Zavihek Splošno (Alt + S)

·      Izbira celotne ponudbe – kljukica v kvadratku pomeni, da bomo izbrali ponudbo kot celoto.

·      Izbira po sklopih – kljukica v kvadratku pomeni, da bomo izbirali po sklopih v javnem naročilu. Polje je aktivno samo, če je polje Izbira celotne ponudbe nepotrjeno.

·      Seznanitev ponudnikov – kljukica v kvadratku pomeni, da bodo ponudniki seznanjeni s predvideno ceno, ki jo bomo določili na zavihku Predmet naročanja.

·      Vključitev pogajanj - kljukica v kvadratku pomeni, da boste lahko po prejemu ponudb izvedli pogajanja, če bo to potrebno. V drugem odstavku 30.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), kjer je definiran postopek oddaje naročila male vrednosti je zapisano, da »(2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja.« Na izpisu Poziv in Povabilo k oddaji ponudb se izpiše »V postopek se lahko vključijo pogajanja.«, če obkljukate polje Vključitev pogajanj.

·      Način izvedbe – izbere se način izvedbe naročila, Enkratno ali Sukcesivno.

·      Direktna oddaja – kliknete v kvadratek, pojavi se kljukica, kar bo pomenilo, da ste izbrali postopek neposredne oddaje ponudb, t.j. ko se zahteva oziroma obstaja samo en ponudnik (npr. avtorsko delo, za katero se sklepa vzdrževalna pogodba, pogodba o nadgradnji itd.). Po ZJN-2 naj bi pri postopku zbiranja ponudb naročnik povabili k sodelovanju najmanj 3 ponudnike oz. manj, če jih obstaja manj na relevantnem trgu. Lahko da imate kakšno omejitev zapisano. Predlagamo, da v tem primeru direktne oddaje utemeljitev, ki vsaj verjetno izkazuje to dejstvo, da je na relevantnem trgu en sam ponudnik, zabeležite v polje Opombe.

·      Predlagatelj – določi se, kdo je predlagatelj javnega naročila. Program predlaga operaterja, ki se je prijavil v program PRAC, če ima ta operater vneseno šifro referenta.

Glej spodnji primer:

 

·      Člen notranjega navodila za oddajo javnega naročila– glede na vrsto naročila in ocenjeno vrednost, nam program predlaga člen, ki pa ga lahko popravimo.

·      Datum zahtevka naročila – programski paket predlaga tekoči datum, katerega lahko poljubno spremenite. Datume lahko vnašate na različne načine, preko tipkovnice ali z iskanjem v koledarju.

·      Rok za oddajo ponudbe – vpiše se datum in uro, do katerega naj ponudniki oddajo svoje ponudbe. Datum mora biti večji od datuma zahtevka, sicer vas program opozori.

·      Predviden rok izbire – vpiše se predvideni datum, ko boste izbirali najugodnejšega ponudnika.

·      Rok plačila (dni) – vpiše se predviden rok plačila za naročilo.

·      Predračun velja od do – vpiše se datum, do katerega morajo veljati predračuni. Datum mora biti večji do roka za oddajo naročila oziroma predvidenega dneva izbire. Po končani izbiri ponudnika se bo prenesla izbrana cena po artiklih/predmetih naročanja v cenike za datumom veljavnosti cenika od do iz datuma veljavnosti predračuna od do.

·      Lokacija prevzema / izvedbe – v kolikor se lokacija izvedbe naročila razlikuje od sedeža naročnika, je potrebno navesti točen naslov.

·      CPV koda – iz šifranta klasifikacije izberemo CPV kodo. Podatek ni obvezen, ga pa boste morali vnesti tudi na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

·      Opombe – dodatne opombe naročila, ki so vam vedno na voljo, v to polje si vpisujete posebnosti naročila tekom postopka (zaznamki). Primer: Predlagamo, da v tem primeru utemeljitev, ki vsaj verjetno izkazuje to dejstvo, da je na relevantnem trgu en sam ponudnik, zabeležite v polje Opombe. Drugi primer: postopek, kako smo prišli do ocenjene vrednosti javnega naročila zabeležimo v Opombe – smo opravili raziskavo trga (ocena stroškov ter preverjanje cene pri enem ali več ponudnikih, prejem informativne ponudbe, raziskava trga na internetu, telefonska raziskava…).

Natisni