Dobavitelji in kupci (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Odpravljena težava na funkciji izbire artiklov (F5) v primeru, ko ima operater omejitev: "CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz".
2023.01.003
 • Naročila kupcev
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa naročila kupcev, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Odpremni nalogi
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa odpremnega naloga, kateremu lahko spreminjamo ceno / popuste. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Kupci - odpremni nalogi; na odpremni nalog (zavihek "Dostava") je dodan nov podatek "Pripravljeno za prevzem". V kolikor je vklopljen (true) pomeni, da je odprema pripravljena za prevzem (kupca), pokaže se tudi čas (datum/ura) ko vklopa tega podatka. Podatek se lahko vklopi samo za odpremne naloge, ki niso dani v komision (za te odpremne naloge, mora ta status napolniti vertikalna WMS rešitev) in še niso knjiženi v MSP. V kolikor ima vsaj eno skladišče vrstic odpremnega naloga označeno, da je pod "pristojnostjo WMS-a" lahko ta podatek vklaplja izključno vertikalna WMS rešitev.
 • Kupci - odpremni nalogi; med statuse odpremnih nalogov dodan še status "Za prevzem", ki v preglednici prikaže tiste odpremne naloge, ki imajo vklopljen podatek "pripravljeno za prevzem" in še niso knjiženi v MSP (ali niso zaprti/stornirani).
 • Kupci - odpremni nalogi; na preglednico odpremnih nalogov je dodana nova kolona "Za prevzem", ki pokaže ali je odprema pripravljena za prevzem kupca (se obnaša enako, kot nov dodan status).
 • Kupci - naročila kupcev; naročilo kupca, kateremu storniramo predračun, lahko ponovno prenesemo v nov predračun.
 • Kupci - naročila kupcev; dopolnjeno prikazovanje statusa predračuna; prikazuje se tudi zapadle statuse (enako narejeno tudi na predračunih znotraj programa fakturiranja).
 • Odpravljena težava na vnosnih oknih dokumentov, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo: "Access violation at address ...".
 • Na prevzemih dobaviteljev je urejeno iskanje artikla po črtni šifri artikla, iz šifre artikla ali iz črtne šifre vrstice.

2023.01.001
 • Optimizirano delovanje funkcionalnosti F5 (Košarica).
 • Optimizirano delovanje preglednice naročil kupcev v povezavi na predračune.
2022.18.006
 • Šifrant knjige naročil za kupca je dopolnjen s podatkom "'Ne opozarjaj pred prodajo pod minimalno ceno".
 • Opozarjanje glede na novo nastavitev, se upošteva na vnosnih oknih naročil kupcev in odpremnih nalogih.

2022.18.001
 • Izvoz dobavnice RIP je v primeru, da v lastnostih po meri ni bilo vrednosti SSCC=DA, javil napako pri izvozu. S to verzijo je to odpravljeno.
 • Odpravljena težava pri kopiranju prevzema NDK v naročilo kupca, ko se je naročilo kreiralo brez vrstic dokumenta.
2022.17.003
 • Urejen prenos podatka Količina iz kalkulatorja v polje Količina za odpremo za odpreme, ki so v statusu Odprti.
 • Urejen uvoz popustov iz datoteke za uvoz, če podatka popusta ni, se predlaga kot pri ročnem vnosu.
 • Odpravljene težave pri odpiranju naslednje seje istega "programa"; če odpiranje predhodne ne potrdiš.
 • Odpravljena težava pri knjiženju izdaje s proizvodnim načinom v primeru negativnih količin.
 • Kupci - naročila kupcev; dodana je funkcija (gumb) "Storno predračuna", ki se nahaja na preglednici naročil kupcev. Preko te funkcije se stornira predračun, ki je povezan z naročilom kupca. Funkcijo se lahko onemogoči preko varnostnega sistema. Predračun se lahko stornira:
  • v kolikor že ni storniran,
  • v kolikor ni plačan,
  • v kolikor se nanaša na naročilo kupca, ki še ni odpremljeno (in/ali fakturirano) oziroma nima vpisanega načina plačila.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - Prenos v predračun; predračun, ki nastane na podlagi te obdelave sedaj dobi status "Knjižen".
 • Odpravljena težava ponavljanja artiklov na hitrem pregledu zaloge preko tipke F8.
 • Odpravljena težava pri uvozu eSlog vrstic v naročilo kupca, ko se je v nekaterih nepravilno upoštevala šifra artikla in količina.
 • Sprememba delovanja na oknu za knjiženje odpremnih nalogov v fakturiranje, ko se po uspešnem knjiženju okno zapre, v primeru obvestil se okno ne zapre in ohrani vrednosti filtrov.

2022.17.001
 • Odpravljena težava na odpremnih nalogih pri prenosu vrstic naročila v primeru daljših zapisov v naslovu dostave.
2022.16.002
 • Kupci - naročila kupcev; v primeru uporabe sistema "rezervacij" na naročilih kupcev je možno sedaj iz sistem izvzeti artikle za katere ne želimo, da  rezervacije za njih veljajo:
  • V šifrantu artiklov (zavihek plansko tehnološki podatki) je dodan nov podatek "izločeno iz rezervacij".
  • Za artikle, ki imajo vklopljeno opcijo "izločeno iz rezervacij" se na vrstici naročila ne da vklopiti rezervacije in vpisati podatka o rezervirani količini ali datuma do katerega je rezervacija veljavna. Torej se vrstice s takimi artikli obnašajo, kot, da sistem rezervacij ni vklopljen.
 • Dopolnjen program, da ko stranka iz glave odpremnega naloga nima vpisane davčne številke, se le ta za zapis v eDobavnico (eSlog 2.0) poišče iz plačnika te stranke.
2022.16.001
 • Kupci - naročila kupcev; na več mestih na katerih se kopirajo naročila, kopirajo iz/v predračuna oziroma posredujejo naprej v odpremo in/ali račun je dodana opcija ponastavitve naslovnika.
 • Kupci - odpremni nalogi; na več mestih na katerih se kopirajo odpremni nalogi, kopirajo v predračun oziroma posredujejo naprej v račun je dodana opcija ponastavitve naslovnika.
 • Odpravljena težava pri pošiljanju potrditev naročila po elektronski pošti, ko se v primeru, da v glavi naročila kupca niso bili vpisani nekateri podatki, ni pravilno tvorilo telo spremnega e-poštnega sporočila.

2022.15.001
 • Pripomočki
  • Avtomatsko formiranje naročil: Odpravljena težava pri pripravi podatkov, ko se je pojavilo opozorilo: "Invalid object name '##tmpNDKAvtoPredlogNarocilKupcev... "
2022.14.002
 • Na preglednici in vnosni maski Naročila in prednaročila kupca, je polje Naslov dostave razširjeno na 255 znakov. 
 • Na preglednici in vnosni maski Odpremnih nalogov kupcev, je polje Naslov za dostavo razširjeno na 255 znakov, prav tako je razširjeno polje Ulica pri naslovniku za dostavo na 140 znakov. Razširitev polj je urejana tudi pri pripravi eDobavnic.
 • Za potrebe obveščanja o spremembah internih naročil so dodane nove storitve za ponudnika "ePoštar poštni strežnik (e-mail)":
  • Interna naročila - Sprememba naročila
  • Interna naročila - Sprememba zadolženega
  • Interna naročila - Sprememba statusa
  • Interna naročila - Nova dodelitev
 • Dodana je možnost obveščanja ob določenih dogodkih in spremembah internih naročil:
  • Obveščanje na mail za vsako spremembo statusa na Potrdi, sporočilo gre nasprotni osebi, ki dela spremembo.
  • Vnašalec je obveščen za vsako spremembo, ki jo naredi nekdo drug.
  • Zadolženi dobi sporočilo, ko mu je interno naročilo dodeljeno ali je na njem narejena naknadna sprememba.
  • V primeru zamenjave zadolženega dobijo sporočilo vnašalec, odstranjen zadolžen in novi zadolžen.
 • Pripomočki
  • Pri avtomatskem formiranju naročil dobaviteljem se na naročila prenesejo analitike iz Vrste prometa MSP določene na knjigi naročila.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi; odpravljena ponastavitev naslova dostave pri vpisu novega naročila kupca ali odpremnega naloga (v primeru spremembe naslova dostave se je le ta ponastavil na privzetega ob prehodu na zavihek vrstice).
 • Na avtomatikah formiranja naročil dobaviteljem, v seznamu »Zaokroževanje količin« je nastavitev »Navzgor glede na mnogokratnik iz šifranta Artikli - Stranke« spremenjena v »Glede na vrsto naročanja«. Zaradi tega je odstranjena opcija "Minimalno naročilo s korakom mnogokratnika" ki se sedaj upošteva z novo nastavitvijo. Spremenjene so bile naslednje obdelave:
  • Naročila kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem
  • Naročila dobaviteljem - Avtomatsko formiranje naročil
  • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem
  • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega naročila kupca in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega odpremnega naloga in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Odpravljena nepravilnost pri obnovi cen na odpremnih nalogih knjiženih v MSP. Po novem se za take naloge upošteva odpremljena količina kot količina za cene.

2022.14.001
 • Odpravljena težava pri knjiženju odpreme v MSP za primere, ko je bila odprema kopirana iz predračuna.
2022.13.004
 • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem na osnovi minimalne zaloge, je odpravljena tehnična napaka, ko se je proces prekinil. Preglednica naročil kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem, je odpravljena napaka. Napaka se je pojavila, ko je na knjigi naročil bil aktiviran podatek Prenos ID fascikla v naročilo dobavitelju in na naročilu kupca ni bilo izbranega ID fascikla.
2022.13.003
 • Knjiženje - odpremni nalogi; preglednica pri uvozu vrstic naročil kupcev v odpremni nalog je sedaj sortirana po naslednjem "ključu": leto naročila (max-min), knjiga naročila (max-min), številka naročila (max-min), vrstica naročila (min-max).
 • Na naročilih dobaviteljem in prevzemih od dobaviteljev je na ceni dodana funkcionalnost F6 s katero se od cene odbije davek, ki je določen na artiklu. Funkcionalnost je na vrstičnem in okenskem vnosu.
 • Na artiklu je urejeno polnjenje polja Uporaba ob urejanju artikla se preveri ali je artikel že kje v uporabi. Če je polje Uporaba odkljukano je sprememba tipa artikla pogojena z vrsto tipa artikla z zalogo, brez zaloge.
 • Odpravljena težava, ko v nekaterih primerih se niso izpisali vsi podatki na izpisu naročila kupca.
 • Odpravljena težava pri predlaganju dodatnih analitik na vrsticah naročil kupcev vpisanih preko F5.
 • Odpravljena nepravilnost pri dodajanju vrstic v primerih, ko se je odprla nova vrstica in potem dodajala nova preko okenskega vnosa. V nekaterih primerih je ostala vrstica neizpolnjena.
2022.13.002
 • Odpravljena težava pri prepisu večjega števila naročil dobaviteljem v Prevzem.
2022.12.003
 • Ob knjiženju odpremnega naloga v račun se teksta v glavi in nogi odpreme sedaj v celoti prepišeta v račun (če je ta opcija vključena na knjigi odpremnih nalogov). Velja tako za delo skozi iCenter, kot tudi za API. Enako je urejeno tudi pri prenosu predračuna v naročilo kupca (ali odpremni nalog), pri prenosu naročila kupca v predračun, prenosu naročila kupca v odpremni nalog in kopiranju predračuna v račun ali obratno.
 • Knjiženje - naročila kupcev; na vnosni formi vrstice naročila kupca je odstranjen gumb "osveži sestavnico" (funkcionalnost se izvaja znotraj vnosne forme sestavnice vrstice naročila).
 • Barvanje vrstic v preglednicah modula Dobavitelji in kupci je bilo spremenjeno glede na trenutne usmeritve za sledeče preglednice:Naročila kupcev, Prednaročila, Komisioni, Odpremni nalogi kupcev, Interna naročila, Nabavne pogodbe, Naročila dobaviteljem, Prevzemanje od dobaviteljev.
 • Na preglednici naročil dobaviteljem so dodani stolpci Stanje potrjevanja in Vzorec.
 • Kupci - naročila kupcev; na obdelavi "Prenos naročil kupcev v delovne naloge" se v primeru, da je na knjigi delovnih nalogov tako nastavljeno in je pri prenosu vklopljen prenos sestavnice vrstice naročila, preverja, ali je vsota količin sestavin sestavnice vrstice naročila kupca večja ali enaka 0). Formiranje delovnih nalogov za take vrstice je onemogočen.
 • Na odpremnem nalogu je pri urejanju podatkov za intrastat razširjeno polje "Vrsta posla".
 • Izpisi - Pregled nepravilno napovedanih zalog; na nastavitvah pregleda smo dodali možnost opredelitve minimalne in maksimalne zaloge tudi po tipu skladišča.
 • Urejeno je avtomatsko polnjenje podatkov za potrjevanje naročil dobaviteljem v kolikor je na knjigi tako nastavljeno in ima uporabnik v varnostnem sistemu prepoved urejanje podatkov potrjevanja.
 • Fascikel, ki se določi na servisnem nalogu se bo dalje v procesu prenašal v (glede na nove nastavitve):
  • prenos iz servisnega naloga v naročilo kupca 
  • prenos iz servisnega naloga v naročilo dobavitelju
  • prenos iz naročila kupca v naročilo dobavitelju 
  • prenos iz naročila dobavitelja v prevzem od dobavitelja
  • prenos iz prevzema v predprejem materialno skladiščnega poslovanja.

2022.12.001
 • Pripomočka 'Priprava naročil dobaviteljem' in 'Avtomatsko formiranje naročil' sta dopolnjena z upoštevanjem varnostnega sistema na oddelke artiklov in tipe artiklov.
 • Pri vnosu vrstic naročila kupca, se prikazuje opomba artikla, če je tako označeno v nastavitvah NDK.
 • Artikli, Popusti stranke iz modula FAK in NDK, urejeno prikazovanje zadnjega veljavnega zapisa po skupini artikla in skupini stranke v preglednici in izpisu v kolikor je vpisan Datum v glavi preglednice.
 • Preimenovan termin 'Zakupne pogodbe' v 'Pogodba za delne dobave'.Odpravljena nepravilnost pri kontroli skladišča pri prehodu iz zavihka Splošno na zavihek Vrstice, ko je bil fokus v šifri skladišča.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega naročila dobavitelju in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem: Odpravljena težava v primeru uporabe več operaterjev istočasno.
2022.11.001
 • Odpravljena težava pri tiskanju odpremnih nalogov.
 • Odpravljena težava na naročilih kupcev za primere, ko je bil ročno vpisan Plačnik in se je ob ponovnem vstopu v dokument pobrisal oz. se je posodobil iz šifranta strank.
2022.10.003
 • Pri prenosu naročila kupca v predračun so dodane opcije za prepis Opombe, Opis glave in Opis končnice v primeru prenosa 1:1.
 • Pri kopiranju predračuna v odpremni nalog so dodane opcije za prepis Opombe, Opis glave in Opis končnice ter preračun v domačo denarno enoto v primeru prenosa 1:1.
 • Na internih naročilih dopolnjen varnostni sistem za:
  • delo/spreminjanje le dokumentov ki imajo status Odprto
  • prikaz le dokumentov za vnašalca
 • Spremenjen način funkcionalnosti "Upoštevaj količine odprtih odpremnih nalogov". Po novem se upošteva samo dokumente kjer je v glavi odpreme Status O (Odprti) ali X (V komisionu), prej se je upoštevalo po vrsticah.  Poenoteno je tudi delovanje API: MoveOrderToDispatchAdvice.
 • Pri izbiri serij artikla z F11, se v primeru, da so na artiklu določeni dnevi zapadlosti serije, prikaže ob potrditvi opozorilo za serije uporabne manj od dni zapadlosti. Nad preglednico so tudi prikazani dnevi zapadlosti. Serije uporabne manj od dni zapadlosti se tudi obarvajo oranžno.
 • Izpisi - kalkulacija porekla; odpravljene težave pri izhodu (zapiranju) izpisa.
 • Naročila kupcev - Sestavnica/kalkulacija; pri dodajanju nove sestavine v sestavnico vrstice naročila kupca preko hitrega iskanja (vpis dela naziva v polje šifra sestavine) se sedaj naziv in enota mere izbrane sestavine v preglednici sestavnic prikaže takoj po izbiri.
 • Odpravljena težava pri izbiri načina plačila iz šifranta Načini plačil na naročilih kupcev in Odpremnih nalogih.
 • Odpravljena težava pri dodajanju vrstic na knjiženih odpremnih nalogih, ko se je pojavilo opozorilo: "Napaka pri beleženju podatkov vrstic! ... Cannot insert the value NULL into column 'SGUID' ...".
2022.10.002
 • Odpravljena težava pri vnosu serij z F11 na odpremnih nalogih, ko se je v nekaterih primerih prikazalo opozorilo: »Violation of primary key …«.
 • Dodana je možnost dodajanja priponke dobavnice preko pooblastila v varnostnem sistemu: »NDK - ODPREMNI NALOGI, Spreminjanje priponke dobavnice«. Operater v tem primeru lahko tudi pripenja priponko dobavnice in spreminja. Priponka se lahko menja tudi na zaprtih odpremnih nalogih preko Razkladanje/Dobavnica in preko api metode ModifyDispatchAdvice.
 • Na internih naročilih je podprto hitro iskanje dobavitelja in nekaj manjših izboljšav na vmesniku.
 • Naročila kupcev - Funkcija "Sestavnica/kalkulacija" na vrstici naročila kupca je dopolnjena:
  • pri prehodu na novo vrstico se kurzor pozicionira na polje "šifra sestavine",
  • polje "zap. št." (pozicije sestavnice) na vrstici ni možno spreminjati,
  • na polju "šifra sestavine" je omogočeno hitro iskanje tudi z neposrednim vnosom naziva artikla,
  • na preglednico je dodana kolona "EM" (enota mere sestavine),
  • urejeno dodajanje numerične maske pri ročnem vnosu šifre sestavine.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi - na funkciji (gumbu) "Opis artikla" se je umaknila bližnjica preko kombinacije tipk. Funkcija je dostopna sedaj samo preko klika z miško.
 • Odpremni nalogi – prepis vrstic naročila v odpremo; odpravljene težave pri vpisu količine za odpremo (ta se lahko spreminja v primeru vseh tipov naročil razen »celotno«).
 • Naročila kupcev – na naročila kupcev smo dodali nov zavihek »Dostava«. Na ta zavihek smo iz zavihka »Splošno« premaknili podatke, ki vsebinsko spadajo k dostavi. Posledično smo preuredili tudi vsebino in pozicijo podatkov na zavihku »Splošno«; vključno z dokumenti in fasciklom, ki smo jih prestavili na dno zavihka »Splošno«.
 • Naročila kupcev – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega naročila kupca polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri formiranju naročila kupca na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v naročilo prenesejo iz predračuna.
  • Pri formiranju predračuna iz naročila kupca, se podatki naslovnika dokumentov v predračun prenesejo iz naročila. 
  • Pri kopiranju naročila kupca se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju na konsignacijo se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju naročila v drugega uporabnika se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Odpremni nalogi – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega odpremnega naloga polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri prenosu enega naročila kupca v odpremni nalog, se podatki naslovnika dokumentov na odpremni nalog prenesejo iz naročila kupca.
  • Pri formiranju odpremnega naloga na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v odpremni nalog prenesejo iz predračuna.
  • Pri kopiranju odpremnega naloga se v kopirani odpremni nalog prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri prenosu enega odpremnega naloga v račun fakturiranja se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Izpisi
  • Na analizi odpreme je dodana dimenzija Serija.
  • Na analizi prevzema je dodana dimenzija Serija.
2022.09.001
 • Odpremni nalogi – prenovljena preglednica uvoza vrstic naročil kupcev na vrstice odpremnega naloga:
  • Dodana nova kolona »Izbrano«, preko katere se vidi ali je vrstica v preglednici izbrana za prenos v odpremo (kolono je potrebno obvezno vključiti v preglednico!).
  • Dodana nova kolona »Tip naročila«.
  • Vrstice se v preglednici obarvajo v rdeče v kolikor je količina za odpremo večja od zaloge.
  • V primeru tipa naročila »enkratno« se v primeru, ko v odpremo prenesemo vsaj eno vrstico tega naročila, naročilo zapre.
  • V primeru tipa naročila »celotno« se ob izbiri ene vrstice takega naročila samodejno izberejo vse ostale vrstice tega istega naročila. Prenos v odpremo ni mogoč v kolikor vse vrstice naročila nimajo zaloge večje od količine za odpremo. Količine za odpremo takim vrsticam n moremo spreminjati.
 • Odpremni nalogi – v primeru, da je v glavi odpremnega naloga navedeno skladišče pod pristojnostjo WMS, se za vrstice katerim se zaloga vodi po serijah, na sami odpremi več ne izvaja kontrola ali ima vrstica serijo vpisano. Ohranja pa se kontrola nad obstojem serije v trenutku knjiženja odpremnega naloga v MSP. 
 • Odpremni nalogi – na odpremne naloge smo dodali nov zavihek »Dostava«. Na ta zavihek smo iz zavihka »Splošno« premaknili podatke, ki vsebinsko spadajo k dostavi. Posledično smo preuredili tudi vsebino in pozicijo podatkov na zavihku »Splošno«; vključno z dokumenti in fasciklom, ki smo jih prestavili na dno zavihka »Splošno«. 
 • Naročilo kupca – prenova vnosa sestavnice na vrstico naročila
  • Združena funkcija priprave sestavnice in izračuna vrednosti sestavnice (prodajne cene vrstice naročila).
  • Prenovljena preglednica sestavnice: ni več vnosnih form, gre samo še za vrstični vnos, dodane kolone količinski izmet, popust in vrednost.
  • Nad preglednico dodan cenik (sestavin) in skupina za popuste (se predlagata iz glave naročila).
  • Vklop ali izklop prenosa vrednosti sestavnice na prodajno ceno vrstice naročila.
  • Dopolnjen čarovnik za uvoz podatkov v sestavnico (dodana možnost uvoza novo dodanih podatkov).
  • Umaknjena funkcija (gumb) »izračun cene« (saj se sedaj cene izračunavajo direktno v sestavnici).
  • Možnost izločitve sestavin-storitev pri prenosu naročila kupca v delovne naloge.
 • Na odpremnem nalogu smo omogočili dostop do dokumentov v pasicah eRegistratorja tudi v primerih, ko odpremnega naloga ni možno spreminjati.
 • Pri urejanju vrstnega reda vrstic prevzema smo dodali prikaz dobaviteljeve šifre.
 • Odpravljena težava, ko so se pri pripravi naročila dobavitelju, pri osnovi za naročilo prikazovale tudi neaktivne vrste dokumentov.
 • Odpravljene težave pri pripravi naročila kupca / odpremnega naloga iz predračuna, če je bil v podatkih enojni narekovaj (').
 • Na internih naročilih je podprta uporaba tipke o artiklu oz. F7 in nekaj manjših izboljšav na vmesniku.
 • Naročila in odpreme kupca, pri menjavi stranke/plačnika se z obvestili spreminjajo (odvisno od odgovora) tudi cene in popusti na vrsticah v kolikor so vnešene, v glavi dokumenta se popravi cenovno področje, popusti ter akcijski cenik na stranki (v ozadju) na spremenjeno stranko. Prav tako se nove nastavitve upoštevajo pri vnosu novih vrstic.
 • Naročanje in prevzemi dobaviteljev, pri menjavi dobavitelja se z obvestili spreminjajo (odvisno od odgovora) tudi cene in popusti na vrsticah v kolikor so vnešene, v glavi dokumenta se popravi cenovno področje, popusti ter akcijski cenik na stranki (v ozadju) na spremenjeno stranko. Prav tako se nove nastavitve upoštevajo pri vnosu novih vrstic.
2022.08.001
 • Odpravljena težava pri formiranju naročil dobaviteljem iz naročil kupcev.
2022.07.002
 • Naročila kupcev – obdelave, prenos naročil v delovne naloge; dodana nova opcija pri prepisu opombe iz naročila v delovni nalog. Dodana je možnost »ne prepisuj«, če je izbrana se v delovni nalog iz naročila ne napolni ne opomba ne tekst v glavi/nogi delovnega naloga.
 • Pri dodajanju naročila kupcev / odpremnega naloga za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi naročil / odpremnih nalogov iz predračunov in API metodah AddOrder in AddDispatchAdvice.
 • Pri kopiranju naročila kupcev / odpremnega naloga se kopira tudi podatek šifra lokacije.
 • Na vnosnem oknu vrstice naročil dobaviteljem so dodani dobaviteljevi podatki.
 • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV.
 • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8).
 • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).
2022.07.001
 • Dobavitelji – naročila dobaviteljem; na zavihku »Reklamacije« vnosne forme naročila dobavitelja sta dodana dva nova podatka: Datum zaključka KU in referent zaključka KU.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Dodani stolpci in filtri na preglednici.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Izboljšana uporabniška izkušnja na vnosnem oknu.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Na obdelavi je dodan filter Zadolžen. Pri izbiri iz preglednice se lahko izbira naročila iz več let.
 • Kupci – naročila kupcev; v primeru vklopljenih rezervacij se rezervacija zaključi tudi v primeru, ko se naročilo zaključi za pozicijo z naročeno količino enako 0 in rezervirano količino > 0.
 • Kupci – naročila kupcev; na obdelavah prenosa naročil v delovne naloge in v plan proizvodnje je sedaj možno izbirati tudi leto naročil nad tekočim letom.
 • Kupci – naročila kupcev; Pri prenosu predračuna v naročilo kupca se Datum dobave izračuna glede na tekoči datum + Število dni dobave iz vrstice predračuna, ko je ta določen.
 • Kupci – odpremni nalogi; Pri prenosu predračuna v odpremni nalog se Datum dobave izračuna glede na tekoči datum + Število dni dobave iz vrstice predračuna, ko je ta določen.
 • Odpravljene težave pri pripravi ovojnic za eNaročila in eDobavnice.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu podatkov preko F5, ko se ni predlagalo število paketov.
2022.06.001
 • Odpremni nalogi - Množično spreminjanje cen - Odpravljena težava pri Fakturiranju izbranih odprem v eno fakturo.
 • Naročila dobaviteljem - Odpravljena nepravilnost pri prikazu imena datoteke priponke.
 • Prevzemi
  • Odpravljena težava predlaganja cen pri vnosu preko okenskega vnosa.
  • Optimizirano knjiženje v MSP.
 • Izpisi
  • Analiza prevzema - Odpravljena težava za primere, ko se je pojavilo opozorilo: Cannot create file: "C:\Temp\c.txt"
  • Realizacija naročil dobaviteljem - Odpravljena težava za primere, ko se je pojavilo opozorilo: Cannot create file: "C:\Temp\c.txt"
2022.05.003
 • Odpravljena težava, ko je pri prepisu opisov v glavi / končnici dokumentov, dodajalo znak "?".
 • Kupci – naročila kupcev, odpremni nalogi; na funkciji izbire serij artikla (F11 na polju serija na preglednici vrstic) se v primeru, da izberemo več serij nove vrstice več ne dodajajo na koncu preglednice vrstic ampak neposredno za izbrano vrstico. Posledično se ostale vrstice pomaknejo navzdol. Delovanje funkcije je omejeno na status vrstice (O).
 • Kupci – naročila kupcev; na izpis pregleda naročil je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
 • Kupci – odpremni nalogi kupcev:
  • Preprečeno brisanje odpremnega naloga (ali vrstice odpremnega naloga), ki je prenesen v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
  • »Premeči vrstice« na odpremnem nalogu spremeni podatek vrstica odpremnega naloga na planu proizvodne oziroma vezah delovnega naloga v kolikor je vrstica odpreme prenesena v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
  • Sprememba količine za odpremo vklopi »opozorilo« na delovnem nalogu in izpolni »log« v kolikor je vrstica odpreme prenesena v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
 • Dobavitelji - Nabavne pogodbe
  • Pri kopiranju nabavne pogodbe dodana opcija "Aneks pogodbe". V tem primeru se izvorna pogodba zapre, nerealizirane količine se prepišejo na novo pogodbo. Na izvorni pogodbi se vidi da obstaja aneks, na novi pa na katero pogodbo je aneks povezan.
 • Dobavitelji - Naročila dobaviteljem
  • Na vnosni formi dodan podatek Datum tečaja. Po novem se Tečaj prikaže glede na ta datum.
  • Na preglednici dodani podatki Tečaj in Datum tečaja.
  • Pri namestitvi verzije se Datum tečaja inicializira z Datum naročila.
  • Na Zbirih dodan podatek Za plačilo v domači denarni enoti. Podatek se preračuna glede na tečaj.
  • Na novih vzorčnih izpisih dodan skupni znesek v domači denarni enoti. Podatek se prikazuje v primeru tuje denarne enote.
 • Dobavitelji - Prevzemi
  • Izboljšana uporabniška izkušnja na vnosnem oknu prevzema in vrstice prevzema, spremenjena je postavitev posameznih polj.
  • Na vnosni formi dodan podatek Datum tečaja. Po novem se Tečaj prikaže glede na ta datum.
  • Na preglednici dodani podatki Tečaj in Datum tečaja.
  • Pri namestitvi verzije se Datum tečaja inicializira z Datum prevzema.
  • Na Zbirih dodan podatek Za plačilo v domači denarni enoti. Podatek se preračuna glede na tečaj.
  • Na novih vzorčnih izpisih dodan skupni znesek v domači denarni enoti. Podatek se prikazuje v primeru tuje denarne enote.
 • Izpisi – Realizacija naročil
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
 • Izpisi – Analiza naročil dobaviteljem
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
 • Izpisi – Analiza prevzema
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
2022.05.001
 • odpravljena težava, ko pri vnosu vrstic naročil kupcev in odpremnih nalogov s pomočjo tipke F5 ni pravilno zapisalo opisa iz komercialnega opisa artikla
 • Ob spremembi stranke/popusta na kupcih in dobaviteljih se preverja kljukica na ceniku Brez popustov in upošteva pri določanju popusta na vrsticah z sporočilom.
 • Kupci – naročila kupcev; pri prenosu naročila v delovni nalog (al plan proizvodnje in delovni nalog hkrati) odpravljena napaka neustreznega predlaganja serije izdelka v kolikor se je uporabljal sistem LLOSSSS.
 • Kupci – naročila kupcev; pri prenos naročila v delovni nalog so odpravljene težave pri preračunu količin sestavin v primeru uporabe fantomov.
 • Kupci – naročila kupcev, odpremni nalogi; na preglednico vrstic naročil in odprem smo dodali kolon »Opis artikla« preko katere lahko uporabnik vidi in vnaša/popravlja opis artikla. Pod preglednico je dodan gumb »Opis artikla« preko katerega lahko uporabnik odpre vnosno formo opisa artikla.
 • Kupci – naročila kupcev; na zavihek splošno naročila kupca je dodan nov podatek prioriteta (viden le v kolikor obstaja povezava med programoma NDKL in VRP). Podatek se iz naročila prenese na delovni nalog VRP (preko razpisa delovnih nalogov iz naročil kupcev ali prenosa naročil na plan proizvodnje).
 • Kupci – odpremni nalogi; na količinah serij artikla, ki jih prikažemo preko funkcijske tipke F11 lahko preko funkcijske tipke F6 količino množimo s pakiranjem artikla oziroma preko kombinacije tipk ALT+F6 odpremo masko za preračun količine na podlagi posamične enote, enote prvega in enote drugega pakiranja.
 • Kupci – odpremni nalogi:
  • Med obdelave dodana funkcija prenosa odpremnih nalogov v plan proizvodnje programa VRP.
  • Dodan nov status (barva) odpremnega naloga na preglednici odpremnih nalogov »preneseni v DN«.
  • Možnost vpogleda v sanje delovnih nalogov v katere je prenesena odprema.
 • Povezava delovnih nalogov servisne dejavnosti (SER) z napovedmi zaloge; material, načrtovan na delovnih nalogih, se izkazuje kot predviden odhod iz zaloge na:
  • Izpisi – napoved zaloge (tiskanje, preglednica, po skladiščih; dopolnjena tudi možnost oblikovanja enačbe za izračun razpoložljive zaloge)
  • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge
  • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje
 • Naročila dobaviteljem – upoštevanje naročanja tipa »3« (artikli-stranke po sistemu minimalne količine naročanja in celoštevilčnega koraka) je aplicirano na:
  • Vnos količine na vrstici naročila dobavitelju
  • Vnos količine na vnosni formi naročila dobavitelju
  • Uvoz vrstic naročila dobavitelju preko ročnega terminala
  • Uvoz vrstic naročila dobavitelju preko čarovnika za uvoz podatkov
  • Vnos vrstic naročila dobavitelju preko F5 – (Artikli – izbor – vnos količine)
  • Kopiranje vrstic naročila dobavitelju iz predračuna
  • Avtomatsko formiranje naročil na preglednici naročil dobaviteljem
 • Kupci, dobavitelji – obdelave na naročilih, odpremah in prevzemih, ki so odvisne od statusov dokumentov, statuse ne preverjajo več v preglednici dokumentov ampak v glavi dokumenta.
2022.04.001
 • Naročila kupcev – obdelave; prenos naročil v delovne naloge; dodatna izvedba optimizacije priprave delovnih nalogov.
 • Artikli – izbor – vnos količine (F5) na naročilih kupcev, odpremnih nalogih, naročilih dobaviteljem in prevzemih zopet predlaga leto (v primeru izbora samo odprem za stranko).

2022.02.001
 • Kupci – naročila kupcev in odpremni nalogi; Dobavitelji – naročanje dobaviteljem; vse funkcije »osveži cene« in »osveži vse prodajne pogoje«, ki v naročilu ali odpremi osvežijo cene in popuste (in ostale prodajne pogoje) so dopolnjene tako, da sedaj vprašajo tudi za datum katerega se upošteva pri osvežitvi cen in popustov.
 • Kupci – naročila kupcev; delna pohitritev obdelave prenosa naročil kupcev v delovne naloge (VRP, DN).
2022.01.001
 • Upoštevanje plana proizvodnje – na izpisih napovedi zaloge ter nepravilno napovedanih zalog in pri prenosu naročil kupcev v plan proizvodnje lahko uporabnik vključi tudi upoštevanje prihoda na zaloga iz plana proizvodnje VRP.
 • Na naročilih kupcev je bila odpravljena težava, ko je pri dodajanju vrstic preko okenskega vnosa dodalo vrstico na predzadnje namesto na zadnje mesto.
2021.17.001
 • Knjiženje - naročila kupcev; pri prenosu naročila kupcev v odpremne naloge smo za artikle katerim se vodi zaloga dopolnili metodo predlaganja serij. Serije se predlagajo po FEFO/FIFO sistemu. Torej, serije katere imajo definiran rok trajanja se predlagajo glede na ta podatek (najprej tiste serije, ki jim bo rok trajanja najhitreje iztekel; pretečene serije se ne predlagajo), serije katere nimajo podatka o roku trajanja pa se predlagajo glede na datum prvega prejema v skladišče iz katerega se vrši odprema (prej so se predlagale glede na naraščajočo šifro serije).
 • Na Naročilih kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem je dodana možnost "Upoštevaj skladišče naročila kupca". To polje je aktivno samo, če je izbrano eno samo naročilo kupca in izbrana opcija za količino "Celotna potrebna količina". V tem primeru obdelava deluje enako, kot sedaj, le da se v naročilo dobavitelja vpiše skladišče iz glave naročila kupca.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; na ročno dodanih vrsticah artiklov katerim se vodij zaloge po serijah, smo na preglednicah seriji, ki jih aktiviramo preko F8 in F11 (na polju serija) vrstni red serij v preglednici (razvrščanje) naredili po sistemu FEFO/FIFO.
 • Odpravljene težave pri izpisu naročila dobavitelju v primeru, da ima dobavitelj drugačno mersko enoto za artikel.
 • Odpravljena nepravilnost pri predlaganju skladišča in cenika iz dokumenta pri uporabi funkcije Izbora artiklov (F5).
 • Na naročilih kupca in odpremnih nalogih se na novem vnosu ob izbiri knjižne skupine sedaj predlagajo tudi dodatne tri analitike.
2021.16.001
 • Naročila kupcev – pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge (VRP in/ali DN) ter plan proizvodnje se dodatno izvede kontrola nad statusom artikla. Če je artikel v statusu »odprodaja« se prenos za take artikle ne izvede. Pred prenosom se izpiše ustrezno opozorilo.
 • Izpisi – realizacija naročil; na izpisih v preglednico smo dodali nov podatek (kolono) »stornirano«, ki prikazuje stornirane količine v naročilih. Prikaz realizacije naročil dobaviteljem (v preglednico) je vsebinsko usklajen z izpisom naročil dobaviteljem (glede štetja naročene količine, realizirane količine in preostale količine za realizacijo).
 • Izpisi – realizacija naročil; na izbirne podatke izpisa realizacije naročil smo dodali možnost omejitve po oddelku artikla. Izbrana omejitev je izpisana tudi v primeru tiskanja.
 • Izpisi – realizacija naročil; na vseh izpisih v obliki tiskanja smo podatke o naročeni količini in vrednosti, realizirani količini in rednosti ter količini in vrednosti, ki je še za realizirati uskladili z enakimi podatki, ki se prikazujejo v izpisu v preglednico. Poleg tega smo v podatkovne sete izpisov dodali tudi podatek o stornirani količini.
2021.15.001
 • Dobavitelji – prevzem od dobavitelja; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na prevzemu od dobavitelja vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • Odpravljeno preverjanje ali je skladišče (na knjigi naročil, v glavi odpreme, naročila) pod kontrolo na WMS v primeru knjiženja odpremnega naloga ali naročila kupca v MSP. Kontrola se izvaja le za skladišča na vrsticah odpreme oz. naročila.
2021.13.001
 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; odpravljena manjša napaka v proceduri priprave poročila.
2021.11.001
 • Dodano polnjenje podatka Kraj obdavčitve za predhodne podatke v letu 2021 v naročilih kupcev in odpremnih nalogih.
2021.10.003
 • Odpravljena težava pri knjiženju naročil kupcev in odpremnih nalogov v primeru izbire dokumentov iz preglednice, ko se je pojavilo opozorilo: "Invalid column name 'KrajOB'."
2021.10.002
 • Naročila kupcev – obdelave; na obdelavi »Prenos naročil v plan proizvodnje« se sedaj iz nastavitev obdelave prenaša tudi podatek »Formiranje delovnih nalogov«.
 • Odpremni nalogi – na vrsticah odpremnih nalogov deluje sedaj bližnjica F7 (podatki o artiklu) neodvisno do statusa odpreme.
 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; pohitritev priprave izpisa nepravilno napovedanih zalog.
2021.10.001
 • Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021. 
 • Dopolnjen prenos pri pripravi zbirnih računov, z ustreznim upoštevanjem razvrščanja vseh ključnih podatkov za združevanje.

2021.08.001
 • V nastavitvah programa je dodana nastavitev Knjiga za naročilo kupca eSlog. Podatek se koristi pri uvozu eSlog naročil v NDK. Knjiga se predlaga iz Stranke, če je tam izpolnjena, drugače iz nastavitev programa.
 • Dopolnjen uvoz eSlog naročil z upoštevanjem nastavitve knjige naročila (iz stranke ali nastavitev NDK). V primeru ustrezne knjige se naročilo tudi avtomatsko uvozi v naročila, drugače ostane v preglednici za ponovni uvoz.
 • Na odpreme smo pri izvozu v eSlog dobavnico dodali možnost izvoza v formatu eDobavnica 2.0.
 • Na naročilih dobaviteljem ponovno omogočen prikaz podatka o zalogi, ne glede na varnostni sistem.

2021.07.001
 • Kupci – naročila kupcev; vrstici naročila kupca, ki je bila prenesena na delovne naloge, se več ne more spremeniti šifre (direktni vnos, F2, F8).
 • Dodan je prikaz Količine pakiranja 2. Podatek se prikazuje zraven Količine pakiranja.
 • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.

2021.06.001

Naročila kupcev 

 • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
Odpremni nalogi
 • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
 • sproščen vnos SSCC kod za vse uporabnike, ne samo RIP uporabnike.
RIP - kupci
 • dopolnjen uvoz naročila v primeru vmesnega skladišča dostave
 • dopolnitev uvoza naročila z masko v primeru iskanja po šifri artikla dobavitelja
 • dopolnitev izvoza dobavnice za Lidl
 • razširitev preglednice kontrola RIP z dodatnimi filtri
RIP - dobavitelji
 • v RIP se izvozijo samo količine, ki so različne od 0
 • Dodana je možnost uvoza naročila eSlog 2.0 iz ePoštarja. Uvoz je mogoč preko pripomočka Kontrola RIP in eSlog.

2021.05.001
Naročila kupcev
 • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Odpremni nalogi
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
 • Naročila dobaviteljem
  • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
API
 • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
 • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).

2021.04.001
Naročila kupcev
 • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Odpremni nalogi
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Naročila dobaviteljem
 • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
 • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
API
 • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
 • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).

2021.04.001
Knjige naročil
 • Na knjigi naročila dobavitelju lahko določim (privzeto) lokacijo. Lokacije se kažejo za Stranko uporabnika.
Naročila kupcev
 • Naročilo kupca, označeno kot "Enkratno", se po novem zapre, tudi če vrstica ni prepisana v odpremo.
Naročila dobaviteljem
 • Na naročilu dobavitelju imam možnost določiti lokacijo dostave (dostavno mesto).
  • Lokacija se predlaga iz knjige naročila ali privzeta lokacija za stranko uporabnika.
  • Lokacijo lahko na naročilu zamenjam. Lokacija se lahko vpiše ali izbira iz šifranta.
Prevzemi
 • Na prevzemih dodana možnost vnosa podatkov za obračun tare. Podatki se ustrezno prepišejo v predprejem MSP.
 • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.

2001.03.001
Odpremni nalogi
 • Uvoz vrstic dokumenta s čarovnikom za uvoz podatkov
  • v specifikaciji podatkov v čarovniku dodan še podatek SSCC, ki je namenjen uvozu SSCC kod v vrstice dokument,
  • uvoz SSCC kod je omejen na eno SSCC kodo, vezano na eno vrstico dokumenta (če sta SSCC kodi 2 za isti artikel in serijo, potem sta to 2 vrstici na dokumentu odpreme).

2001.02.004
Naročila kupcev in odpremni nalogi
 • Odpravljena težava pri izpisu naročila kupca v primeru "Gotovinske prodaje", ko se niso prikazali QRD vzorci izpisov.
 • Odpravljena težava pri pripravi dobropisa v različno leto od predlaganega. Po novem se lahko pripravi dobropis tudi v novo leto.
Naročila dobaviteljem in prevzemi
 • Na naročilih dobaviteljev smo dodali možnost vnosa / izbora vrste naročila, vrste referenčnega dokumenta in datuma referenčnega dokumenta. Podatki se uporabljajo za pripravo eNaročila.
 • Pri izvozu naročila v eSlog je možno pripraviti naročilo v obliki enostavnega naročila 1.1. ali eNaročila 2.0.
Pripomočki
 • Priprava naročil dobaviteljem
  • Dodana možnost izbire upoštevanja potrjenih / nepotrjenih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ločeno.
  • Dodana je možnost izbire več skladišč za pripravo podatkov. Skladišča se izbirajo iz preglednice.
  • Dodana je možnost predloga dobavitelja z zadnjega naročila. Upoštevajo se naročila iz vseh knjig.
  • Na preglednici imam možnost prikaza samo količin za naročilo različno od nič.

2001.02.001

Odpremni nalogi 

 • V primeru uvoza vrstic naročil kupcev v odpremni naloge se izvaja kontrola nad ujemanjem denarne enote iz naročila in odpremnega naloga. V preglednico vrstic naročil je dodana tudi kolona »DE« (denarna enota).

Izpisi

 • Napoved zaloge, nepravilno napovedane zaloge; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu).
 • Odpravljena težava pri izpisu računa iz odpremnih nalogov za davčno potrjene račune, ko se v nekaterih primerih koda ni izpisala.

2001.01.001


V tem prispevku