JS – vrsta obračuna za izplačilo Nadomestila plače v primeru okužbe na delovnem mestu (za zdravstvo in socialo)

Ne glede na 29. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) ter tretji in osmi odstavek 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) gre zavarovancem, ki delajo pri izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo, izvajalcu krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, izvajalcu socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19), izvajalcu pomoči družini na domu iz tretjega odstavka 15. člena ZSV ter izvajalcu zdravstvene dejavnosti in na delovnem mestu zbolijo za COVID-19, nadomestilo plače od prvega dne odsotnosti zaradi te bolezni. 

Ne glede na tretji odstavek 137. člena ZDR-1 znaša nadomestilo v teh primerih 100 odstotkov višine plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Pri izplačilu nadomestila plače se uporabi veljavna šifra G080 iz Uredbe o enotni metodologiji, pri kateri se kot osnova za izračun nadomestila upošteva plača, ki bi jo javni uslužbenec prejel, če bi delal (Z120) v višini 100 odstotkov osnove.

Sredstva za kritje razlike do 100-odstotnega nadomestila iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije prek ZZZS. 

Dodajanje vrste obračuna

V sistem obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) dodate novo vrsto obračuna v sklopu vrst obračuna skupine G.

Poiščite prvo prosto šifro od G60 dalje. Postavite se na šifro G01 ter kliknite na ikono.Vnesite prosto šifro ter ustrezen Naziv vrste obračuna. Na zavihku Splošno izpolnite podatke tako, kot so na spodnji sliki.Postavite se še na zavihek Izračun. Podatke uredite tako, kot je na spodnji sliki.V primeru, da imate urejeno tudi kontiranje, uredite še podatke na zavihku Kontiranje. Če imate urejeno delitev po ključih, s kljukico označite tudi to polje.

Nastavitve potrdite.

Zahtevek za refundacijo povračila razlike med 80 % in 100 % nakazila oddate ročno na pripomočku, ki ga je pripravil ZZZS. V iCentru posebnega izpisa za to ne bomo pripravljali.

Ker boste 20 % zneska boleznine dobili povrnjeno od ZZZS bi bilo prav, da ta znesek vpišite v polje 105 na zbirnem REK-1 obrazcu, preden ga oddate.

Če ne spadate v zdravstvo in socialo, je za vas to navodilo brezpredmetno (npr. šole, vrtci,…).

V tem prispevku