTransfer so validacije SifraSM, SifraSN, Referent, DN, Analitike, An1..3, usklajene z ročnim preko iC.
 • Na izpisu "Izvoz podatkov odkupa MSP v knjigovodstvo" urejena poravnava podatkov s skupnimi vrednostmi po horizontali in vertikali.
2022.11.001
 • V verzijah iC 2022 se je dokončal projekt prenosa vodenja maloprodajnih trgovin iz modula Trgovina na drobno (okrajšava TDR) v modul Materialno skladiščno poslovanje (okrajšava MSP). S prehodom na nov sistem se vse trgovske knjige, vodenje zalog po količinah in vrednostih ter kalkulacije za izgradnjo prejemov ter izračunov materialnega knjigovodstva vodijo izključno v MSP. To pomeni naslednje poslovne procese: prejem blaga preko predprejemov, zapisniki o spremembi cen, interni prenosi blaga, inventure, temeljnica nabave in porabe ter prehod v novo leto. Poleg tega se izpise zalog, knjige izdaj, knjige prejemov, analize prometa, evidenca TDR pregleduje in izpisuje izključno v MSP. V modulu TDR je ostala izdaja v maloprodaji, t.j. Gotovinska prodaja, Negotovinska prodaja in Predračuni. S tem povezani so v TDR ostali izpisi, ki se nanašajo na izdajo npr. rekapitulacija blaga in davkov, pregled blagajniških računov, rekapitulacija blagajn ipd.. Z izdajami blaga so v modulu TDR ostale tudi vse spremljajoče funkcije od darilnih bonov, kartic zaupanja, sistema ugodnosti, darilne kartice, … za delovanje novega sistema je obvezna uporaba obeh modulov in ustrezne nastavitve in soodvisnosti med poslovalnicami, vrstami prometov in skladišči. Podrobnejši opis dopolnitev in sprememb so v dokumentih z opisi modulov in procesov na naših spletnih straneh.
 • Knjiženje
  • Predprejem – maloprodaja
   • Na vnosu vrstice internega prenosa se cene poiščejo in napolnijo iz zadnje kalkulacije iz prometa dokumentov tipa »P« in »M« in ne iz zadnjih kalkulacij predprejema.
   • V primeru, ko je za artikel nastavljeno vodenje po serijah, na strani maloprodaje pa se serije za ta artikel ne vodi, se v vrsticah predprejema ob vnosu za serijo samodejno predlaga privzeti znak »-«, katerega se nato lahko spremeni. 
   • Pri uvozu predprejemov iz datotek preko t.i. »čarovnika za uvoz« je iskanje maloprodajnih cen prilagojeno nastavitvam poslovalnice. Primer: ko v vhodni datoteki ni maloprodajne cene, se le-ta poišče npr. iz cenika, ki je vpisan za kalkulacijo v poslovalnici.
  • Interni prenosi
   • Po prevzemu dokumenta internega prenosa v ciljno lokacijo, se proces vnosa samodejno prestavi iz »Neprevzeto« na »Prevzeto« s pozicijo na preneseni dokument, tako da se lahko takoj nadaljuje z izpisom ali tiskanjem nalepk.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Vrnjeno je bilo delovanje knjiženja temeljnice tudi za dokumente, ki so bili knjiženi iz TDR.
2022.10.001
 • Knjiženje - Predprejemi; pri navajanju informacij o količini artikla iz nekjniženega predprejema se od sedaj naprej upošteva skladišče iz vrstice predprejema in ne več skladišče iz glave predprejema. Ta informacija se pojavlja na več mestih (F7 - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - nepravilno napovedane zaloge, dobavitelji in kupci - pripomočki za formiranje naročil dobaviteljem, razpis proizvodnje - predvidena poraba materiala in tedenski prikaz potreb, web.API GetForecasting(v2).
 • v analizo prometa je bil dodan podatek o seriji artikla.
2022.09.001
 • Knjiženje
  • Promet – Interni prenos iz maloprodaje
   • V prejšnji verziji je prišlo do napake pri izboru dokumenta za prenos in prenosa ni bilo možno nadaljevati. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
2022.08.002
 • Izdelan je bil pripomoček, ki zapiše podatek 'masa v kg' vrsticam prometa in predprejemov, ki je nimajo izpolnjene. Zapisana masa je zmnožek količine in mase na enoto iz šifranta artiklov.
 • Na preglednico predprejemov smo dodali možnost vpogleda v priponko predprejema in dokumente fascikla prejema
 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava glede obdobja DDV pri knjiženju odkupov od pavšalistov v knjigovodstvo.
  • Začetno stanje
   • V primeru naknadnega vnosa popravka v dokument začetnega stanja, se je napačno prikazovalo obvestilo o napaki.
 • Pripomočki
  • Praznjenje minimalnih zalog
   • V primeru izbora »Pobriši zapise« je sedaj vnos skladišča obvezen. Če pri brisanju zapisov skladišče ni vpisano, ni možno nadaljevanje.
2022.06.001
 • Izpisi
  • Pregled dokumentov
   • Na izpisu je v »Zbir po vrstah prometa« dodana vsota vrednosti po FIFO metodi.
2022.05.001
 • Tiskanje nalepk
  • Tiskanje nalepk se je v MSP dopolnilo s tem, da je ob tiskanju na knjiženih predprejemih in prometu dodatno okno z nastavitvami za tiskanje. Dodatne možnosti izbora za vse artikle iz dokumenta ali samo s spremenjeno ceno, z vključevanjem tiskanja serije, z določitvijo količine nalepk in z vključevanjem cen iz samega prometa. Pri tiskanju na neknjiženih predprejemih pa je izbor in tiskanje nespremenjeno.
 • Knjiženje – promet; na funkciji »v izdajo« s katero lahko prevzem knjižimo v izdajo smo v primeru vklopljene povezave z delovnimi nalogi VRP dodali kontrolo nad obstojem delovnega naloga, ravno tako smo dodali samodejno predlaganje vklopa povezave, kadar je delovni nalog naveden (in obstaja v VRP) povezava pa ni vklopljena.
2022.04.001
 • Odpravljena težava pri ponovnem knjiženju predprejema v prejem na vrsticah, na katere se odvisni stroški ne delijo.
2022.02.001
 • Knjiženje
  • Inventure
   • V izpisu »Rezultat inventure na zadnji dan v letu« je odpravljena napaka, do katere je prišlo v zadnjih verzijah programa.
2021.18.001
 • Odpravljena težava vrednotenja zalog v primeru odvisnih stroškov in uporabe kljukica "Ne upoštevaj odvisne stroške".
 • Na inventuri se je pri knjiženju artiklov brez prometa za izbiro vrste prometa odstranila kontrola na šifro skladišča.
2021.17.001
 • med izpise podatkov o serijah artiklov je dodana obdelava Odpoklic serij, ki omogoča pregled serij izdelkov / polizdelkov, ki so nastali iz izbrane serije izbranega artikla. Prikažemo lahko trenutno zalogo in odpremne naloge, ki vsebujejo te serije izdelkov / polizdelkov.
 • Na izpisu za starostno strukturo zalog se je dodalo možnost prikaza podatkov na določen dan in prikaza podotkov za serijo artikla.
 • Pri poročanju intrastat za pridobitve je odpravljena napaka Devide by zero.
2021.16.001
 • Podatek o datumu prejema na seriji artikla (zbirni podatki artikel/serija/Skladišče) se sedaj polni le ob prvem prejemu serije artikla na določenem skladišču. Ta podatek bo služil za predlaganje porabe po FIFO metodi.
 • Preračun zaloge po FIFO metodi – izvedena časovna optimizacija preračuna ter ob tem tudi odpravljene določene anomalije.
2021.15.001
 • Knjiženje – predprejemi; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na predprejemu vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • na inventurah smo omejili urejanje popisnih list na skladiščih, ki so pod pristojnostjo WMS
 • odpravljena težava s prikazom obvestila o neizvedenem prehodu v novo leto
 • odpravljena težava s postavitvijo fokusa pri urejanju dejanskih količin na popisnih listah inventure
2021.13.001
 • odpravljena težava, ko je pri uvozu vrstic predprejema iz eRačuna, novim artiklom dalo mersko enoto H87 namesto kos
 • na OLAP preglednico analize nabave sta bili dodani novi polji: Šifra artikla in Naziv artikla
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo je bila dodano opozorilo v primeru neaktivnega TRR banke vplačnika. Na nastvitvah izvoza pa lahko iz seznama bančnih računov vplačnika izbiramo samo aktivne račune.
 • na odjavah konsignacije je bil vpeljan sistem izstavitve. Na strankah lahko izbiramo med tremi načini izstavitve: Tiskanje, PDF po e-pošti in PDF v eRegistrator
2021.11.001
 • Odpravljena težava pri vnosu predprejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice
 • Odpravljena težava pri uvozu količine na predprejem iz enostavnega računa v eSlogu 1.6
2021.09.001
 • Knjiženje
  • Inventure
   • Odpravljena napaka iz verzije 2021.05 pri izračunu knjižne količine v primeru priprave inventure na določen dan. Do napake je prihajalo v sistemih, kjer se v MSP izvaja inventure tudi za maloprodajne izdaje TDR.

2021.08.002
 • Izpisi – Zaloge, Manjkajoči artikli; v prikazu na preglednici je dodan prikaz minimalne in maksimalne zaloge artikla.
 • Odpravljena je bila težava z iskanjem z dodatnimi filtri, kjer je prikazalo vedno samo en zadetek.
2021.07.001
 • Na vrsticah predprejemov lahko sedaj s kljukico "Brez razdeljenih odvisnih stroškov" povemo, da se vneseni odvisni stroški ne prištevajo k nabavni ceni vrstice.
 • Na nastavitvah programa se pri prvem vnosu v polje pavšalni DDV sedaj predlaga odstotek iz šifranta stopenj DDV.
 • Predprejemi so sedaj vklopljeni pri vseh uporabnikih in jih ni mogoče izklopiti.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru hkratnega dobitnega deleža in odvisnih stroškov.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru vpisanega odvisnega stroška z zneskom 0.
 • Odpravljena je bila težava pri dodajanju inventure v naslednjem knjižnem letu preko API-ja.

2021.06.001
 • Pripomočki
  • Osvežitev knjižnega stanja inventure
   • Popravek pri filtriranju podatkov v primeru, ko je inventura bila pripravljena z omejitvami od – do klasifikacije.

2021.05.001
Šifranti
 • Vrste prometa
  • Nova nastavitev v šifrantu vrste prometa »Povezava s prejetimi računi«. Privzeta nastavitev je Da - dokumente izbrane vrste prometa se povezuje s prejetimi računi. Izbor te nastavitve je aktiven samo za dokumente tipa P - Prejem.
Knjiženje
 • Prejemi in Predprejemi
  • Nov status »Povezava s prejetimi računi« v glavi dokumenta, ki je določen na nivoju vrste prometa (knjige). Lahko se ga spreminja, če dokument (prejem, predprejem) še ni povezan na PRAC in tudi morebitni odvisni stroški predprejema še niso povezani. Status je viden samo na preglednici, na vnosu / ažuriranju dokumenta ni te opcije. Spreminjanje statusa je omogočeno na preglednici dokumentov preko desnega klika in izbor "Povezava s prejetimi računi". Poleg pogoja, da dokument še ni povezan na prejeti račun, je na prejemih pogoj, ko prejem ni knjižen iz predprejema. V tem primeru se status mora popravljati na predprejemu.

2021.04.001
Knjiženje
 • Predprejemi
  • Na vnosni formi glave predprejema dodani polji:
   • Dobavnica: poljuben vnos teksta do 30 znakov. Podatek je viden tudi na preglednici predprejemov, ko se preko desnega klika izbere ustrezne stolpce za prikaz.
   • Priponka: standardna pasica za delo s priponkami, t.j. možnost pripenjanja dokumentov
  • Intrastat
   • Na glavo predprejema in na vnos odvisnih stroškov se je dodal nov podatek faktor statistične vrednosti, ki se uporabi za avtomatski izračun statistične vrednosti na vrstici predprejema. Če je faktor statistične vrednosti vpisan na odvisnih stroških, se na glavi dokumenta ne more vnašati, saj se avtomatično izračuna iz odvisnih stroškov.
   • Na vnos dokumenta se je dodalo gumb "Kontrola intrastat". Aktivacija gumba prikaže preglednico vrstic dokumenta, ki vsebujejo manjkajoče podatke za intrastat. Gumb je viden, če na dokumentu obstajajo vrstice, ki vsebujejo manjkajoče podatek za intrastat.

     


2021.02.001


V tem prispevku