Kadrovska evidenca (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodana polja Poskusno delo do, Aneks - številka, Aneks - datum, Aneks - datum poteka, Starševsko varstvo, Invalidnost - opombe.
 • Dopolnjen vzorec izpisa obvestila za letni dopust - Letni dopust III.
2023.01.001
 • Na vnos podatkov družinskega člana je dodano polje Spol. 
 • OLAP analiza družinskih članov - dodana polja Spol družinskega člana, Šifra stroškovnega mesta, Naziv stroškovnega mesta
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodana polja iz zavihka Invalidnost.
 • OLAP analiza pregledov, izpitov in potrdil - dodana polja Opravljeno, Opis in Obveznost.
 • Odpravljena je težava pri vnosu sprememb za naprej v šifrantu zaposlenih v primeru, ko je bila vključena revizijska sled na šifrantu zaposlenih.
 • Umaknjeno opozorilo v primeru spremembe podatka v Ure na dan ob pomikanju po zaposlenih s puščicami levo zgoraj.
2022.18.001
 • V šifrantu zaposlenih je omogočena izbira vrste delovne vize.
 • Polji Šifra in Naziv mentorja sta dodani v OLAP Analizo dela in kariere.
 • Polje Šifra zaposlenega je dodano v OLAP Analizo dela in kariere in Analizo pregledov, izpitov in potrdil.
 • Polje Šifra delovnega mesta je dodano v OLAP Analizo dela in kariere, Analizo izobraževanja in Analizo pregledov, izpitov in potrdil.
 • Omogočeno nastavljanje varnostnega sistema za dostop do osnov zaposlenih.
 • V šifrant zaposlenih je dodano opozorilo, ki se prikaže ob potrditvi spremembe podatka Ure na dan. Opozorilo se prikaže v primeru, ko na zaposlenem  v Dopusti in odsotnosti obstajajo podatki na vrsti Letni dopust po odločbi in če ima uporabnik licenco za Obračun plač in Kadrovsko evidenco.
 • Opozorilo je dodano tudi pri vnosu podatkov preko Zgodovine (spremembe za prihodnost).

2022.17.001
 • Polji Šifra in Naziv razloga za prekinitev delovnega razmerja sta dodani v OLAP struktura zaposlenih in OLAP fluktuacije zaposlenih.
 • Polji Starost-zaposlitev in Starost-prekinitev sta dodani v OLAP analizo Fluktuacija zaposlenih
 • Polje Starost-dogodek je dodano v OLAP analizo Prišli/odšli po mesecih
2022.16.001
 • Čarovnik za uvoz zaposlenih je dopolnjen s podatki DobaPrejZnotrajLeta,,DobaPrejZnotrajMeseci, DobaPrejZnotrajDnevi, DobaPrejLeta, DobaPrejMeseci, DobaPrejDnevi, OlajsavaSplosnaZnesek, SifraSindikata, StalnoSifraDrzave, ZacasnoSifraDrzave in GesloObrList

2022.15.001
 • Na maski Analiza pregledov, izpitov in potrdil je preimenovano polje "Veljavnost od" v "Potek veljavnosti od". 
 • V Nastavitvah programa je dodana kontrola -  če obstaja licenca OPZ, potem je Šifra uporabnika pri povezavi z obračunom plač zaposlenih (OPZ) obvezen podatek.
 • Odpravljena težava pri urejanju razporeditve po delovnih mestih, če je bil vpisan podatek v polju Šifra področja dela.
 • Odpravljena težava pri izpisu podatkov o datumu začetka in konca ter šifri in nazivu delovnega mesta na Word pogodbi o zaposlitvi, kadar dokument pripravljamo iz preglednice zaposlenih.
2022.14.001
 • Na maski zaposlenega je dodan gumb z možnostjo dodajanja prve proste šifre zaposlenega.
 • Ob pomikanju po zaposlenih je odpravljena težava z osveževanjem podatkov, vezanih na registracijo prisotnosti.
 • Ob pomikanju po zaposlenih je odpravljena težava pri osveževanju polja Naziv enote org. strukture.
 • Na pregledu jubilantov je dodano razvrščanje po datumu jubileja.
 • Urejen je izpis Potekli dogodki na dan - zajete ima dogodke tudi za dan, na katerega delamo poizvedbo.
 • Onemogočeno brisanje določenih podatkov iz šifranta zaposlenih, če je podatek uporabljen na maski (v uporabi).
 • Med pripomočki v šifrantu zaposlenih je preimenovana izbira "Urejanju šifre urnika" v "Dodelitev urnika" in dodana možnost izbiranja zaposlenih, ki jim želimo urediti urnik.
 • Omogočen dostop do podmenijev v Splošnih šifrantih.
2022.13.002
 • Na gumbu Pripomočki je dodana možnost urejanja šifre urnika za vse ali samo za izbranega zaposlenega. Izpolnijo se podatki registracija prisotnosti, nivo uporabnika in šifra urnika.
 • V OLAP analizo dela in kariera dodano polje Kraj opravljanja dela.
2022.12.001
 • Umaknjeno opozorilo pri urejanju šifranta zaposlenih v primeru, ko v nastavitvah ni bilo povezave na bazo Obračuna plač.
2022.11.001
 • Dopolnitev varnostnega sistema na meniju Obdelave, pregledi in izpisi - dodani ključi:
  • Potek aktivnosti - Potek dela za določen čas
  • Napredovanje zaposlenih
  • Sistemizacija delovnih mest
  • Prijava nezgode  ER8
  • Podatki PPZ
 • Dodana ključa, ki omogočata ureditev dostopa do Kadrovskih podatkov in Podatkov plač v šifrantu zaposlenih:
  • ZAP - ZAPOSLENI, Kadrovski podatki - onemogočen dostop do vseh podrejenih zavihkov
  • ZAP - ZAPOSLENI, Podatki plač - onemogočen dostop do vseh podrejenih zavihkov
 • Omogočen vnos prevoda v šifrant Razlogi za izredni dopust
2022.10.002
 • V aplikacijski varnostni sistem sta dodana nova ključa  - onemogočen predogled podatkov ter oblikovanje Word dokumentov.
 • Dodan nov Kadrovski šifrant Razlogi za izredni dopust.
 • Šifrant zaposlenih
  • Dodano opozorilo, če je zaposleni starejši od 70 let in nima vpisane dodatne osebne olajšave.
2022.09.001
 • Omogočena poljubna izbira zaposlenih v nastavitvah vseh OLAP analiz iz modula Kadrovska evidenca.
2022.07.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Urejen prikaz podatkov na zavihku določitev dopusta v primeru, ko uporabnik nima licence za modul registracija prisotnosti.
 • Nastavitve
  • Pripravljen nov zavihek za vnos nastavitev povezanih z aplikacijo mojINFO. 
  • Omogočeno določanje možnosti nalaganja dokumentacije in izbire vrste dokumenta na katero se bo naložena dokumentacija shranila.
 • Napredovanja v JS:
  • Možnost izrednega zaključka napredovalnega obdobja

2022.06.001
 • Napredovanja v javnem sektorju
  • Dodan podatek Datum Izpisa v nastavitvah tiskanja Evidenčnega lista. Datum se izpiše pod podpisom odgovorne osebe
  • Omogočena izbira poljubnega delovnega mesta in plačnega razreda na evidenčnem listu (zaradi izrednih napredovanj in menjave nazivov delovnih mest)
 • Odločbe o letnem dopustu KPVIZ:
  • Posodobljen vzorec glede na zakonske spremembe

2022.04.001
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico je dodan podatek Številka pogodbe.
 • Odpravljana težava s shranjevanjem odločb o dopustu v eRegistrator v primeru uporabe skupnih nastavitev tiskanja.
2022.03.001
 • Dopolnjena je večina podatkov z opisi oz. vrednostmi v spremembah zaposlenih za prihodnost.
 • Posodobljen vzorec izpisa Aneksa o napredovanju za leto 2022
 • V dodatni dopust po DM je dodan pripomoček, s katerim je omogočeno kopiranje dodatnih pogojev iz enega delovnega mesta na drugo delovno mesto.
2022.02.001
 • Šifrant delovnih mest
  • Omogočen vnos novega delovnega mesta iz obstoječega (kopiranje).
2021.16.003
 • Napredovanja v javnem sektorju
  • Iz zaključenega napredovalnega obdobja je možno odpreti spremembo za prihodnost, z ustreznim datumom veljavnosti in plačnim razredom.
 • Dodana je OLAP analiza relacij.
2021.16.001
 • Dodana je funkcionalnost dodatnega dopusta po tarifnem razredu.
 • Dodana je kontrola pri vnosu družinskega člana; in sicer pri izbiri šifre sorodstva.
 • Dodana je OLAP analiza stikov.
2021.15.001
 • Obrazci eVEM
  • Urejeno številčenje podatkov na vlogah M-1, M-2 in M-3.
 • Urejen prikaz zaporedne številke pri tiskanju potrdila o prejemu gesla 
 • Šifrant zaposlenih:
  • Odpravljeno več napak pri vnosu in urejanju razporeditve na delovna mesta
 • Napredovanja v JS:
  • Izpis predlog ocenjevalnih listov je omogočen za neaktivne zaposlene, ko na filtru izrecno izberemo neaktivnega zaposlenega
 • Dogodki zaposlenega:
  • Med podatke izpisov je dodana številka dokumenta

2021.14.001
 • Odpravljena je težava v primeru nastavitve »Starost nad 60 let«.
 • Opozorila v primeru neskladnih podatkov pri vnosu zaposlenega (Starost nad 60 let, glede na datum rojstva, invalid nad kvoto in starost nad 60 let, ipd)
 • Podaljšanje polj ulica in kraj v naslovu zaposlenih na 50 znakov
 • Manjši popravki na izgledu form, bolj pregledno združevanje vnosnih elementov
 • Napredovanja v JS:
  • Odpravljena napaka pri kliku na gumb Pripomočki v primeru, ko ni povezave na Obračun plač

2021.13.001
 • V preglednico zaposlenih sta dodana podatka šifra urnika in naziv urnika.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana polja povezana z začasno prekinitvijo ter šifra in naziv urnika.
 • Zgodovina zaposlenih
  • Omogočen vpogled v podatke, ki se spreminjajo na podlagi označene spremembe.
  • Omogočen vpogled v nazive zapisov iz povezanih šifrantov (nazivi statusov zaposleni, stroškovnih mest in drugih analitik, občin, nazivi osnov zaposlenih itd.)
 • Delo in kariera
  • Dodan podatkovni set s podatki o spremembah za prihodnost (zgodovina).

2021.12.001
 • Odpravljena napaka na šifrantu zaposlenih, v primeru ko nimamo povezave z OPZ.
 • Omogočen privzet zapis deležev zaposlitve, šifre ZPIZ, leta osnove za boleznine in % nakazila pri vnosu zaposlenih.
 • Na delo in kariera je dodan word vzorec – Izdajnica za delovno opremo.
 • Dopolnitev vsebine podatkovnih setov za MS word vzorce.
 • Dopusti
  • Pripomoček za usklajevanje stanja dopusta v primeru spremembe podatka ure na dan
 • Vodenje zgodovine
  • Odpravljena napaka z osveževanjem osnov zaposlenih na aktivnih zapisih zgodovine v primeru neposrednega spreminjanja osnov na zaposlenem.
2021.11.001
 • Šifrant zaposleni
  • Omogočena izbira zaposlenega, ki se nadomešča v primeru zaposlitve za določen čas z razlogom: nadomeščanje začasno odsotnega delavca.
 • Dopusti in odsotnosti
  • Pripravljen pripomoček za spreminjanje zadnjega meseca za koriščenje dopusta za izbrane zaposlene.

2021.10.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljena težava s spreminjanjem statusa zaposlitve, v primeru ko se predhodno izbere razporeditev po delovnih mestih.
 • Urejeno predlaganje šifre občine bivališča pri vnosu podatkov v obrazec ER-8.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Urejen izračun podatkov stalnosti in pokojninske dobe v primeru dela s povečanjem.
  • Odpravljena težava v primeru daljšega naziva na skupini zaposlenih.
 • Odpravljena težava na izpisu naziva delovnega mesta na Word vzorcih, v primeru različnih nazivov delovnih mest na različnih šifrantih z enako šifro delovnega mesta.
 • Urejanje Word vzorcev
  • Dopolnjen vpogled v podatkovne sete.

2021.09.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljene napake pri dodajanju in usklajevanju podatkov zaposlenih in strank

2021.07.001
 • Pripravljen pripomoček za pripravo novega zapisa spremembe (zgodovine) za izbrane zaposlene.
 • Urejeno je beleženje podatkov o vnašalcu in popravljalcu na skrajšani formi za vnos družinskih članov. 
 • Analiza delovnih mest za JS 
  • Podatek org. enota se pravilno črpa iz razporeditve po delovnih mestih

2021.06.001
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico šifranta zaposlenih je dodano polje GSM.
  • Na zaslonu zaposlenega je omogočen prikaz zavihka mesečni seštevki po delovnih mestih.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana nova polja:
  • Delovna doba ista dej. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Delovna doba dodatna pok. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Plača po KP (Plača po kolektivni pogodbi)
  • Delovna doba skupna pok. – (Leta, Mesci, Dnevi)
 • Napredovanja JS
  • Pri tiskanju dokumentacije se dokumenti shranijo v eRegistrator v pdf obliki

2021.05.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je N (V KE – Nastavitev programa)).
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »KE Zaposleni - Administrator« ni vpisan ali je DA).
  • Dostop glede na organizacijsko strukturo (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je D in ključ »KE - Zaposleni - Administrator« je NE).
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.
 • Napredovanje zaposlenih:
  • Aneks za napredovanje je bil ažuriran na zadnjo verzijo
  • Pri tiskanju Evidenčnega lista je bila dodana možnost tiskanja utemeljitve 

2021.04.001
 • Odpravljena napaka pri uvozu preteklih zaposlitev. Zapisi, povezani z drugimi šifranti, se ne brišejo več.
 • Odpravljena je napaka ob dvojnem kliku na stolpce Datum zadnje zaposlitve, Datum prekinitve in Št. dni dopusta tekočega leta.

2021.03.001
 • Pripravljena OLAP analiza fluktuacije zaposlenih.

2021.02.001V tem prispevku