Izračun zneska subvencije minimalne plače po osmem PKP

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) pri institutu minimalne plače prinaša pomemben interventni ukrep subvencioniranja s strani države. Ukrep velja v letu 2021, nanaša pa se na delo od januarja do junija.

Delodajalec je upravičen do mesečne subvencije v višini 50 EUR za vsakega delavca, čigar plača za polni delovni čas (brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, brez dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi) ne presega 1.024,24 EUR. Sam obračun plače se pri tem ne spremeni.

Do subvencije so upravičeni vsi delodajalci, razen neposredni in posredni proračunski uporabniki in uporabniki občinskih proračunov, tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v RS. Do subvencije tudi niso upravičeni delodajalci za delavce, ki so pri njih zaposleni v programu javnih del (29/3 ZDUOP).

Za pridobitev subvencije mora delodajalec prek Fursovega informacijskega sistema predložiti izjavo, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo, ter napisati podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije. Rok za vložitev vloge je najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021.

Znesek subvencije mora biti izračunan samo za opravljene ure rednega dela (upošteva se tudi delo od doma in morebitno koriščenje ur) in nadomestila za praznik. Za ure vseh ostalih nadomestil (dopusti, bolniške, čakanje,…), mora biti znesek zmanjšan.

Znesek subvencije se torej izračuna po naslednji formuli:
50 eur * (ure rednega dela + ure praznikov) / ure polne mesečne delovne obveznosti

Zneske, do katerih je delodajalec upravičen, lahko z ustreznimi nastavitvami pridobite iz Obračuna plač.

Kaj morate pri tem urediti?

Dodajanje novih osnov zaposlenih v Obračunu plač

Podatke o pripadajoči subvenciji bomo zbirali na Osnovah zaposlenih. V ta namen morate v Sistem obračuna dodati dve novi osnovi zaposlenih. Pred tem morate vsak v svojem sistemu obračuna plač preveriti, na kateri že obstoječi osnovi zaposlenih imate podatek o osnovni plači zaposlenih.

Izberete Šifranti…Sistem obračuna…Nazivi osnov zaposlenih.

 

Ker subvencija pripada samo zaposlenim, katerih osnovna plača je nižja od zneska minimalne plače, naprej v tem šifrantu preverite, na katero šifro osnove zaposlenih vnašate znesek osnovne bruto plače zaposlenega. V našem primeru je to šifra 001 – v formuli se to prikazuje kot D(001).

V primeru, da v osnove zaposlenih vnašate osnovno urno postavko zaposlenih in ne skupno bruto plačo, preverite, na kateri osnovi to vnašate.Nato izberite Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki.

Dodajte nov zapis. Ponudi se prva prosta šifra. Vpišite naziv – lahko tako, kot je na spodnji sliki. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vrste obračuna, na katerih obračunavate Redno delo, Delo od doma, Državni praznik ter Koriščenje ur (če uporabljate to vrsto obračuna). Prepišite si šifro tega mesečnega seštevka, ker jo boste nato uporabili v formuli (v našem primeru je to 026). Potrdite nastavitve.Nato ponovno izberite Šifranti…Sistem obračuna…Nazivi osnov zaposlenih.

Dodate nov zapis. V polje Šifra osnove zaposlenih vnesete vašo prvo prosto šifro. Ostalo izpolnite kot na spodnji sliki.Pri polju Šifra formule kliknite na. Preglednico sortirajte po Šifri ter poiščite prvo prosto šifro FD. Dodajte nov zapis.V polje Šifra formule vpišite prvo prosto šifro FD.

Izraz formule

 1. V primeru, da v osnove zaposlenih vnašate osnovno bruto plačo 
  v Izraz formule – kopirajte izraz:
  if(D(001)<=R(30);50/R(6)*ME(026);0)

  s tem da v oklepaje pri sintaksi D ter ME vpišete številke iz vašega sistema obračuna - vsebina podatkov je opisana na spodnji sliki v polju Opombe. Ostalih podatkov v Izrazu formule ne spreminjate. 2. V primeru, da v osnove zaposlenih vnašate osnovno bruto urno postavko
  v Izraz formule – kopirajte izraz:
  if(D(001)<=R(30)/R(6);50/R(6)*ME(026);0)

  s tem da v oklepajih, ki so opisani na spodnji sliki v polju Opombe, uredite podatke z vašimi nastavitvami.  Formulo potrdite in izberite ter potrdite vnos nove osnove.  Za pripravo zahtevka za FURS boste potrebovali tudi podatek o urah rednega dela (sem spada tudi delo od doma, praznik ter morebitno koriščenje ur). V ta namen morate dodati še eno osnovo zaposlenih.

  Ponovno izberite Šifranti…Sistem obračuna…Nazivi osnov zaposlenih.

  Dodate nov zapis. V polje Šifra osnove zaposlenih vnesete vašo prvo prosto šifro. Ostalo izpolnite kot na spodnji sliki.  Pri polju Šifra formule kliknite na. Preglednico sortirajte po Šifri ter poiščite prvo prosto šifro FD. Dodajte nov zapis.  Vpišite šifro formule. V izraz vpišite ME ter v oklepaj šifro mesečnega seštevka, kjer ste določili ure rednega dela. Šifra je ista kot v prejšnji formuli.

  Formulo potrdite in izberite ter potrdite vnos nove osnove.  Obe novi osnovi zaposlenih je potrebno vnesti na vse zaposlene.  Ob vstopu v preglednico najprej kliknite na desni miškin gumb ter izberite Privzeto, da se v stolpce dodata obe osnovi.

  Postavite se najprej na stolpec z novo osnovo. Ko ste osnovo dodali, so vse vrstice v tem stolpcu prazne. V vsako vrstico vnesite vrednost 0. Vrednost enostavno dodate tako, da se postavite v ta stolpec v prvo vrstico ter vpišete 0, nato kliknete na tipkovnici na puščico navzdol. Kurzor se postavi v istem stolpcu v naslednjo vrstico, kjer ponovno vpišete 0 ter tako nadaljujete čez celoten stolpec. Ponovite še v stolpcu z drugo novo dodano osnovo.

  Pozorni bodite na to, da podatkov ne popravljate v drugih vrsticah in stolpcih, saj so to osnove, ki vplivajo na izračun plače.  Ko dodate ničle v vse vrstice obeh stolpcev, potrdite vnos.

  Osnovi zaposlenih dodate pred obračunom plač za februar ali med obračunom. Po tem, ko osnovi dodate, je potrebno obvezno dvakrat pognati obdelavo Obračunaj vse.

  Na zaključenih obračunih (npr. plača za januar) se znesek teh sedaj dodanih osnov ne bo preračunal.

Izpis podatkov za izjavo, ki jo je potrebno oddati na FURS

Izpis zneskov subvencije dobite v Analizi obračunanih osnov zaposlenih.Polja v analizi si postavite tako, kot na spodnji sliki. Na polju Osnova zaposlenih (šifra) kliknite na. Odstranite kljukice pri vseh osnovah razen pri osnovi, ki pri vas predstavlja Osnovo plačo ter obeh novo dodanih osnovah.


(označene osnove na sliki so testni primer)

Nato iz analize v zgornji del umaknite polje Osnova zaposlenih (šifra). Polje Osnova zaposlenih (naziv) pa prestavite v desni del tabele. S tem dobite za vsakega zaposlenega podatke v eni vrstici.Analizo nato izvozite v Excel.V Excelu nato uporabite Filter. V stolpcu Subvencija – min. plače s filtrom označite vrstice, ki imajo znesek 0,00.S tem dobite preglednico samo s podatki zaposlenih, katerim subvencija pripada. Preglednica zajema vse podatke, katere je FURS objavil, da jih morate vpisati v izjavo za pridobitev subvencije.

Vsi, ki v osnove vnašate osnovno bruto plačo (ne bruto urno postavko), morate za zaposlene, ki delajo krajši delovni čas, podatke v Excelu ročno popraviti, saj program znesek subvencije izračuna na podlagi bruto plače za polni delovni čas.

Dopolnitve poročanja na obrazcu 1-ZAP/M

Zneski teh subvencij morajo biti po navodilu Statističnega urada odšteti tudi na obrazcu 1-ZAP/M, saj se po njihovem to smatra kot subvencija delodajalca za plačo zaposlenega. Dopolnitve obrazca še pripravljamo. Predvidoma bo verzija z dopolnitvami izšla 15.3.2021. Takrat vam bomo v e-novicah poslali tudi dodatna navodila.

V tem prispevku