Dokončni poračun odbitka DDV

Za tiste organizacije, ki morajo pri uveljavljanju odbitka vstopnega DDV upoštevati odbitni delež, imamo na voljo pripomoček za dokončni poračun odbitka DDV za preteklo leto, ki je hkrati akontativni delež za tekoče leto.

Predpogoj za pravilen poračun odbitka DDV je, da imamo DDV po obdobjih dokončno obračunan. To preverimo tako, da odpremo program Davek na dodano vrednost / Šifranti / Obdobja. Odpre se nam preglednica; v stolpcu Zaključeno moramo imeti kljukice za vsa obdobja za leto, za katero pripravljamo dokončni poračun.V primeru, da nimamo še dokončno obračunanih (zaključenih) vseh obdobij, to storimo tako, da v programu Davek na dodano vrednost / Obračuni / Obrazec DDV-O izberemo posamezna nezaključena obdobja in jih s Pripravo xml datoteke na gumbu DDVO zaključimo.

Poleg tega se pri knjiženju v DDV evidence mora račun najprej evidentirati v modul Knjiga prejetih računov, ker bomo samo na ta način zagotovili povezavo med: 

  • izvornim dokumentom - računom v PRAC, 
  • temeljnico v glavni knjigi, 
  • računom v evidenci DDV in  
  • zapisom v Osnovnih sredstvih.

Nato na glavnem meniju modula DDV-N izberemo Pripomočki / Poračun odbitka DDV. Odpre se okno za poračun. V prvem polju izberemo Odbitni delež, za katerega bomo izvajali poračun:Na zavihku Vhodni podatki za izbrano Leto vidimo zbirne vrednosti po poljih obrazca DDV-O. Zneske lahko urejamo tako, da kliknemo v polje in natipkamo nov znesek. Pomembno je, da ročno dodamo letne vrednosti pri točkah od D1 do D7 - npr. pod točko D7 moramo vpisati vrednost neobdavčljivih dobav (subvencije, dotacije iz proračuna), ki jih med letom nismo vpisovali v obrazec DDV-O, ker ne sodijo v obdavčljivo dejavnost, o kateri se med letom poroča na obrazcu DDV-O.

Ko uredimo podatke na prvem zavihku, nadaljujemo na zavihku Poračun zbirnokjer pregledujemo zbirne podatke o poračunu. Tukaj program na podlagi podatkov iz obračuna DDV-O ter dodatnih ročno vnesenih podatkov, o katerih ne poročamo v obrazcu DDV-O (subvencije, dotacije), izračuna dokončni odbitni delež. To je na novo izračunan dokončni odbitni delež za leto, za katerega izračunavamo dokončni odbitni delež (npr. za leto 2019). Ta podatek je v odstotku (%), vsi ostali podatki pa so v EUR. 

Začasni odbitni delež smo akontativno upoštevali med letom. V začetku novega leta pa moramo na podlagi dejanskih prometov izračunati končni odbitni delež, na podlagi katerega med letom upoštevanega odbitka naredimo ustrezne popravke.Končni poračun odbitka lahko natisnemo in pripravil nam bo izpis postavk iz obrazca DDVO in ročno vpisane postavke od postavke D1 do D7. V spodnjem delu tabele pa je prikazan izračun končnega poračuna odbitka.Na tem zavihku v EUR pregledujemo zneske različnih postavk DDV-ja (DDV, ki se ne odbija, 22 % DDV, 9,5 % DDV ter pavšalno nadomestilo po ZDO - začasnem deležu odbitka in po KDO - končnem deležu odbitka). Prikaže se nam primerjava, koliko DDV smo oz. nismo odbijali po začasnem odbitnem deležu (med letom), koliko ga lahko oz. ne smemo odbijati po dokončnem odbitnem deležu (na podlagi izračuna konec leta) ter kakšna je razlika.

Na naslednjem zavihku Po računih lahko pregledujemo razlike pri odbitku DDV po posameznih prejetih računih, nastale zaradi razlike med začasnim in dokončnim odbitnim deležem. Po tabeli se premikamo z drsnikom na dnu tabele. V tem pregledu imamo možnost pridobiti tudi podatke o nabavi osnovnih sredstev za potrebe korekcije odbitnega deleža pri nabavni vrednosti osnovnih sredstev. To storimo tako, da na filtru   kliknemo na, ki se nam pojavi na desni strani polja in izberemo D (Da) in v preglednici se nam pokažejo le tisti prejeti računi, ki smo jih v obrazcu DDV-O vključili v polje 35 (Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev). Če je razlika pozitivna pomeni, da se je odbitni delež zmanjšal in je potrebno nabavno vrednost osnovnega sredstva povečati. Če je ta razlika negativna, se je odbitni delež povečal, torej je potrebno nabavno vrednost osnovnega sredstva zmanjšati.

Podatke lahko izvozimo tudi v Excel s klikom na gumb .

Na zavihku Popravek osnovnih sredstev lahko popravek odbitka zapišemo na Osnovna sredstva s klikom na gumb Zapiši spremembe v OSD.V sami preglednici imate tudi stolpec ali je osnovno sredstvo vključeno v popravek. Če je vključeno je vpisana oznaka D, v kolikor pa ni vključen v popravek pa je oznaka N.

Zapis na osnovna sredstva lahko naredimo z Datumom pridobitve OS ali na Izbrani datum. Po končanem popravku osnovnih sredstev imamo na osnovnih sredstvih zapisno vrstico SV – Sprememba vrednosti z opisom spremembe Poračun odbitka DDV.Ko je popravek vrednosti osnovnih sredstev narejen, nadaljujemo s knjiženjem temeljnice popravkov na zavihku Knjiženje in zapis razlike v DDV.Vpišemo nastavitve za knjiženje: Datum knjiženjaTemeljnicoDogodek in Opis knjižbe in Analitike

Določimo Konto prevrednotovalnih prihodkov in odhodkov. Na gumbu knjiženje lahko temeljnico poknjižimo v posredno knjiženje, na predogledu temeljnice pa pogledamo, kako se nam bo temeljnica poknjižila.

Temeljnica se zapiše v posredno knjiženje:V DDV evidenco pa se v prvo nezaklenjeno obdobje zapiše tudi vrstica s popravkom poračuna.V kolikor želimo ponoviti knjiženje temeljnice program javi opozorilo, da je knjiženje že bilo narejeno.V kolikor ponovno kliknemo na zapis v osnovna sredstva program javi opozorilo, da je zapis že narejen:V kolikor stranka na osnovnih sredstvih poleg splošne stopnje uporablja tudi nižjo stopnjo, lahko na samem osnovnem sredstvu le-to spremeni in ta stopnja se bo upoštevala tudi pri končnem poračunu odbitka DDV.

V tem prispevku