Vrednotenje po povprečnih cenah

Ob kliku na gumb   - Izberi zapis (Alt I) se odpre okno Nivelacija povprečnih cen za izbrani tip skladišča, kamor vpišemo podatke za nivelacijo.

Zaloga se prevrednoti s povprečne cene za skladišče na ceno zadnjega prejema v skladišču (vsako skladišče ima lastno ceno).

Leto – podatek se na tem mestu le prikazuje.

Skladišče - vpišemo šifro skladišča oziroma jo poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prazno pomeni, da se nivelacija izvede za vsa skladišča, kar je tudi privzeta vrednost.

Konto - vpišemo konta oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prazno pomeni, da se nivelacija izvede za vse konte, kar je tudi privzeta vrednost.

Vrsta prometa - vpišemo šifro vrste prometa oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste prometa. Na tem mestu lahko vrste prometa tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Dokument nivelacije se bo knjižil na izbrano vrsto prometa, ki mora biti prejem.

Datum - vpišemo datum nivelacije oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je obvezen.

Dokument - vpišemo poljuben tekst.

Ob izbiri Potrdi se obdelava nivelacije izvede in prikaže se sporočilo.

Natisni