Vnos novega plačilnega naloga

S pritiskom na gumb Vnesi zapis (Insert) se nam odpre nov plačilni nalog, ki je prikazan na spodnji sliki:

Tip naloga – iz šifranta izberemo tip naloga. Podatek ni obvezen. S tipom naloga si lahko uporabnik loči različne tipe nalogov, npr. v kompenzaciji, odobren, za plačilo,…

Namen – če se postavimo na spustni seznam, lahko izbiramo med tremi možnostmi:  Plačilo, Dvig gotovine, Polog in Nujno plačilo. Program predlaga Plačilo.

Zap. št. naloga – zaporedna številka naloga, podatek se avtomatsko izpolnjuje in ga ne moremo popravljati.

 

Nalogodajalec:

Naziv, ulica in kraj (nalogodajalca) – podatek se črpa iz Nastavitvenih podatkov, Stranka uporabnik.

Namen nakazila – vnese se poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval na plačilnih nalogih. Na razpolago imamo tri vrstice.

Banka vplačnika in naziv računa – podatek se črpa iz bančnih računov za uporabnika. V primeru, da ima Stranka uporabnik vnesenih več bank, program predlaga banko, ki je prva po abecednem vrstnem redu. Če želimo, lahko banko in naziv računa zamenjamo.

Številka računa – podatek se črpa iz bančnih računov za uporabnika.

Referenca (Sklic na številko) – podatek se črpa iz bančnih računov za uporabnika.

Datum zapadlosti – izberemo ga iz spustnega seznama.

Znesek – v to polje vnesemo znesek plačilnega naloga

DE – v to polje vnesemo denarno enoto

Vrsta posla – podatek se izpolni v skladu s predpisi bank o vrstah posla. Npr.: A 30 11 – pomeni izdatek za plačilo materiala, blaga in storitev,...

 

Prejemnik:

Šifra stranke – iz šifranta strank izberemo stranko, kateri bomo plačevali račun. Šifro stranke lahko vpišemo, če Šifra zaposleni ni izpolnjena.

Šifra zaposleni – iz šifranta Zaposleni izberemo zaposlenega, kateri bo prejel nakazilo. Šifro zaposlenega lahko vpišemo, če Šifra stranke ni izpolnjena.

Naziv, Ulica in Kraj – ko izberemo iz Šifranta Strank željeno stranko, se nam podatki o stranki izpišejo v tem polju. Program jemlje naziv stranke iz šifranta strank iz polja skrajšani naziv. Če je ta prazen, bere podatke iz naziva 1 (prvih 18 znakov), ulice (prvih 18 znakov) in kraj (prvih 18 znakov).

Podpis – podatek se črpa iz Nastavitev – Stiki.

Banka prejemnika – ob izboru določene stranke se nam to polje izpolni s podatki, ki jih ima izbrana stranka vnesene v šifrantu strank v zavihku Bančni računi. Če ima stranka več računov se nam predlaga prvi po abecednem vrstnem redu.

Naziv računa – z izborom banke določimo tudi račun.

Številka računa – številka TR za izbran račun.

Referenca (Sklic na številko) – predlaga se nam sklic za izbran račun, ki smo ga podali v Šifrantu Stranke – Bančni računi.

Datum predložitve – predlaga se nam datum računalnika. V primeru ko tiskamo obrazce nas program vpraša kaj želimo tiskati v tem polju, izbiramo lahko med: Datum obdelave, Datum zapadlosti, Prazno.

Izvor naloga – program plačilni promet je vezan tudi na druge aplikacije. V primeru, da pripravljamo naloge iz drugih aplikacij se nam v tem polju zabeleži, iz katere aplikacije je bil nalog narejen. Če bi nalog pripravljali skozi program Knjiga prejetih računov, bi nam pisalo PRAC.

Številka zapisa – program vzame leto iz sistemskega datuma in zaporedno številko računa.

Dokument – podatek se izpolni takrat, ko pripravljamo plačilni nalog s programom DK.

Konto – v primeru, da tvorimo virmane iz programa DK (dvostavno knjigovodstvo) se nam to polje avtomatsko polni, če plačilni nalog tvorimo iz drugih aplikacij, lahko sami vpišemo konto. Konto ni obvezen podatek, vnesena šifra pa mora obstajati v šifrantu DK (Konti).

Šifra SM in SN – podatek ni obvezen, v primeru, da smo v polju za konto izbrali konto, ki zahteva SM (stroškovno mesto) ali SN (stroškovni nosilec), moramo obvezno vnesti ta dva podatka, podatek mora obstajati v DK (Stroškovna mesta).

Natisni