Dvostavno knjigovodstvo (zgodovina različic)

NovostVerzija

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML 

Pri uvozu temeljnice XML po strukturi AddJournual se preveri na ciljni strani ali za knjižbe, ki se uvažajo že obstajajo stranke v šifrantu. V kolikor ne, se najprej doda nove stranke v šifrant.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje

V primeru napak: manjka obdobje, temeljnica sedaj omogočeno popravljanje takih zapisov. Ni več potrebno brisanje in ponoven vnos knjižbe.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Razmejitve

Na zapisih, ki imajo vezo(zapiranje postavk) onemogočanja razmejevanje postavk.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Knjiženje

Kontrola zapiranja omejena samo na zapise, ki jih knjižimo.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Knjiženje

Ob knjiženju zapisov, ki se navezujejo na plačilni nalog v modulu PP urejeno osveževanje zneskov plačilnih nalogov.

Dnevne obdelave – Pregled knjiženja/kartice – gumb Popravi zapis

Kontrola na obdobje(da vpisan datum dokumenta ustreza datumskim mejam izbranega obdobja) je samo še informativna.

Dnevne obdelave – Opominjanje – gumb Pripravi

Na pripravi opominov dodana kontrola na ustrezno urejen šifrant strank.

Izpisi in pregledi – Odprte postavke

Na izpis odprte postavke z zapiranjem dodana informacija o dokumentu. Sedaj je ta informacija na vseh zapisih, tako glavnem kot tistih kateri ta zapis zapirajo.

2021.11.001
Dnevne obdelave - Pregled temeljnic - gumb Pregled prometa
Urejeno prikazovanje podatkov ob kliku na omenjeni gumb.
2021.10.003
Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - gumb Popravi zapis
Urejeno tekoče prikazovanje popravljenih podatkov v preglednici. Ponoven vstop v preglednico ni potreben.
2021.10.001
Letne obdelave- Izpis knjig ob zaključku leta

Dodana možnost shranjevanja v .qr3 format. Primerno za večjo količino podatkov.

Dnevne obdelave - Plačevanje

Dopolnitev uvoza izpiska v zvezi z branjem zaporedne številke plačilnega naloga iz XML in namena plačila.


2021.09.001

Dnevne obdelave - Pregled kartice

Urejena možnost filtriranja in sortiranja po stolpcih.


2021.08.002

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - Izpis temeljnice

Urejeno prikazovanje glave na izpisu iz nastavitev za pripadajočega uporabnika.


2021.08.001

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja/kartice

Urejeno hitrejše delovanje izpisa podatkov z upoštevanjem filtrov.


2021.07.003

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

  • V kolikor vnašamo podatke za devizne konte, se šifra denarne enote predlaga iz nastavitve šifre stranke, ki jo vpisujemo.
  • Ob knjiženju zapisov v modul DDV preko posrednega knjiženja urejena povezava med zapisi davka in knjižbami davka. 

Dnevne obdelave - Opominjanje

Pri pripravi opominov dodana možnost poljubnega poimenovanja predpone priponke. Namesto "Opomin", lahko sedaj sami v nastavitvah dvostavnega modula na zavihku Opominjanja določimo predpono imena priponke.

Šifranti - Šifranti DK - Konti

V pregledu kontnega plana desno zgoraj dodana možnost pregledovanja kontnih planov za pretekla obračunska leta.

Šifranti - Šifranti DK - Temeljnice

Umaknjena vidnost sistemskega polja ponovljiva temeljnica, da ne moti uporabnikov, saj polje ni bilo nastavljivo.

Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS

Urejen izračun novega salda. Dodan podatek o zapadlosti in ustrezno prilagojeno polnjenje podatkov v datoteko XML.

Pripomočki - Zamenjava Kontov

Dodano avtomatsko predlaganje številke šifranta za stare konte.


2021.06.001

Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS

Urejen izračun novega salda, hkrati izločeni vsi zapisi, kjer so vrednosti 0. Urejen izvoz v XML datoteko.


2021.05.003
Urejeno težava pri knjiženju temeljnic iz posrednega knjiženja v primeru, ko je bilo aktivno samodejno knjiženje kontrolnega dnevnika.2021.03.002

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Knjiži

Urejena kontrola usklajenosti v primeru ne uporabe šifranta temeljnic.

Dnevne obdelave - Plačevanje

Obdelava postavk izpiska: dopolnjeno je prehajanje med polji v primeru, ko je na kontu določeno, da se spremlja analitika.

Šifranti - Šifranti DK - Ključi

V pregled vrednosti dodan seštevek stolpcev z vrednostmi  


2021.03.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML

Urejeno uvažanje datotek tromestnih uporabnikov.


2021.02.004
Dnevne obdelave
  • Plačevanje: gumb Preračun deviznih zneskov: Prvič, ko vstopimo na gumb, je treba določiti Šifro tečajne liste, ker je prazna. Po prvi potrditvi se te nastavitve shranijo na nivo uporabnika. Naslednjič se ponudi zadnje izbrano. Enako velja za podatek Vrsta tečajne liste, vedno se sedaj ponudi Srednji, shrani se na uporabnika. 
  • Plačevanje: po potrditvi gumba Preračun deviznih zneskov se vpiše na okno naziv tečajnice in tečaj na dan. S tem je dopolnjeno obvestilo po preračunu podatkov. 

2021.02.002

Izpisi in pregledi - IOP - Tisk/e-Pošiljanje

Urejena priprava e-IOP-jev.


2021.01.005

Dnevne obdelave –Posredno knjiženje - gumb Knjiži / Dnevne obdelave - plačevanje - pregled izpiska - gumb Knjiži / Pripomočki - Zapiranje postavk

Na vseh navedenih mestih je urejeno ustrezno polnjenje Datuma dokumenta in Datuma opravljene storitve za knjižbe in protiknjižbe tečajnih razlik.

Dnevne obdelave - plačevanje - pregled izpiska - zapiranje postavk 1:n

Ob povezovanju postavke izpiska z več knjiženimi postavkami urejeno, da v kolikor celotni znesek ni povezan, da vrstica z ostankom ostane v celoti nepovezana.


2021.01.001


V tem prispevku