Večnivojski razpis proizvodnje (zgodovina različic)

Opis novostiVerzija
 • Nastavitve – nastavitve programa; na nastavitve programa smo dodali novo skupino nastavitev, ki se aktivira preko gumba »Knjiženje v MSP«. Nastavitve omogočajo, da se lahko za posamezen tipa artikla (izdelka delovnega naloga) določi ali se za ta tip knjiži prejem, kakšen datum se predlaga za knjiženje, s kakšno vrsto prometa in v katero skladišče se vrši prejem. Te nastavitve se upoštevajo na funkciji »Knjiženje v MSP« na delovnem nalogu.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na glavo delovnega naloga smo dodali nov podatek »Pokalkulacijski dodatki«. V kolikor ta podatek izklopimo (privzeto je vklopljen) se v (po)kalkulaciji delovnega naloga ne upoštevajo dodatki (na material, delo, stroje,…), ki so določeni na artiklu-izdelku delovnega naloga. Podatek lahko spreminja le operater z ustreznim varnostnim pooblastilom (pooblastilo: VRP – delovni nalogi, pokalkulacijski dodatki – izklopljeno). Podatka zaključenim delovnim nalogom ne moremo spreminjati.
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri pripravi prenosa (na kooperacijo) za izbrane delovne naloge se v primeru kadar sestavine nastopajo večkrat v enem nalogu, količine za prenos sedaj pravilno predlagajo.
2021.13.001
 • Na bazo SF smo dodali dve novi funkciji za pripravo podatkov podatkovnega skladišča. Ena pripravlja podatke o materialni sestavi artiklov(ufn_SAOPBI_Artikli_Sestava) druga o tehnološki sestavi artiklov (ufn_SAOPBI_ Artikli_Tehnologija).
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pohitritev procesa usklajevanja (enkratni zagon ali zagon preko razporejevalca-opravila) ter odprava težav omejitev izvajanja po stroškovnih mestih, nosilcih in referentih.
2021.12.001
 • Odpravljena napaka izpisa kalkulacije po standardni sestavnici (na polizdelkih je bila prikazana previsoka kalkulativna cena).
2021.11.003
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; na enkratnem zagonu kot na nastavitvah zagona smo dodali novo opcijo »samo zaključeni DN«. V kolikor je ta opcija odprta se usklajevanje izvede le za zaključene delovne naloge za toliko dni v preteklost, kot je nastavljeno v podatku »Število dni od datuma zaključka DN«.
2021.11.001
 • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na sklop »ostalih« nastavitev smo v področju nastavitev, vezanih na izdelavo podrejenih delovnih nalogov, dodali še opciji prepisa SM in SN iz artikla izdelka podrejenega delovnega naloga. V kombinaciji z obstoječo nastavitvijo prepis SM / SN iz nadrejenega DN lahko sedaj še bolj podrobno nastavljamo, kako se na podrejenih delovnih nalogih dodeljujeta SM in SN.
 • Šifranti – materialne sestavnice; ob spremembi materialne sestavnice se sedaj avtomatsko poračuna število nivojev sestavnice za nadrejene in podrejene artikle spremenjene sestavnice.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji izdelav podrejenih delovnih nalogov so izvedene spremembe, vezane na predlaganje SM in SN na podrejenih delovnih nalogih – vezano na nove nastavitve na knjigi delovnih nalogov.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; na vseh izpisih pokalkulacije delovnih nalogov smo na podatkovne sete izpisov časom (delovne postaje, delovna mesta) poleg formata zapisa HH:MM:SS dodali še format zapisa v decimalnem številu.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljene nepravilnosti navajanja »nepopolne kalkulacije« v primeru kalkulacije v preglednico ter težave branja formata datuma zapisa planske cene.
2021.10.001
 • Delovni nalogi – serijske številke; v primeru, da ima delovni nalog vpisane serijske številke (Serijska št. od – Serijska št. do), se ob zamenjavi izdelka delovnega naloga zamenjajo tudi serijske številke, v kolikor je označevanje serijskih številk odvisno do klasifikacije šifre izdelka.
 • Delovni nalogi – Analiza delovnih nalogov; na analizo delovnih nalogov smo kot dimenzijo dodali tudi lastnosti po meri delovnih nalogov. V šifrantu lastnosti po meri lahko označimo do 10 lastnosti, ki se vključujejo na analize delovnih nalogov. Pri pripravi analize imamo posebno nastavitev za vklop lastnosti v analizo.
 • Delovni nalogi – na funkciji za samodejni zajem dokumentov za delovni nalog odpravljene težave, ki so preprečevale dodelitev zajetih dokumentov na fascikel eRegistratorja.
 • Delovni nalogi – knjiženje v MSP, pohitreno delo v preglednici predlaganja izdaje sestavin po delovnem nalogu.
 • Izpisi – časovni trak zasedenosti delovnih postaj; odpravljena napaka prikazovanja, kadar za izbrane kriterije izpisa ni bilo podatkov.
 • Izpisi – kooperacija – seznam kooperantskih operacij; pohitreno upravljanje s preglednico.
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pohitrena obdelava.
 • Izdelana nova ufn funkcija za polnjenje podatkovnega skladišča (BI), ki vrača večnivojsko strukturo delovnih nalogov na podlagi prometa (glave, vrstice) materialnega skladiščnega poslovanja.
 • Na preglednico delovnih nalogov smo vključili filtriranje po lastnostih po meri:
  • V nastavitvah programa smo na zavihek »Povezave« dodali možnost izbire do 5 lastnosti po meri, ki se vključijo na preglednico delovnih nalogov. Lastnosti je potrebno na preglednico vključiti preko funkcije »izbita stolpcev«.
  • Nad preglednico delovnih nalogov je dodan filter »Lastnosti po meri«, preko katerega lahko izberemo lastnost in vrednost lastnosti, po kateri sortiramo zapise v preglednici delovnih nalogov.
2021.09.001

 • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pohitritev priprave izpisa.
 • Varnostni sistem – razširjene omejitve obstoječega varnostnega sistema za spreminjanje serij delovnega naloga.

2021.08.001
 • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
 • »Projektni« delovni nalogi (nalogi, na katerih je lahko prijavljenih več izdelkov) – izvedenih nekaj dopolnitev:
  • Skupna razpisana in izdelana količina iz preglednice izdelkov se več ne kontrolira z razpisano oziroma izdelano količino iz glave delovnega naloga.
  • V kolikor vsaj en izdelek v preglednici izdelkov nima vpisane izdelane količine, knjiženje v MSP delovnega naloga ni možno.
  • Po izvedenem knjiženju se skupna izdelana količina iz preglednice izdelkov prišteje k trenutno knjiženi količini iz glave delovnega naloga.
  • Poraba sestavin delovnega naloga se vedno predlaga za količino 1.
 • Izpisi predvidena poraba materiala; pri pripravi izpisa spremenjen način priprave podatkov za alternative (pohitritev priprave).

2021.07.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru, kadar je delovni nalog prenesen v kontrolne naloge prevzema procesa ali medfazne kontrole, je sprememba tehnologije (tehnološki postopek, tehnološka sestavnica) delovnega naloga onemogočena. V primeru vklopa varnostnega sistema »VRP - DELOVNI NALOGI, spreminjanje tehnologije nalogom prenesenim v QM – prepovedano«, se operaterju (skupini operaterjev) sprememba tehnologije vseeno omogoči.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Dokumenti« je dodana nova pasica »Pokalkulacija«. Kadar se za delovni nalog izpiše pokalkulacija (pogoj je izpis pokalkulacija samo za en delovni nalog), potem se izpis avtomatsko pripne na omenjeno pasico v delovnem nalogu.
 • Šifranti – materialno-tehnološka sestavnica; pri klicanju tehnološkega postopka »iz artikla« v primeru, da zanj že obstaja sestavnica, se po obvestilu, da sestavnica že obstaja, ne izbrišejo podatki operacij / sestavin na že izdelani sestavnici.
 • Izpisi – Kalkulacija po standardni kosovnici; urejeno prikazovanje podatka »nepopolna kalkulacija« na izpisu v preglednico.

2021.06.001
 • Dodan je nov šifrant Skupine tehnoloških operacij
  • Šifrant je dostopen le skozi standardne tehnološke operacije, namenjen je združevanju različnih standardnih operacij v enotne skupine.
  • V vnosni formi standardne tehnološke operacije je dodano polje skupina operacije, preko katerega lahko standardno tehnološko operaciji povežemo s pripadajočo skupino.
  • Na API metodo GetStProductionOperation smo med podatke operacije dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
  • Na API metodo GetWorkOrderTehnologicalOperations smo med podatke operacije delovnega naloga dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno delovne naloge / operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
 • Narejena obdelava za prenos csv dokumentov meritev iz mape računalnika v eRegstrator (na fascikel delovnega naloga in na artikel-izdelek)
  • Nov ključ v nastavitvah okolja VRP_DOKUMENTIDN.
  • Na nastavitve programa dodana nova nastavitev »Mapa za uvoz dokumentov DN«.
  • Ob odpiranju preglednice delovnih nalogov se izvede prenos csv datoteke iz mape, nastavljene v nastavitvah programa v eRegistrator, na fascikel delovnega naloga in na artikel-izdelek delovnega naloga. Izvede se le, če ima ključ VRP_DOKUMENTIDN = 'DA'.
  • Dokumenti, preneseni v eRegistrator, dobijo dodeljeno vrsto dokumenta A.MER (vrsto dokumenta je potrebno predhodno odpreti v dokumentnem sistemu in dodeliti ustrezne pravice).
  • Csv datoteke se iz mape prenesejo v podmapo / Arhiv.
 • Šifranti – Zaposleni; na podatku »geslo« namenjeno prijavi zajema na delovnem mestu je dodana kontrola nad unikatnostjo gesla, enako geslo se pri več zaposlenih sedaj ne more ponoviti.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru kontrole razpisa delovnih nalogov glede na ujemanje kontrolnih podatkov QM ni več težav pri menjavanju tehnoloških postopkov znotraj že razpisanega delovnega naloga.

2021.05.001
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici:
  • Podatek o tipu skladišča je sedaj vedno »odprt«, v kolikor je izbran, se pri izpisu v preglednico (ali izpis primerjave dejanske planske cene) podatek o obstoječi planski ceni prikaže iz izbranega tipa skladišča.
  • Na preglednico je dodana kolona »Nepopolna k.«, ki je označena (kljukica), kadar vsaj en element kalkulacije nima cene.
  • Na preglednico je dodana kolona »Vpis planske cene«, ki prikazuje podatek o datumu vpisa trenutne planske cene artikla.
  • Na preglednico je dodana kolona »izbrano«. Vrstice, ki jih želimo prenesti v planske cene ali v cenike, morajo biti izbrane.
  • Pri prenosu v planske cene se poleg planske cene vpiše tudi podatek o datumu vpisa (sistemski datum).
 • Knjiženje – Kooperacija; na vrstice izdaj in prejemov kooperacije smo dodali nove podatke: SM, Naziv SM, SN, Naziv SN. V primeru izdaje se SN in SM (Stroškovni nosilec in stroškovno mesto) predlagata iz delovnega naloga, če ga tam ni, pa iz glave izdaje. V primeru prejema pa se predlagata iz vrstice izdaje, če ga tam ni, pa iz glave prejema.
 • Knjiženje – delovni nalogi – prenos (na kooperacijo); na funkciji prenosa sestavin delovnih nalogov na kooperacijo smo dodali možnost izbire dveh metod izračuna količine za prenos. Uporabnik lahko izbira med metodo: celotna količina (obstoječi način dela) in metodo, po kateri se predlaga celotna potrebna količina, zmanjšana za že obstoječo zalogo v kooperantovem skladišču. V primeru izbire te druge metode se v preglednico vrstic predloga lahko vključi tudi koloni »v skladišče« in »Zaloga v« (kooperantsko skladišče in zalog v kooperantskem skladišču).

2021.04.001
 • Šifranti – materialne sestavnice:
  • Na preglednico modularne sestavnice smo dodali dve novi koloni: sestavnica (prikazuje podatek, ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Na vnosno formo sestavine smo dodali dva nova podatka: sestavnica (prikazuje podatek ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Tako na preglednico modularne sestavnice kot na vnosno formo sestavine smo dodali gumb (bližnjico) »Modularna sestavnica«, ki omogoča prikaz / urejanje modularne sestavnice izbrane sestavine.
  • Na vnosno formo izpisa strukturne sestavnice smo v primeru prikaza po »pripadnosti« dodali možnost prikaza le zadnjega nivoja sestave, v katerega se vgrajujejo izbrani artikli.
 • Šifranti – tehnološki postopki; v primeru, da tehnološki postopek vsebuje več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice operacij.
 • Dopolnitve kooperantske operacije:
  • Na preglednico operacij (klicanje operacij iz vrstice izdaje kooperacije) smo dodali naslednje kolone: Kooperant, naziv kooperanta, rok izdelave DN, rok izdelave kooperant DN, začetek izdelave DN, začetek izdelave kooperant DN. Uredili smo možnost premikanja po preglednici s smernimi (kurzorskimi) tipkami.
  • Enake dopolnitve so izvedene tudi na preglednici Izpisi – Kooperacija – Seznam kooperantskih operacij.
 • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek / tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in / ali tehnološkem postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in / ali tehnološki postopek. Kontrola se sedaj izvaja tudi pri:
  • razpisu delovnih nalogov iz plana proizvodnje (razpis proizvodnje, razpis po artiklu),
  • razpisu delovnih nalogov (eno ali več nivojsko) iz predvidene porabe materiala,
  • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev preko plana proizvodnje.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru materialne in tehnološke sestavnice delovnega naloga, ki vsebujeta več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice sestavnice.

2021.02.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek / tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in ali / tehnološkemu postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in / ali tehnološki postopek. Kontrola se izvaja tudi pri:
  • »ročnem« spreminjanju tehnologije delovnega naloga,
  • kopiranju delovnih nalogov,
  • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov je na kartici delovnega naloga dodan podatek o seriji (izdelka ali sestavin).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; časovna optimizacija priprave izpisa (tako za »preglednico« kot »tiskanje«).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala, tedenski prikaz potreb; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu)

2021.01.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; dopolnjen sistem knjiženja v MSP iz delovnega naloga v primerih uporabe več skladišč in deljene zaloge artikla sestavine po več skladiščih.
 • Knjiženje – delovni nalogi; serijsko knjiženje delovnih nalogov: 
  • v pripomoček ponovnega knjiženja DN sedaj po »potrebna količina« vpiše celotno (in ne samo neizdano) potrebno količino sestavine ob knjiženju delovnega naloga.
  • Uredili smo zaključevanje delovnih nalogov, kadar izdelana količina doseže / preseže razpisano (samo v primeru, če so vse sestavine izdane).
  • Pohitrili smo odpiranje preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; omogočili smo vnos več različnih izdelkov za en delovni nalog:
  • Knjige delovnih nalogov – dodan je nov podatek »Projektni DN«, v kolikor je vklopljen, se bo na delovnih nalogih te knjige omogočil vnos več izdelkov. Ob tem se prepreči nastavitev »negativni DN« ter zahteva, da je cena izdelka opredeljena »po ceniku«.
  • Na delovnem nalogu se pojavi gumb »Izdelki«, preko katerega lahko na nalog vpišemo več različnih izdelkov z razpisano oziroma izdelano količino. 
  • Materialna in tehnološka sestavnica delovnega naloga je še vedno ena sama in se predlaga iz izdelka in tehnološkega postopka, določenega na zavihku »splošno«.
  • Pri »knjiženju v MSP« na delovnem nalogu se na prejemni strani ne prevzame na zalogo osnovni izdelek delovnega naloga, temveč izdelki iz preglednice »izdelkov«. Cena prevzema ni (po)kalkulacijska cena delovnega naloga, temveč cena iz cenika, določena na knjigi delovnega naloga.
  • Na delovnih nalogih takih knjig se onemogočijo določene opcije in funkcije: vpis serijskih številk od - do, formiranje / priprava serij, vpis izmeta in prebiranja, serijsko knjiženje delovnih nalogov, naknadni izračun proizvodnih cen.
 • Avtomatizacija serijskega knjiženja delovnih nalogov – dodali smo možnost avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov:
  • Nastavitve programa – dodan nov zavihek »Ser.knj.DN«, v katerem se nahajajo določene nastavitve za izvedbo avtomatiziranega knjiženja.
  • Za izvedbo avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov morate imeti aktivirano storitev »SAOP razporejevalec« ter na tej storitvi nameščeno opravilo za izvajanje serijskega knjiženja. Aktivacijo storitve ter namestitev opravila izvede SAOP podpora na podlagi vašega zahtevka, podanega skozi »portal moj SAOP«!
2020.17.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob zamenjavi tehnološkega postopka na že odprtem delovnem nalogu se sedaj na kooperantskih operacijah takoj pojavi cena storitve (ni potrebno »osveževati cene«).
 • Knjiženje – delovni nalogi; pregled nadrejenih DN. Na funkciji pregleda nadrejenih delovnih nalogov smo dodali možnost izbire nadrejenih nalogov v preglednici. V primeru »prenosa serijskih številk« se le-te iz podrejenega delovnega naloga prenesejo samo na izbrane nadrejene delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana nova kolona »Prenos v WMS«. Prikazuje, ali je delovni nalog bil poslan v WMS aplikacijo (preko gumba - funkcije »Prenos WMS«). V primeru, da se zaloga artikla - izdelka ali skladišča izdelka vodi po planski ceni, gumb - funkcija »Prenos WMS« ni aktivna, če izdelek nima vpisane planske cene.
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; v pripomočku smo s to verzijo omogočili tudi »knjiženje«.
2020.16.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin dopolnili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov tudi v primeru, ko je normativna poraba podana za več (10/100/1000) enot izdelka.
 • Knjiženje – delovni nalogi; podatek o vrstici naročila kupca (na zavihku »veze«) se v primeru, ko se na naročilu po prenosu naročila v delovni nalog izvede sprememba vrstnega reda vrstic, tudi ustrezno spremeni. 
 • Knjiženje – delovni nalogi; dodana je nova funkcija »Popravek količin podr. DN«:
  • Funkcija je namenjena spremembi razpisanih količin za vse podrejene delovne naloge izbranega nadrejenega delovnega naloga, dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici delovnih nalogov.
  • Funkcijo lahko prožimo le na izhodiščnem delovnem nalogu (delovnem nalogu, preko katerega smo dejansko razpisovali podrejene delovne naloge s funkcijo »Izdelava podr. DN«). 
  • Sprememba količin na podrejenih delovnih nalogih se zavede tudi v »log« spremembe na posameznem podrejenem delovnem nalogu (kdo / kdaj je spremembo izvedel).
  • Funkcija je varovana preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, popravek količin podrejenih DN«.
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; dodan je nov pripomoček »Ponovno knjiženje delovnih nalogov«:
  • Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, aktivacija preko varnostnega sistema.
  • Namen pripomočka je prikaz delovnih nalogov / sestavin, ki pri serijskem knjiženju delovnih nalogov niso imeli v celoti poknjižene izdane količine,
  • »Naknadno« knjiženje bo izvedeno v naslednji verziji.
2020.15.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin spremenili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov. Izdane količine (in odstotki) se sedaj neodvisno od statusa vedno prikazujejo glede na predvideno (razpisano) količino izdelka. Količine (in odstotki) za izdajo pa so odvisni od že izdane količine oziroma od statusa delovnega naloga.
 • Podatkovno skladišče – za potrebe podatkovnega skladišča (PBI) sta dodani dve funkciji, povezani s stroški dela: ufn_SAOPPBI_VRPDelovnaMEsta in ufn_SAOPPBI_VRPKnjigeDN
 • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Dodano na vse funkcije razpisa delovnih nalogov iz plana proizvodnje; pri funkciji »brisanje rezervacij« se pobriše tudi povezava v SAOPLink tabeli.
2020.14.001
 • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Za enkrat samo na funkcionalnosti »razpis proizvodnje«.
2020.13.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; spremenjen sistem dodeljevanja serijskih številk po ključu 0ZLLTTB(H)XXX (zadnjim dvema ciframa iz letnice delovnega naloga se prišteje število 10).
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri serijskem knjiženju delovnih nalogov se pred knjiženjem izvede še kontrola na obstoj serij, v kolikor se zaloga izdelku delovnega naloga vodi po serijah, delovni nalog pa nima vpisane serije.
 • Izpisi – Pregled zasedenosti delovnih postaj; iz pregleda zasedenosti je možno vstopiti v operacijo delovnega naloga. Če je delovni nalog te operacije v statusu, ki omogoča spremembo tehnologije, se lahko le-ta spremeni direktno iz tega pogleda.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; v primeru določitve tipa cene »planska cena« na polizdelkih se planska cena sedaj pridobi iz tipa skladišča, določenega na nastavitveni formi kalkulacije.
 • Pripomočki – ponastavitev maksimalnega števila nivojev; izvedena optimizacija delovanja pripomočka.
2020.12.001
 • Šifranti – Stroji, orodja in naprave; v primeru, da program VRP ni povezan s programom OSD šifrant strojev, orodij in naprav ni več vezan na šifrant osnovnih sredstev.
2020.11.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri prehodu iz polja stik na naslednje polje ni več težav z iskanjem po podrejenemu šifrantu.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; v primeru izpisovanja razlik po sestavinah smo odpravili težave izpisa, kadar izbrane sestavine ni bilo na prvem zajetem delovnem nalogu.
2020.10.001
 • Dodana funkcija za prenos lastnosti po meri delovnih nalogov v podatkovno skladišče PBI.
 • Knjiženje – delovni nalogi; čarovnika za uvoz delovnih nalogov; spremenjena procedura uvoza v primeru serije delovnega naloga; ta se več ne polni v tabelo serij naloga, ampak samo v glavo delovnega naloga.
 • Šifranti – materialne sestavnice; na funkciji »zamenjaj sestavino« smo omogočili izbor sestavov tudi preko opcije »izbor iz preglednice«.
2020.09.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici kontrolnih nalogov QM za medfazno kontrolo je dodano navajanje operacij, za katere so kontrolni nalogi izdelani. Operacije se navajajo samo v primeru ločenega razpisa kontrolnih nalogov MFK po posameznih operacijah.
 • Pripomočki – kontrola / sprememba sestavnic in tehnologije DN; pri kontroli sprememb tehnologije se sedaj preverjajo tudi podatki opomba, tip obračuna, priponka eR, skupinska operacija, šifra artikla kooperacija in samodejna pokalkulacija.
 • Kalkulacija planske cene je sedaj omogočena tudi, če je vodenje zaloge po planski ceni določeno na artiklu in ne na tipu skladišča:
  • V nastavitvah programa (zavihek splošno) dodana nova nastavitev, kje je določen sistem planskih cen (na tipu skladišča ali na artiklu),
  • Prilagojen sistem kalkulacije po standardni sestavnici za izračun in prenos planske cene za nove kombinaciji nastavitev.
 • Odpravljene težave:
  • Kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljeno napačno zbiranje količine v zbiru »Polizdelki«.
  • Popravljen vpis strukture stroškov prevzema delovnega naloga / vrednosti delo in stroji sta bili zamenjani).
  • Pri vpisovanju alternativ na sestavi materialne sestavnice odpravljena težava pri izbrisu količine po prehodu med vrsticami.
2020.08.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos na povezano« smo dodali še opcijo izračuna serijskih številk. Če je opcija vključena, zahteva funkcija vpis začetne serijske številke, nato se samodejno izračuna celoten potreben razpon serijskih številk in na vse povezane naloge vpiše enako začetno in končno serijsko številko.
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; na preglednici vrstic izdaje je urejeno prikazovanje opombe operacije iz delovnega naloga.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri »Pripravi« plana je usklajeno delovanje priprave po KANBAN sistemu glede na izbor / ne izbor knjig delovnih nalogov.
 • Spremembe pri pripravi števila nalepk na delovnih nalogih:
  • dodani dve novi opciji: število paketov po razpisani količin DN in število paketov po izdelani količini DN,
  • zaradi povečanja števila opcij je izbor sedaj narejen preko »izbornika« (combo box),
  • enake spremembe tudi na nastavitvah programa (zavihek »hitro tiskanje«).
 • knjig delovnih nalogov.
 • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po delovnih nalogih, simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; odpravljena težava, ki je onemogočila pripravo simulacije, v kolikor je kakšna sestavina delovnega naloga vsebovala opombo, daljšo od 2.000 znakov.
 • Izpisi – tedenski prikaz potreb; odpravljena napaka pri izboru po skupini artikla (ko se je odpiral seznam knjižnih skupin artikla).
 • Pripomočki – brisanje začasnih podatkovnih tabel; poleg brisanja tmp tabel na bazi VRP-ja se sedaj brišejo tudi začasne procedure.
2020.07.001
 • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na nastavitve knjige delovnih nalogov smo dodali zavihek »lastnosti po meri«, preko katerega lahko določimo, katere dodatne lastnosti bodo imeli delovni nalogi, ki se bodo razpisovali v tej knjigi.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovne naloge se je dodal nov zavihek »lastnosti po meri«. Pri odpiranju novega delovnega naloga (ne glede na postopek odpiranja) se v nalog dodelijo lastnosti (in vrednosti), določene na knjigi delovnih nalogov. Na delovnem nalogu lahko dodeljene lastnosti spreminjamo (brišemo, dodajamo, spreminjamo vrednosti), dokler delovni nalog ni zaključen. Dodatne lastnosti naloga so dodane tudi na določene izpise delovnih nalogov.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljene težave, ki so se pojavile pri izdelavi delovnih nalogov iz preglednice predloga delovnih nalogov, kadar smo pred razpisom spremenili šifro SM na artiklu.
2020.06.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na naslovno vrstico vnosne forme delovnega naloga smo dodali prikaz šifre in naziva izdelka delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi – vnos serij izdelka; na preglednico vnosa serij izdelka delovnega naloga smo dodali čarovnika za uvoz podatkov. Tako lahko serije in izdelane količine na nalog tudi uvozimo iz datoteke. 
 • Knjiženje – delovni nalogi – prenos; na funkciji dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov urejeno sortiranje in iskanje po kolonah tipa da / ne.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov. Na izpisu dodan seznam izbranih delovnih nalogov, v kolikor so bili nalogi izbrani »iz preglednice«.
 • Izpisi – Kartica kooperacije; dopolnjena kartica kooperacije (in kartica kooperacije operacije delovnega naloga).
2020.05.001
 • Šifranti – materialne sestavnice; pri kopiranju materialnih sestavnic se sedaj kopirajo tudi količine alternativ sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi; po »knjiženju v MSP« sedaj program predlaga tiskanje zadnje izbranih, obrazec izdaje in / ali prejema.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na čarovnik za uvoz delovnih nalogov smo dodali gumb »nastavitve«, preko katerega lahko uporabnik nastavi določena pravila, ki veljajo za uvožene delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob uvozu delovnih nalogov preko čarovnika, izdelavi delovnih nalogov s kopiranjem ali preko izdelave podrejenih delovnih nalogov se informacija, kdo in kdaj je nalog izdelal, sedaj nahaja na »log spremembe« in ne več na opombi delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Serijsko knjiženje – delitev« smo uredili kontrolo skupne količine po nalogih z vpisano skupno količino porabe sestavine.
 • Izpisi – kooperacija; med izpise kooperacije je dodana »Kartica operacije delovnega naloga«.
 • Izpisi – kooperacija; na izpisu stanja kooperacije narejeno pravilno interpretiranje nezaključenih izdaj s celotno prevzeto količino operacije, odpravljeno nekaj pravopisnih napak na izpisu stanja.
 • Izpisi – analiza dela – doseg časovnih norm po izdelkih; na 2., 3. in 4. nivoju je metodologija zbiranja podatkov o normiranih časih usklajena s 1. nivojem (vedno je izhodišče trenutni standardni tehnološki postopek). 
2020.04.001
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri brisanju vrstic iz predloga naročil dobaviteljem (brisanje preko tipkovnice ctrl+delete) se sedaj briše samo vrstica, na kateri se nahajaš (v celoti).
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; popravljen obrazec izpisa izdaje (tekst v glavi, tekst v nogi).
 • Knjiženje - delovni nalogi; v primeru negativnih delovnih nalogov se poraba sestavin sedaj zopet predlaga z negativno količino.
 • Knjiženje – kalkulacije delovnih nalogov; dodatne dopolnitve iskanja cen sestavin v primeru, da zaloga ni v prvem skladišču delovnega naloga.
2020.03.001
 • Šifranti – materialna sestavnica; odpravljeno javljanje »neobstoječa sestavina« v primeru uporabe numerične šifre artikla.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov se vrstica, na kateri se nahajaš, obarva.
 • Knjiženje – delovni nalogi – dokumentacija; na tiskanju preko »dokumentacija« so odpravljene težave, ki so onemogočale tiskanje pdf prilog delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi – nalepke; na preglednici artiklov, ki se odpre ob tiskanju nalepk delovnih nalogov, smo dodali opcijo »ohrani vrstni red iz preglednice«. V kolikor je opcija vklopljena, je vrstni red tiskanja nalepk tak, kot je vrstni red v preglednici pred tiskanjem.
 • Kooperacija – kontrola količin prevzema iz kooperacije; dodali smo možnost nastavitve kontrole količin prevzema iz kooperacije:
  • Nastavitve – nastavitve programa; dodali smo nov zavihek »Kooperacija«, iz zavihka »Splošno« smo vanj preselili vse nastavitve, vezane na tehnološko spremljanje kooperacije.
  • Nastavitve – nastavitve programa; na zavihek »Kooperacija« smo dodali novo nastavitev »Kontrola količine prevzema«. Možne nastavitve: N – ni kontrole, O – opozorilo, B – blokada (prevzeta vrednost N).
 • Knjiženje – kooperacija – prevzemanje iz kooperacije; glede na nastavitev, omenjeno v prejšnji alineji, program (ne)preverja ali blokira vnos (skupne) količine prejema, ki je večji od izdane količine kooperantu.
 • Kooperacija – zapiranje vrstice izdaje kooperacije; dodali smo možnost zapiranja posamezne vrstice izdaje v kooperacijo:
  • Zapiranje izvedemo preko gumba »Zaključi vrstico«, ki se nahaja nad preglednico vrstic izdaje. Zaprtih vrstic se ne more urejati / spreminjati.
  • Na »podrobnostih« operacije je dodana kolona »Zaprta v.«, v kateri se (da / ne) prikazuje podatek, ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na izpisu kartice kooperacije smo dodali podatek (kolono »zv«), ki prikazuje, ali je vrstica izdaje zaključena preko gumba »zaključi vrstico«. Na prikazu kartice v preglednice je na drugem nivoju preglednice dodana kolona »Zaprta v.«, v kateri se (da / ne) prikazuje podatek, ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na stanju kooperacije se operacija, ki je zaprta preko gumba »zaključi vrstico«, smatra kot operacija brez stanja. Predčasno zaključena količina je razvidna v podatku (koloni) »Zaključeno op.«.
2020.02.001
 • Izpisi – Analiza zastojev; v analizi zastojev smo uvedli dve spremembi. Prenovili smo metodologijo štetja zastojev ter omogočili uporabniku, da se pri izračunu časa zastoja odloči ali se ta izračunava na podlagi delovnih ur ali na podlagi koledarskih ur. Nastavitev se nahaja na nastavitvah programa, zavihek »Splošno«; privzeto je nastavljeno na upoštevanje delovnih ur (torej glede na privzeti delovni koledar). 
2020.01.001


V tem prispevku