Vrednotenje po planskih cenah

Ob kliku na gumb   - Izberi zapis (Alt I) se odpre okno Nivelacija povprečnih cen, kamor vpišemo podatke za nivelacijo.

Na vseh skladiščih se prevrednoti zaloga na trenutno plansko ceno zapisano pri artiklih (vsa skladišča imajo skupno ceno).

Leto – podatek se na tem mestu le prikazuje.

Konto - vpišemo konta oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prazno pomeni, da se nivelacija izvede za vse konte, kar je tudi privzeta vrednost.

Vrsta prometa - vpišemo šifro vrste prometa oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste prometa. Na tem mestu lahko vrste prometa tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Dokument nivelacije se bo knjižil na izbrano vrsto prometa, ki mora biti prejem.

Datum - vpišemo datum nivelacije oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je obvezen.

Dokument - vpišemo poljuben tekst.

Natisni