Plačilni promet (zgodovina različic)

Priprava plačilnih nalogov:
 • Odpravljen problem na gumbu Brisanje nalogov, kjer se je na prejetih računih v primeru brisanja plačanega ali poslanega naloga brisal datum priprave naloga na računu. Dopolnjeno je tudi obvestilo v primeru, da postopek brisanja najde izvor naloga na prejetem računu.
 • Odpravljen problem pri pripravi zbirnih nalogov za prejemnika, ki ima zneske nalogov v različnih denarnih enotah.
 • Priprava XML datoteke s plačili za standardne naloge SEPA: če je tip modela na posameznem nalogu NRC, se v XML zapiše tag Ustrd z dolžino 140 znakov z vsebino iz namena plačila. Vsi združeni nalogi dobijo tip reference NRC. V primeru daljšega zapisa namena plačila se vpiše Plačila po specifikaciji.

2021.09.001
Priprava plačilnih nalogov:
 • Brisanje naloga in brisanje povezave na prejeti račun
  • Na ikono za brisanje naloga (preglednica) je dodana kontrola pred brisanjem: če je izvor naloga v PRAC, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY. Nalog bo brisan, računu bo mogoče pripraviti nov nalog. Nadaljujem brisanje?"
   V primeru potrditve Da se plačilni nalog briše, na prejetem računu pa se briše Številka naloga in Datum priprave. Na prejetem računu je možno ponovno pripraviti nalog.
   Kontrola se izvaja samo na neoznačenih in označenih nalogih. Na poslanih in plačanih nalogih se izvede reden postopek brisanja brez kontrole. 

  • V primeru, da ima račun pripravljene obroke in želimo brisati nalog za x obrok, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY, obrok 1. Nalog in vezava naloga na račun bosta brisana.
   Računu lahko pripravite nove naloge za obroke s pripomočkom Odklepanje računov. Nadaljujem brisanje?"
   V primeru potrditve Da se brisanje naloga nadaljuje. Nalog dobi datum Brisan, v Obrokih pa se sprosti vezava obroka na nalog z brisanjem številke naloga in datuma. Vendar se v tem primeru ne odpre prejeti račun za kreiranje novega naloga
   za račun ali samo enega novega obroka, ampak je potrebno narediti odklepanje računa. Ta pa potem sprosti vse obroke na računu in s tem se lahko nova priprava izvede. 

  • Gumb Brisanje nalogov: Na preglednico je dodana kolona Številka zapisa projekta, v katerem je vidna povezava na prejeti račun. Kontrola povezave na Prejete račune se izvaja samo za "Neoznačene naloge".
   V obvestilu so našteti nalogi, ki imajo vezavo na prejete račune in so označeni za brisanje. Obvestilo: "Izvor na označenih nalogih so prejeti računi (4). Sledi seznam računov s prikazanimi zapisi kolone Številka zapisa projekta.
   Nalogi bodo brisani, računom bo mogoče pripraviti nove naloge. Brišem tudi te naloge? "
   Problem je lahko na primer neoznačen nalog, ki ima v prejetih računih izvor obrok. Tudi če v PP brišemo vse naloge za obroke, se PRAC priprava naloga ne sprosti, ker v PRAC.Racuni ostane vpisan datum ZapisanoPP.
   V tem primeru je obvestilo enako, vendar je treba sprostiti te naloge in obroke preko Odklepanja računov. 

 • Delni znesek za plačilo:

  • Na preglednico plačilnih nalogov je dodan nov stolpec Številka deljenega naloga, v katerem je vpisana zaporedna številka originalnega naloga, ki je bil delno plačan.
  • V gumbu Brisanje nalogov je bil umaknjen del kode, ki ob brisanju nalogov pripravi nov nalog za razliko. Sedaj se nov nalog z zneskom za razliko pripravi samo pri postopku Priprave plačilnih nalogov v datoteko.
  • V preglednici za Brisanje nalogov je dodan stolpec Številka deljenega naloga.
  • V preglednici Brisanje nalogov imajo rdeče obarvan tekst tisti nalogi, ki imajo Znesek za plačilo <> Znesek predloga.
  • Na plačilni nalog je dodan podatek o Znesku računa + denarna enota. Veza je na izvor naloga Projekt (PRAC1) in Številko zapisa v projektu (primer: 2021/32/PD).
  • Priprava delnega plačila: 
   • Za znesek predloga označenega naloga se pripravi nov nalog, ki ima vse podatke enake kot originalni nalog.
   • Ta nalog z novo zaporedno številko gre v plačilo, v datoteko.
   • Po pripravi datoteke program javi obvestilo: »Za primere delnih plačil je bila izvedena uskladitev zneska.«
   • Novemu nalogu se vpiše v polje Številka deljenega naloga številka originalnega naloga. 
   • Originalnemu nalogu je bil zmanjšan znesek za znesek predloga, nalog je med neoznačenimi.
  • Dopolnitev brisanja naloga: če je zaporedna številka naloga, ki ga želimo brisati, vpisana v Številki deljenega naloga, to pomeni, da je nalog že bil delno plačan, zato program opozori:
   »Nalog 'ZaporednaStevilka' je že bil delno plačan. Brisanje?« Možne vrednosti so Da ali Ne.
  • Zbirni nalogi: v primeru, da pripravljamo zbirne naloge in je eden od nalogov samo delno plačan: zbirni nalog se pripravi iz skupnega zneska predlogov.
  • Kopiranje: pri kopiranju deljenega naloga se Številka deljenega naloga ne prepiše na nov nalog.
  • Znesek predloga in rezervacija: dodana kontrola za primer, ko imamo plačilo delno rezervirano za kompenzacijo, v znesek predloga pa želimo vpisati višji znesek
  • Skonto: v primeru, da ima nalog vpisan % skonta v primeru predčasnega plačila, se metoda za delno plačilo ne izvede.
  • Nalogi z zneskom predloga nad mejnim zneskom: v primeru, da je znesek predloga nižji od zneska za plačilo, se za razliko pripravi nov nalog.
    
 • Plačilni nalog: spremenjen je bil odtenek barv na plačilnem nalogu. 

2021.05.001
 • Plačilni nalog: vklopljena je nova funkcija za kontrolo modela in sklica. Dopolnjena so bila opozorila, po potrditvi šifre nalogodajalca ali šifre prejemnika se podatek o modelu in sklicu ne prepiše več iz stranke. 
 • Preglednica plačilnih nalogov in Gumb Računi:
  • popravljen je pogoj za seštevek označenih nalogov po računu plačnika
  • Spremenjeno je okno, ima nove kolone: Opis računa, Številka, Znesek obremenitev in denarna enota. 
  • Okno vsebuje vmesne seštevke po računu plačnika in denarni enoti. 
  • v primeru, da je račun plačnika neaktiven, je za Opis in Številka računa font obarvan rdeče. 

2021.04.001

Priprava plačilnih nalogov
- Odpravljena težava pri filtriranju stroškovnega mesta, nosilcev. Dopolnjena je bila sprememba vrstnega reda na poljih: Datum priprave naloga, Dodatna analitika 1, Dodatna analitika 2, Dodatna analitika 3, Skonto procent, Skonto, Neto rok plačila, Datum predložitve, Številka nadrejenega naloga, Številka originalnega naloga.

- Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov, če imamo dva različna nalogodajalca in enega od označenih nalogov brišemo. Upošteval se ni status brisanega naloga.

- Na Pripravi plačilnih nalogov je umaknjen izbor Kontrola dolžine sklica


2021.03.001

Plačilni nalogi - nov gumb Zamenjava računov:
Na preglednico je dodan nov gumb "Zamenjava računov", v katerem lahko delamo zamenjavo računov za označene in neoznačene naloge:

 • za nalogodajalca (pripravljeni nalogi po nalogodajalcu)
 • za prejemnika (pripravljeni nalogi po prejemniku)
 • za zaposlenega (pripravljeni nalogi po aktivnih zaposlenih)
 • na TRR dobavitelja, ki ima TRR pri isti banki, kot je naša, če ga ima (nalogi po nalogodajalcu, pri katerih prejemnik nima na nalogu vpisane izbrane banke IZ, ima pa banko v svojem seznamu bank)

Zamenjava TRR se lahko dela:

 • izbrana trenutna banka na novo trenutno banko (1:1)
 • Izbranih več trenutnih bank na eno novo banko (N:1)
 • po oznaki banke (šifrant bank: SAOPBanke) - pri tem gre na prvo banko iz seznama z enako oznako. Za SI lokalizacijo so to 2 mestne oznake bank.

Izbor "iz računa" zajema vse račune, aktivne in neaktivne.
Izbor "na račun" zajema samo aktivne račune.
Osvežitev nalogov v preglednici se izvede po vsakem izboru ali spremembi.
V preglednici so takoj po vstopu v okno prikazani plačilni nalogi, ki imajo osnovni filter na status "Označeni" in "Zamenjava računa nalogodajalca".
V preglednici so modro obarvani nalogi z računi za zamenjavo, ki so glede na izbran postopek trenutno na nalogu in ki bodo zamenjani.
Zeleno so obarvani računi, na katere se bo zamenjava izvedla.
Če je v koloni Na račun podatek prazen, to pomeni, da ali stranka nima odprtega računa na izbrani banki ali nalog ne ustreza pogoju zamenjave računa.
Iz zamenjave so izločeni tudi vsi tuji računi.
Na preglednici je vidna tudi kolona Aktiven, označeno pomeni, da je "iz računa" aktiven, neoznačeno pa, da je neaktiven. V tem primeru se cela vrstica obarva rdeče.
Ob potrditvi gumba Zamenjaj se spremembe zapišejo v novo tabelo PPRacuniZamenjava kot arhiv sprememb. 

Plačilni nalogi: BIC/SWIFT

Na PP nalogu je polje BIC/SWIFT banke, ki se prepiše iz podatkov transakcijskega računa stranke nalogodajalca in prejemnika.
Polje se samo prikaže iz TRR, ni za vnos.
Koda namena se prebere iz izvora (Prejeti računi - novi), sprememba TRR ne spremeni Kode namena.

Plačilni nalogi - gumb Brisanje nalogov:

Na okno za brisanje nalogov je dodana možnost brisanja neoznačenih nalogov, ki imajo definiran Tip naloga


2021.03.001
 • Tipi nalogov: dodana sta dva ključa za ureditev varnostnega sistema in sicer: PP - Tipi nalogov, preglednica: Dodaj, Briši, Uvozi in ključ PP - Tipi nalogov, spreminjanje: Potrdi.
 • Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov v datoteko in izpisom plačilnih nalogov s filtrom na Datum zapadlosti. Obe težavi sta bili vezani na označitev države ali je v območju SEPA ali ne. 

2021.01.001


V tem prispevku