Podatki zaposlenih

Šifrant vsebuje poleg običajnih kadrovskih podatkov, še podatke o kreditih, osnovah zaposlenih, bonitetah in druge obračunske podatke. Priporočamo vnos vsaj naslednjih podatkov o zaposlenih, preden se delajo obračuni.

Iz kadrovskih podatkov:

Šifra

Status (zaposlitve)

Priimek

Ime

Šifra krajevne skupnosti stalnega bivališča

Šifra občine stalnega bivališča

Datum rojstva

Datum zadnje zaposlitve (obvezno)

Datum prekinitve (obvezno – če je prekinitev v mesecu, za katerega obračunavamo plačo)

Podatki o skupni delovni dobi

Podatki o delovni dobi za stalnost

Ali je plača po kolektivni pogodbi

Delovni čas (obvezno)

Šifra beneficiranega dela (obvezno, če velja za zaposlenega šifra benefikacije)

Šifra tarifnega razreda

Šifra relacije

Šifra delovnega mesta

Šifra stroškovnega mesta

Številka police ODPZ

Šifra ZPIZ (obvezno)

Šifra sindikata

Iz evidence dopustov:

Podatki o dopustu: dopust po odločbi in porabljen dopust iz tekočega in preteklega leta – pomembne so ure

Iz obračunskih podatkov:

Boleznine nad 30 dni – Leto, Urna osnova oziroma Povprečna plača

Odstotek dohodninskih olajšav: splošna in za vzdrževane družinske člane

Šifra prispevka za benefikacijo

Krediti zaposlenega

Osnove zaposlenega

Nakazila za zaposlenega

Bonitete zaposlenega

Natisni