Izkazi za Dvostavno knjigovodstvo

Na spodnjih povezavah se nahajajo navodila in datoteke za uvoz  izkazov (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) za:

A. Proračunske uporabnike          
B. Gospodarstvo (EKN) od 1.1.2013 naprej
C. Gospodarske družbe  do 31.12.2012 
D. S.P.-je do 31.12.2012
E. Društva do 31.12.2012

Pred uvažanjem si obvezno preberite Navodila za uvoz izkazov!

A. Proračunske uporabnike       Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava z 27.12.2007 (Uradni list 120/2007) smo pripravili izkaze za proračunske uporabnike. Na spodnjih povezavah najdete sledeče izkaze:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 • Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 • Izkaz računa financiranja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 • Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkazi so razdeljeni na dve skupini:

B. Gospodarstvo (EKN) od 1.1.2013 naprej
Izkazi veljajo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitve organizacije - pravne osebe zasebnega prava, ter društva in invalidske organizacije.

BS in IPI od 1.1.2013

C. Gospodarske družbe do 31.12.2012

 

Izkazi za gospodarske družbe

 

 

 

 

 

D. S.P.-je do 31.12.2012

Izkazi za S.P.

 
E. Društva  do 31.12.2012
Pravna podlaga za izdelavo izkazov je:

 

 • Navodilo o predložitvi letnih poročil društev, Uradni list RS, št. 7/2008
 • Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil društev, Uradni list RS, št. 8/2009

Izkazi za društva

 

Natisni