Minimalna plača ter Razlika do minimalne plače od 1. 1. 2020 – javni sektor

Sprememba Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) je bila objavljena že konec leta 2018 v Uradnem listu RS, št. 83/24.12.2018. Spremenjena definicija minimalne plače se začne uporabljati s 1. 1. 2020.

V Zakonu o minimalni plači se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.

Ostale Pravne podlage:
Uradni list RS št. 59/4.10.2019
Uradni list RS št. 78/20.12.2019

Pomembno
Ker je potreben nov način izračuna zneskov za nadomestila (Z120 oz. Z124) na obračunskem listu za javni sektor je pomembno, da si namestite verzijo iCentra 2020.01.003 (na instalaciji dne 30.1.2020) oz. novejšo.

Svetujemo, da obračun plače za mesec december 2019 zaključite, preden boste namestili zgoraj omenjeno verzijo. Po namestitvi nove verzije si lahko uredite spremembe, ki so v nadaljevanju podrobno napisane (ne glede na to ali imate obračun plače za mesec januar 2020 že odprt ali ne).

Nov način izračuna Z120 oz. Z124 se upošteva za obračune od leta 2020 naprej. V primeru poračunov plač za pretekla obdobja (npr. na vzporednih bazah) se bo izračun podatka Z120 oz. Z124 izvajal na način, kot je to veljalo do sedaj.

Nov znesek minimalne plače s 1. 1. 2020

Nov bruto znesek minimalne plače, veljavne s 1. 1. 2020, znaša 940,58 EUR.

Najnižja osnova za plačilo prispevkov znaša 975,30 EUR (znesek je veljal že za plačo za mesec december 2019, izplačano v januarju 2020).

Kaj je potrebno v nastavitvah plač spremeniti, da boste zaposlenim pravilno obračunali razliko do minimalne plače

 1. Urediti je potrebno mesečna seštevka, ki sta podlaga za izračun razlike do minimalne plače – tako tistega, kjer so definirane ure, kot tistega za znesek.   Na osnovnem meniju za obračun plač Izberite Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki.

  a.) Postavite se mesečni seštevek 022 - Razlika do minimalne plače - ure.

  Nato kliknite na Popravi zapis. Odpre se vsebina mesečnega seštevka za izračun UR za razliko do minimalne plače. V tem seštevku so bile do sedaj označene vse vrste obračuna, pri katerih gredo ure v fond ur in niso boleznine. S 1. 1. 2020 pa morate imeti v tem mesečnem seštevku samo ure rednega dela in vrsto obračuna Koriščenje ur, če to uporabljate v obračunu. Pri vseh ostalih vrstah obračuna odstranite kljukico v stolpcu Seštevanje. Spremembe Potrdite.


  (vrsto obračuna za Koriščenje ur imate lahko na drugačni šifri, kot je testno na sliki)

  b.) Postavite se mesečni seštevek 023 - Razlika do minimalne plače-zn.

  Nato kliknite na Popravi zapis. Odpre se vsebina mesečnega seštevka za izračun ZNESKOV za razliko do minimalne plače. V tem seštevku so bile do sedaj označene vse vrste obračuna, katerih zneski so se upoštevali v izračun osnove za razliko do minimalne plače. S 1. 1. 2020 pa morate imeti v tem mesečnem seštevku samo redno delo in vrsto obračuna Koriščenje ur, če to uporabljate v obračunu. Pri vseh ostalih vrstah obračuna odstranite kljukico v stolpcu Seštevanje. Spremembe Potrdite.


  (vrsto obračuna za Koriščenje ur imate lahko na drugačni šifri, kot je testno na sliki)

 2. Namestiti verzijo iCentra 2020.01.003 oz. novejšo, ki vsebuje dopolnitve izračuna podatka Z120 in Z124 na obračunskem listu za javni sektor 

Izračun nadomestil na podlagi povprečja tekočega meseca - Z120 (plača po KPVIZ – šole, vrtci,…)

Če obračunavate nadomestila na podlagi povprečja tekočega meseca (uporabljate Z120) dodatne nastavitve razen zgoraj napisanih pod tč. 1, niso potrebne.

Glede na to, da boste imeli plačo za mesec januar odprto pod leto 2020, se bo z obdelavo Obračunaj vse preračunal Z120 (osnova za nadomestila) skladno z veljavno zakonodajo. Obdelava Izplačilo razlik do minimalne plače bo ustrezno preračunala in v obračun dodala vrsto obračuna A02 – razliko do minimalne plače (glede na nove nastavitve na mesečnih seštevkih). Po tem je potrebno, tako kot je veljalo do sedaj, izvesti še enkrat obdelavo Obračunaj vse.

Izračun nadomestil na podlagi povprečja preteklega meseca - Z124

Če obračunavate nadomestila na podlagi povprečja preteklega meseca (uporabljate Z124), so poleg ustrezne nastavitve mesečnih seštevkov (napisane pod tč. 1 tega navodila) ter namestitve ustrezne nove verzije, potrebne še dodatne nastavitve v obračunu plač, glede na določbe vaših kolektivnih pogodb v delu, ki se nanašajo na izračun nadomestil (npr. dopusta, boleznin do 30 dni,…).

Če v vaših kolektivnih pogodbah nimate posebej določbe, ki bi določala povišanje nadomestil, obdelave, ki je opisana v nadaljevanju navodila, v nastavitvah programa za obračun plač ni potrebno posebej izvajati. V takem primeru bo osnova za obračun nadomestil pri plači za mesec januar 2020 iz meseca decembra 2019.

Če želite ponoven preračun osnove za nadomestila (za plačo za mesec december 2019 – npr. 90. čl. KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva RS) na način, ki velja od 1. 1. 2020 naprej, je potrebno v Nastavitvah programa za obračun plač izvesti obdelavo po naslednjem postopku.

Nastavitvah programa za Obračun plač kliknete nater se postavite na zavihek Javni sektor. Označite kljukico pri postavki Preračun nadomestil JS za 12/2019.Ko s kljukico označimo Preračun nadomestil za 12/2019 JS dobimo naslednjo informacijo.Sistem v bazo shrani prvotno izračunane zneske (plače za mesec december 2019) in jih na novo preračuna po veljavni zakonodaji od 1. 1. 2020 dalje. Potrdimo s klikom na gumb V redu. Nastavitve programa Potrdimo.

Na ta način se bo na obračunskem listu za mesec januar 2020Z124 ponovno preračunal na način, kot je izračunan Z120 na obračunskem listu za mesec januar 2020.

Če želite upoštevati pri obračunu plače za mesec januar 2020 prvotno izračunane vrednosti (kasneje ugotovite, da vaša kolektivna pogodba slednjega preračuna ne zahteva), si lahko v nastavitvah programa kljukico za Preračun nadomestil odstranite. Sistem vam javi informacijo, da so se vrednosti nadomestil ponovno prepisale oz. obnovile iz kopije.Potrdimo s klikom na gumb V redu. 

Glede na to, da boste imeli plačo za mesec januar odprto pod leto 2020, se bosta z obdelavo Obračunaj vse preračunala Z120 in Z124 (osnova za nadomestila) skladno z veljavno zakonodajo. Obdelava Izplačilo razlik do minimalne plače bo ustrezno preračunala in v obračun dodala vrsto obračuna A02 – razliko do minimalne plače (glede na nove nastavitve na mesečnih seštevkih). Po tem je potrebno, tako kot je veljalo do sedaj, izvesti še enkrat obdelavo Obračunaj vse. 

Kako lahko preverite izračunano razliko do minimalne plače – A020

Na spodnjem primeru je prikazan izračun zneska razlike do minimalne plače. Na ta način lahko za vaše zaposlene ročno preverite izračunano razliko. Na primeru je zaposleni zaposlen polni delovni čas, v primeru zaposlitve za krajši DČ oz. za zaposlene na več DM upoštevate pri izračunu ustrezen delež zaposlitve. V primeru, da uporabljate v obračunu vrsto obračuna za Koriščenje ur, to upoštevate kot vrsto obračuna A010 Redno delo.


(slika je informativna, namenjena prikazu izračuna zneska Razlike do minimalne plače)

Razlika do minimalne plače je za zgornji primer izračuna na naslednji način:
A020 = znesek minimalne plače, določen v nastavitvah obračuna x ure Rednega dela / mesečni fond ur za določen mesec – znesek Rednega dela

A020 Razlika do minimalne plače = 940,58 x 168 / 184 – 696,29 = 162,50

V tem prispevku