Zavihek Povezave

Na tem mestu nastavimo povezave z drugimi programi. Zavihek povezave je razdeljen na dva dela:

·      Knjiženje in

·      Šifranti.

Knjiženje:

·      Mapa za vknjižbe DK: navedemo področje shranjevanja podatkov, ki so pripravljeni za knjiženje v DK.

·      Uporabnik DK:podatek se izpolni pri direktnem knjiženju  v posredno knjiženje DK.

·      Vodeče ničle v dokument DK: če to polje označimo z DA, pomeni, da nam bo pred zaporedno številko računa pisalo ničle. Primer: 0000001. Če označimo polje z NE bo številka računa 1.

·      Mapa za vknjižbe za DDV: . program je povezan z DDV-jem na dva načina: posredno preko besedilne datoteke (v primeru, ko je davčna knjiga na drugi lokaciji) ali pa neposredno zapisuje zapise v davčno knjigo. V primeru, ko izpolnimo to polje oz. določimo mapo za prenos podatkov v DDV, se nam polje Uporabnik DDV zaklene.

·      Uporabnik DDV: v primeru, da želimo direktno povezavo z DDV-jem, na tem mestu določimo v kateri DDV naj se nam knjižijo pripravljene vknjižbe. Če se odločimo za direktno povezavo, postaneta polji Mapa za vknjižbe v DDV in % odbitnega deleža neaktivna.

·      % odbitnega deleža: ko pripravljamo vknjižbe za DDV tako, da jih shranjujemo v mapo, je to polje aktivno in uporabnik vpiše procent odbitnega deleža za davek, ki si ga lahko odbija. Če se uporabnik odloči za direktno povezavo z DDV-jem, program jemlje procent odbitnega deleža iz nastavitev v davčni knjigi.

·      Več uporabnikov DDV: možnost vnosa več uporabnik za DDV. Pri vnosu prejetega računa lahko izberemo določenega uporabnika za DDV.

·      Uporabnik PP: v primeru, da želimo pripravljati plačilne naloge, določimo v katerem PP-ju naj se pripravljajo plačilni nalogi.

·      Najprej se knjiži obveznost: s to nastavitvijo se določi povezavo z dvostavnem knjigovodstvom in sicer dvostopenjska ali enostopenjska. Dvostopenjska pomeni, da pri prenosu v DK se nam bo najprej prenašala obveznost in naknadno (z drugim prenosom) še protivknjižbe. Enostopenjska povezava pa pomeni, da se vse vknjižbe prenesejo v dvostavno knjigovodstvo z enim prenosom.

·      Uporabnik MSP: če želimo povezati program PRAC z MSP-jem izberemo številko uporabnika s katerim naj se program poveže.

·      Uporabnik DOP: če želimo povezati program PRAC z DOP-om izberemo številko uporabnika s katerim naj se program poveže.

Šifranti:

·      Šifra uporabnika za stranke: na podlagi te nastavitve program ve, kateri šifrant strank mora uporabljati.

·      Šifra uporabnika za SM in SN: nastavitev nam pove, od katerega uporabnika stroškovnih mest (SM) in stroškovnih nosilcev (SN) bo program uporabljal.

·      Šifra uporabnika za konte: nastavitev nam pove, od katerega uporabnika konte bo program uporabljal.

·      Šifra stranke uporabnika: ta nastavitev pove za katerega uporabnika bomo vodili knjigo prejetih računov.

Natisni