Obdobja

Šifrant je namenjen:

- Odpiranju obdobij: To se zgodi ko vpišemo leto, ki še nima odprtih obdobij. Predlaga se 12 obdobij z odbitnim deležem 100%. Predlagana obdobja lahko popravimo in shranimo. Obdobja moramo odpreti za vsako novo obračunsko leto.

- Nastavitvi višine odbitnega deleža (stolpec Odbitni delež v preglednici).

- Nastavitvi mesečnih ali trimesečnih davčnih obdobij – stolpec Obdobje.

- Nastavitvi, da se obdobje obračunava po plačani realizaciji.

- Odklepanju obdobij, za katere je bil obračun DDVO že končan – Gumb odkleni. Odkleniti je možno samo zadnje zaključeno obdobje.

 

Filter Odbitni delež:  Viden je samo, če delamo z več odbitnimi deleži (glej šifrant Odbitni deleži). S filtrom izberemo za katero šifro odbitnega deleža se prikaže višina odbitnega deleža v preglednici -  stolpec odbitni delež v preglednici.

 

 

Natisni