Prejemniki sindikalne članarine

Ukaz je namenjen vnosu podatkov o organizacijah, ki so prejemniki sindikalnih članarin.

Šifra sindikata - šifra sindikata za obračun članarine.

Šifra stranke – vnesemo šifro stranke, ki predstavlja prejemnika sindikalne članarine. Šifra stranke prejemnika mora pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če stranke prejemnika nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant z gumbom . Vpisati moramo vsaj šifro, naziv in naslov stranke ter bančne račune, na katere se bo nakazovala sindikalna članarina (iz šifranta, ki se odpre, če kliknemo na , izberemo banko, pri kateri ima prejemnik sindikalne članarine odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v šifrant strank). Nato shranimo novi vnos z gumbom Potrdi in ga prenesemo v vnosno okno z ukazom Izberi.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko, pri kateri ima prejemnik sindikalne članarine odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v podatke o prejemniku v šifrantu strank.

Naziv računa – program izpiše naziv računa, če je vnesen v podatkih o bančnih računih prejemnika sindikalne članarine.

% delež članarine – odstotek članarine, ki se bo nakazoval prejemniku. Program predlaga 100%, sami lahko vnesemo nižji delež (npr. 50, če se bo izbranemu prejemniku sindikalne članarine nakazovalo le polovico obračunane članarine).

 

Natisni