Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

 

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

 • Dodana je združena priprava opominov in dva nova vzorca 'Združen opomin' in 'Združen opomin UPNQR'.
 • Funkcionalnost je na voljo, če so urejene nastavitve programa – opominjanje, zavihek Združen opomin.
 • Vsi izpisi opominov so posodobljeni z novim dizajnom.

Dnevne obdelave – izvršbe

COVL datoteka je urejena tako, da ustreza spremembi zakonskega predpisa: za verodostojno listino mora biti naveden tudi temelj zahtevka.

Dnevne obdelave – plačevanje

 • uvoz izpiskov - dopolnjen je uvoz podatka o številki plačilnega naloga iz izpiska
 • Priprava plačil - dopolnjena je priprava plačil, kjer je urejeno povezovanje po sklicu 99 in transakcijskem računu

Hitri vnos

 • Hitri vnos vknjižb v posredno knjiženje in DDVN.

 

Knjiga prejetih računov

 • omogočen je uvoz esloga 2.0.
 • odpravljena je težava, pri odpiranju fascikla na prejetem računu

 

Obračun storitev 

 • Omogočen je uvoz esloga 2.0.
 • Pri ponovnem zaključku obračuna se v opisu storitve ne  izpiše več poračun, v kolikor na Evidentiranje obrokov-Subvencije obrokov-Poračun obrokov nimamo več zavedenega poračuna.
 • Ob spremembi imena otroka se ob pripravi Obračuna ime pravilno izpiše.
 • Obračun za vrtec prikaže pravilen znesek plačila oskrbe za ministrstvo, če je v Nastavitvah programa ->Vrtci izbrano v Končnici računa -Izpis Režija, Prehrana
 • Šifranti vrtci-Osnove za rezervacijo-dopolnjeno, da se lahko vnese 3-mestno število dni.  
 • Spletne odjave obrokov pravilno zaklepajo podatke,  glede na nastavitve.

Osnovna sredstva

 • Varnostni sistem: dopolnjen je varnostni sistem po zavihkih Šifranti, Obračuni in inventura ter Pripomočki.
 • Obračuni in inventura - Inventura – Knjiženje inventurnih razlik.
 • Urejen je  Dnevnik knjiženja inventurnih razlik, da je na izpisu zapisan vsak status ločeno.
 • Preglednica Inventure (Obračuni in inventura - Inventura - Vnos inventure) je   dopolnjena s Statusom inventure (Inventurni višek, inventurni manko, Izločitev).
 • Na vnosu Inventure je premaknjeno  polje Datum pridobitve desno od polja Šifra.
 • Opis spremembe, ki se jo naredi preko Inventure, se  zapiše v Tip sprememb. 

 

Spremljanje plačil računov

 • Odpravljena je težava pri izpiskih s podvojenimi sklici.

Kadrovska evidenca

 • Na zavihek Datumi in dobe dodano polje Datum poteka aneksa
 • Na preglednico zaposlenih dodana polja Datum poteka aneksa, Številka aneksa, Datum aneksa
 • Omogočeno tiskanje odločb o letnem dopustu za izbrane zaposlene.
 • Urejeno predlaganje delovnega mesta pri vnosu dogodkov zaposlenih.
 • Obrazci e-VEM
  • Omogočen vnos opomb e-VEM vlog.
  • V preglednico so dodane opombe e-VEM vlog
  • Urejena kontrola obveznih podatkov na vlogah M-3.

Obračun plač zaposlenim

 • Nova struktura datoteke PDPZ za Adriatic Slovenica
 • Nova analiza: Evidentiranje po SM
 • Onemogočene akcije, pri katerih bi lahko prišlo do napak zaradi neobračunanih vrstic (izvozi, tiskanje dokumentov, zaključevanje obračunov…)
 • Omogočen uvoz podatkov iz čarovnika ne glede na vrsto obračuna (plača, regres ali druga izplačila).
 • Spremenjen seznam napak in opozoril med izvajanjem obračuna.
 • Omogočena izbira načina razvrščanja na tiskanju kontrolnega pregleda salda ur.
 • Odpravljena težava do kateri je včasih prihajalo v primeru dvoklika na gumb posredni ali neposredni vnos.
 • Urejen prikaz podatka Prispevki iz plače v breme delodajalca v OLAP analizi obračunov.
 • Urejena delitev prispevkov na po obračunskih vrsticah v primeru zaposlenih razporejenih na več delovnih mest po različnih analitikah.
 • Letne obdelave
  • Omogočeno tiskanje potrdila o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28).
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen nov način združevanja vrstic, ki združuje vrstice glede na ugotovljen datum začetka posamezne serije dogodkov.
  • Urejeno iskanje po šifra zaposlenega v koraku 1.
  • Omogočena izbira skupine zaposlenih med brisanjem podatkov v koraku 3.

Obračun potnih nalogov

 • Odpravljena težava z upoštevanjem tečaja pri popravljanju vrstic stroškov plačanih v tujih denarnih enotah.
 • Dopolnjen izračun zneska do uredbe tudi v primeru, ko šifra stroška kilometrine ni izbrana v glavi naloga ali nastavitvah programa.
 • Znesek do uredbe in znesek nad uredbo sta dodana na zavihek obračun.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Na delovni nalog je dodano novo polje »Naročnikov delovni nalog« v katerega lahko vpišemo originalno številko delovnega naloga našega kupca (npr., če izvajamo zanj kooperacijsko proizvodnjo).
  • Vidnost tega novega polje je pogojeno z nastavitvami v knjigi delovnih nalogov; dodana je nova nastavitev (zavihek »Ostale nastavitve«, polje »Naročnikov delovni nalog«). Nastavitev mora biti vključena (kljukica).
  • Na preglednico delovnih nalogov je dodana kolona »Naročnikov DN« (na preglednico si jo mora uporabnik vključiti).
  • Vsebino tega novega polja lahko polnimo tudi preko čarovnika za uvoz delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na čarovniku za uvoz delovnih nalogov smo dodali možnost razpoznavanja izdelkov tudi preko črtne kode artikla.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji prenosa serijskih številk (na pregledu nadrejenih delovnih nalogov) se sedaj na nadrejene delovne naloge prenese toliko serijskih številk podrejenega (pol)izdelka, kot je njegova potreba v nadrejenem nalogu.
 • Knjiženje – delovni nalogi; serijske številke delovnega naloga, se v »Polnem zapisu« prikazujejo tudi, če je nalog zaprt.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos« odpravljena kontrola razpoložljivosti zaloge v primeru izbire delovnih nalogov »iz preglednice« in izvedbi prenosa skozi naročilo kupca.
 • Izpisi – Analize in izpisi opravljenega dela – Doseg časovnih norm po izdelkih; med izbirne pogoje izpisa smo dodali tudi možnost, da omejimo analizo izdelkov tudi po delavcih, ki so v izbranem obdobju prijavili opravljeno delo skozi delo delavcev.

 

Obvladovanje kakovosti

 • Šifranti – knjige kontrolnih nalogov; dodan je nov podatek »Obvezen vnos naročnika«. Preko tega podatka določimo ali je na kontrolnem nalogu obvezno potrebno vnesti naročnika ali ne (na vhodni kontroli in potrditvi prvih vzorcev tega podatka ne moremo izbirati, je samodejno postavljen na vrednost »Da«).
 • Kontrola – medfazna kontrola:
 • Preglednica vzorcev (znotraj karakteristike operacije) je sedaj razvrščena od najnižje številke vzorca proti najvišji.
 • Ob izhodu iz meritev vzorca nazaj na preglednico vzorcev se samodejno izpolni datum meritev v kolikor ta podatek na vzorcu še ni vpisan in imamo v vzorcu vsaj eno meritev.
 • Na operaciji kontrolnega naloga smo dodali funkcijo »OK atributi«, ki za izbrane atributne karakteristike vsem (ali samo prvemu nepregledanemu) vzorcu napolni meritve kot ustrezne.
 • Kontrola – prevzem procesa; ob zaključku delovnega naloga se kontrola ujemanja sestavin med kontrolnim in delovnim nalogom izvede le za sestavine katerim se zaloga spremlja po serijah.

 

Delovni nalogi

 • Dodane naslednje API metode:
  • GetProjectWorkOrderDetails – metoda za pridobivanje podatkov o delovnih nalogih (zavihki material in storitve, delo, stroji in ostalo).
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »opisi« pasica za fascikel ne prekriva več prostora končnice dokumenta.
 • Knjiženje – delovni nalogi; knjiženje izdaje sestavin in prejema izdelka delovnega naloga je bila iz programske kode preseljena v proceduro na bazi.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »material in storitve« lahko artikle izbiramo tudi preko funkcijske tipke F5 (Artikli izbor + vnos količine).

 

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Dopolnjene kontrole glede dolga stranke tudi v primerih spremembe stranke na obstoječih dokumentih.
 • Izpisi
  • Napoved zaloge
   • Spremenjen način upoštevanja prevzetih količin iz naročil dobaviteljem. S tem je odpravljena težava, ko se je v določenih primerih izkazala negativna količina.
 • Pripomočki
  • Priprava naročil dobaviteljem
   • Dodana možnost upoštevanja samo potrjenih naročil.
   • Dodan nov Tip predloga naročila: "Artikli pod minimalno zalogo - Napoved". V tem primeru se upošteva trenutna zaloga in podatki glede upoštevanja določenih dokumentov.

Fakturiranje

 • Omogočeno dodajanje dodatnih priponk in fasciklov računu, ki je bil izstavljen.
 • Polje "Odbitni delež" ponovno aktivno. 
 • pri izstavitvi dokumentov v obliki slovenskega e-računa smo omogočili izstavitev e-sloga v formatu standarda eSlog račun v2.00. Izstavitev v tej obliki je možno nastaviti na nivoju stranke. Privzeto se v e-računu še vedno pripravlja e-slog v formatu enostavnega računa v1.6.1.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Pri uvozu vrstic predprejema iz e-slog enostavnega računa je omogočen tudi uvoz v novem standardu eSlog račun 2.0. Možnost uvoza iz eSlog 1.6 ostaja nespremenjen. Program sam prepozna verzijo vhodne xml datoteke in ustrezno obdela vhodne podatke.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Pri uvozu vrstic prejema in predprejema iz e-slog enostavnega računa je omogočen tudi uvoz v novem standardu eSlog račun 2.0. Možnost uvoza iz eSlog 1.6 ostaja nespremenjen. Program sam prepozna verzijo vhodne xml datoteke in ustrezno obdela vhodne podatke.
  • Tiskanje nalepk iz prejema
   • Ureditev polnjenja podatkov enot za ceno v primeru, ko je vključena opcija »vključi cene iz prometa«
 • Izpisi
  • Pregled blagajniških računov
   • Popravek prikaza cen v primeru, ko se izpisuje pregled računov samo za davčne zavezance in ni obračuna DDV.

 

Artikli

 • Zaradi sprememb na področju poročanja OEEO umaknjen vnos preko zavihka "Okoljske dajatve". Na preglednici artikla, na zavihku "Splošno" dodan nov podatek o Razredu. 

 

Stranke

 • Vnos stranke: Dodane nastavitve, ki omogočajo pomnjenje zadnjih vnesenih vrednosti ob vnosu nove stranke v poljih:
  • Min. znesek opozorila
  • Min. znesek blokade
  • Min. dnevi opozorila
  • Min. dnevi blokade
  • SID Poročanje (mejni znesek)

 

 • Urejeno predlaganje prve proste šifre tudi v primeru znakovne maske
 • Hitri vnos stranke na formi tudi z vpisom dodatne davčne številke
 • Pri nastavitvi izstavitve računov je možno v primeru SI e-računa izbrati e-slog v formatu 2.00

 

DDV-N

 • Predogled temeljnice: Vsi zneski grupirani po kontih

eRegistrator

 • pri oddaji dokumentov v eArhiv Pošte Slovenije smo dodali možnost prenosa dodatnih metapodatkov za uporabnike, ki imajo te dodatne metapodatke definirane pri ponudniku.

 

​Programski vmesnik API

 • obnovljeno delovanje metode ModifyOrder

 

 

 

 

Natisni