Dobavitelji

Program Minimax omogoča enostaven obračun plač, zaostalih izplačil in nadomestil plač, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad in odpravnin. Pri obračunu program pripravi vse potrebne obrazce za oddajo na eDavke, AJPES, ZZZS, plačilne liste delavcem ter arhiv podjetja, plačilne naloge in samodejno temeljnico z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.

Articles

Potrjevanje dokumentov Naročil
Potrjevanje naročil dobaviteljem je v osnovi namenjeno lažjemu in hitrejšemu naročanju z vključevanjem višjega odločitvenega kadra v obvladovanje stroškov. Potrjevanje je v procesu naročanja umeščeno v fazo, ko je naročilo praktično že pripravljeno, a operater, ki je naročilo pripravil nima odločitvenih pooblastil za odobritev naročila. Sistem je zastavljen tako, da lahko vodja, ki odloča o nabavi poleg odobritve naročilo tudi pošlje dobavitelju. Na tak način se sistem izognemo nepotrebnim administrativnim postopkom vračanja odobrenega naročila osebi, ki je naročilo pripravila.
Avtomatska priprava naročil dobaviteljem
Napredna naročanja so kot pripomoček znotraj modula Dobaviteljev in kupcev in se aktivira z aktivacijsko kodo. Prednosti naprednega naročanje je veliko a najbolj je potrebno izpostavit možnost aktivnega pregleda priprave podatkov za naročila in možnostjo enostavno in pregledno urejanja le teh.
Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem
V modulu Naročila Dobaviteljem in Kupcev je pod zavihkom 'Pripomočki' obdelava 'Avtomatsko formiranje naročil', ki formira naročila dobaviteljem ali prenosnice med skladišči na osnovi minimalnih-maksimalnih zalog artikla ter potreb tega artikla v naročilih kupcev in/ali prenosnic med skladišči. Obdelava lahko upošteva tudi nerealizirana naročila dobaviteljem.
Vnos naročila dobavitelju na osnovi cenika dobavitelja
V navodilu je opisan postopek naročanja dobaviteljem na osnovi cenika dobavitelja, torej dogovorjenih cen z dobaviteljem.
Uskladitev naročene količine z dobaviteljevim pakiranjem
V navodilu je pojasnjen postopek usklajevanja naročene količine z dobaviteljevim pakiranjem.
Izstavljanje naročil dobaviteljem
V navodilu so opisani načini izstavljanja naročil dobaviteljem.