Promet po kontih

Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po kontih. Osnovni pregled je na ravni tipa prometa/analitike.

Najprej se odpre okno Pregled prometa po kontih, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Prikaži po analitikah – izberemo ali se vrednost izdaje razdeli po analitikah , kar pomeni, da se vrednost izdaj v okviru konta porabe razdeli na analitike (za vsako kombinacijo stranka, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika se prikaže po en znesek), ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost) in pomeni, da se vrednost izdaj prikaže na nivoju konta porabe.

Razčlenitev proizvodne vrednosti prejema - v kolikor izpisujemo promet po kontih za proizvodne artikle lahko nam z vklopom te opcije () izpis poleg skupne vrednosti prejema iz proizvodnje (vezano na delovne naloge programa VRP) prikaže tudi kakšen delež te skupne vrednosti prejema odpade na vrednost vgrajenega materiala, vrednost vgrajenih polizdelkov, vrednost dela, vrednost strojev ter vrednost kooperacije. Da se te razčlenjene vrednosti prikažejo moramo zalogo izdelkov voditi po dejanski proizvodni ceni ter v programu VRP za obdobje izpisa izvesti usklajevanje proizvodnih cen. proizvodnih cen. 

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katerega želimo podatke pregledovati.

Prevrednotenje izdaj - izberemo ali se izdaje prevrednotijo , kar pomeni, da se na listi prikaže prevrednotenje izdaj na vrednost po povprečni ceni prejemov, ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi:
Povprečna cena = S vrednosti prejema po vrsticah / S količine prejem po vrsticah

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je večnivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz zbirnih podatkov za konto zaloge

prikaz zbirnih podatkov na nivoju prejema/skladišča, konto porabe (izdaje) in prenosa/skladišča za konto zaloge

prikaz analitičnih podatkov izdaj na nivoju konto zaloge/konto porabe

Natisni