Zavihek Ostali obračunski podatki

Razdelek Izplačilo razlik do minimalne plače

V programu je na voljo obdelava, s katero zaposlenim dodajamo razliko do minimalne plače, do katere so upravičeni.

Vrsta obračuna - šifra vrste obračuna za razliko do minimalne plače.

Mesečni seštevek za omejitev ur - šifra mesečnega seštevka ur, ki ga obdelava uporabi za preračun minimalne plače na ustrezen del časa.

Mesečni seštevek za omejitev zneskov - šifra mesečnega seštevka zneskov, ki ga obdelava uporabi za primerjavo s preračunano minimalno plačo.

 

Razdelek Dopusti in ure za koriščenje

 

Tu vnesemo podatke za prikaz koriščenih ur dopusta tekočega in preteklega leta ter viškov in manjkov ur. Slednje je uporabno predvsem v dejavnostih sezonske narave (gostinstvo, gradbeništvo,…). Podatki se izpišejo na obračunskem listu.

Onemogoči prenos obračunanega dopusta v evidenco dopustov – označimo le, če želimo ob zaključevanju posameznega obračuna preprečiti prenos obračunanega dopusta v evidenco dopustov zaposlenih. Ko ni oznake, pa se ob zaključevanju obračuna evidentira poraba dopusta v evidenci dopustov glede na obračunan dopust (upoštevaje šifro za tekoči in šifro za stari dopust).

 Koriščenje dopusta iz preteklega leta - če je  aktiviran z oznako , lahko določimo zadnji mesec za koriščenje starega dopusta. Tako se bo pri vnašanju podatkov o dopustu v kadrovsko evidenco pokazalo opozorilo na zadnji mesec dovoljenega koriščenja dopusta iz preteklega leta.

Zadnji mesec za koriščenje - program predlaga 6. mesec kot zadnji za koriščenje starega dopusta.

Najprej izkoristi dopust preteklega leta – pri zaključevanju dopustov ure in dneve dopusta najprej odšteva od preostanka dopusta preteklega leta. Več …(###)

Šifra vrste obračuna za tekoči dopust – ure, obračunane pod to šifro, bodo upoštevane kot ure tekočega dopusta.

Šifra vrste obračuna za stari dopust – ure, obračunane pod to šifro, bodo upoštevane kot ure dopusta iz preteklega leta.

Šifra vrste obračuna za višek ur – ure, obračunane pod to šifro, bodo upoštevane kot višek ur pri izračunu salda ur.

Šifra vrste obračuna za manjko ur – ure, obračunane pod to šifro, bodo upoštevane kot manjko pri izračunu salda ur.

Šifra osnove zaposlenih za saldo ur – pod to šifro bo v osnovah zaposlenih evidentiran saldo viškov in manjkov ur.

(###) – najprej izkoristi star dopust

Takšen način zaključevanja dopustov zahteva upoštevanje naslednjih pravil vnosa in obračuna dopustov :

·      v šifrantu vrst obračuna morata biti vneseni dve šifri za letni dopust (tekočega in preteklega leta

·      obe morata imeti v šifrantu aktivno nastavitev vnosa obdobja in vrsto odsotnosti

·      šifri obeh vrst dopustov morata biti vneseni v nastavitvah koriščenja dopusta

·      obračunske podatke dopusta se vedno vnaša s šifro za dopust tekočega leta. Obvezno mora biti vneseno obdobje koriščenja dopusta od – do datuma

·      pri obračunu se podatki dopusta uredijo glede na razpoložljivi dopust preteklega in tekočega leta. Če je število dni preostanka starega dopusta manjše od števila dni izkoriščenega dopusta, se ta razdeli v dve vrstici s šiframa starega in novega dopusta. Za vsak del dopusta se izračuna ustrezno število dni, to velja tudi v primerih delitve dopusta po delovnih mestih pri obračunu plače v JS

 

Razdelek Delovni urnik

 

Tu vnesemo podatke o tedenskem in dnevnem delovnem času – številu ur.

 

Razdelek Delovne sobote

 

Razdelek je treba najprej aktivirati, za oznako  označimo, da so v delovnem urniku tudi delovne sobote. V tem primeru je treba vnesti število ur ob delovnih sobotah.

 

Razdelek Vnos letnega plana dela

 

Tudi ta razdelek je treba najprej aktivirati, za oznako  označimo, da želimo vnašati podatke o delovnem urniku.  Vnesti je treba :

Vrsta dela za redno delo – vnesemo ali izberemo iz šifranta vrsto obračuna, ki se uporablja za obračun rednega dela

Vrsta dela za praznik - vnesemo ali izberemo iz šifranta vrsto obračuna, ki se uporablja za obračun nadomestila za praznik.

 

Natisni