Verzija 2021.03.001 z dne 19.02.2021

 • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov na izpisu obrazca ER-28.
 • Urejeno neupoštevanje šifre vrste izplačila v javnem sektorju C070 v primeru izločanja izvzetih dodatkov na izračunu osnov za boleznine.
 • Pripravljeni funkciji MXPO in MYPO za izračun seštevka bruto zneskov ali ur mesečnih seštevkov za poljubno število mesecev glede na veljavnost drugega mesečnega seštevka.
 • Pripravljeni funkciji MN in MT za izračun seštevka neto zneska mesečnih seštevkov tekočega obračuna ali izbranega obdobja.
 • V analizo obračunov JS smo dodali podatek organizacijska enota. Podatek je vezan na delovno mesto zaposlenega.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Dopolnjen izpis letnega obvestila o ocenjevanju uspešnosti.
  • Urejeno označevanje vrstic v primeru preseganja dvakratnika osnovne plače decembra preteklega leta.
  • Urejeni morebitni centi razlike med skupnim obsegom sredstev in seštevkom izračunanih zneskov.
 • Vrste obračuna
  • Prenovljeno kontiranje prispevkov.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno upoštevanje datuma zadnje zaposlitve in datuma prekinitve pri dodajanje praznikov v koraku 2 evidence prisotnosti.
  • Urejen izračun prevoza v primeru izračuna po dnevih in prisotnosti, ki se nadaljuje iz prejšnjega dne.
 • Potrjevanje odsotnosti
  • Omogočeno samodejno brisanje preklicane odsotnosti iz registracije prisotnosti.
  • Dodani so filtri SM in šifra enote ter izboljšana je izbira leta.
  • Omogočen nov vpogled v potrjevanje odsotnosti zaposlenih glede na organizacijsko strukturo podjetja.
   • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« ni vpisan ali je DA).
   • Dostop glede na organizacijsko strukturo (ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« je NE).
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
    • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.

Natisni