Kako pripravimo nov obračun in na kaj moramo biti pozorni?

Pred pripravo novega obračuna moramo najprej popraviti podatke v Šifrantih:

  • vnesti nove koristnike v šifrant koristnikov (Otroci, Učenci, Dijaki, Oskrbovanci...), popraviti njihove podatke, če so se spremenili (plačilni razred, program, starostno obdobje, občino, naslov, plačnika, vlagatelja), vpisati trajnike oz. urediti združevanje UPN oz. trajnikov
  • vnesti nove storitve oziroma jim popraviti cene ali količine,
  • urediti predvidene storitve,
  • pri kodi V (vrtci) vnesti rezervacije otrok (zdravstveno, počitniško, ostalo), če tovrstne rezervacije vnašate preko šifranta Pregled odsotnosti, lahko pa jih vnesete tudi po pripravi obračuna na Prisotnosti otrok
  • pri kodi za evidentiranje obrokov urediti evidenco obrokov - pravilno popisane prijave, pravočasne in neporavočasne odjave, koriščenje obrokov

Vnos novega obračuna pričnemo v oknu Obračun skozi gumb  Vnesi zapis, vnesemo leto in naziv obračuna ter datume vezane na obračun in ga potrdimo.

S klikom na "Priprava" določimo za koga bomo delali obračun. Odkljukamo ustrezno enoto, skupino ali otroka. V primeru uporabe predvidenih storitev ali storitev, ki se avtomatsko obračunajo vsem, ali če želimo obračun za evidenco obrokov, kliknemo na gumb Priprava s storitvami, drugače pa Priprava brez storitev (v primeru vrtca se oskrba vedno obračuna).

Gumb "Saldo, obresti..."  je namenjen obračunavanju obresti, dolga in preplačila.

Kadar želimo popravljati ali dodajati količine oziroma cene storitev posameznemu otroku kliknemo na gumb Storitve. V primeru vrtcev izberemo enoto, nato skupino v enoti in skozi gumb Prisotnost po otrocih vnašamo dneve prisotnosti oziroma odsotnosti, rezervacije otrokom v izbrani skupini.

Z gumbom "Zaključek" zaključimo obračun, ki ga lahko večkrat ponovimo. Pozorni pa moramo biti, da zaključka ne ponavljamo, ko smo že natisnili obrazce UPN, poslali datoteko za bremenitev trajnikov in obračun poknjižili v modul Spremljanje plačil računov ali Dvostavno knjigovodstvo.

Natisni