Izračun izravnav

Pri plačevanju računov večkrat prihaja do odstopanja med vrednostjo izdanega računa in samim plačilom le tega. Za ta znesek ostaja določena terjatev ali obveznost odprta. S pomočjo pripomočka za izračun izravnav lahko te odprte račune zapremo in razliko poknjižimo na izredne prihodke ali odhodke.

Program se nahaja v meniju Letne obdelave / Izračun izravnav. Ko pridemo v program se nam odpre spodnje okno:

Okno je sestavljeno iz 4–ih delov: Izbor za izračun, Nastavitve knjiženja, Protivknjižba pozitivne izravnave, Protivknjižba negativne izravnave. V nadaljevanju opisujemo vsakega posebej.

 

Izbor za izračun

Na tem mestu določimo podatke za katere želimo izračunati izravnavo. Ti podatki so:

·      Leto – predlaga se leto iz nastavitev.

·      Obdobje od ... do – določimo obdobje za katero želimo izračunati izravnavo.

·      Konto od ... do – določimo konte, za katere želimo izračunati izravnave. Običajno so to konti terjatev in obveznosti.

 

Nastavitve knjiženja

·      Obdobje – izberemo obdobje v katerega bomo vknjižbe, ki nam jih bo obdelava pripravila, poknjižili.

·      Datum izravnave – program predlaga datum glede na izbrano obdobje. Datum poljubno popravimo.

·      Šifra temeljnice – določimo temeljnico na katero naj se vknjižbe za izravnave poknjižijo. Lahko jo izberemo iz šifranta.

·      Opis izravnave – vnesemo poljubno besedilo, kot opis vknjižbe izravnave.

·      Dogodek  – izberemo dogodek na katerega naj se nam poknjižijo izravnave razredov. Dogodek naj bo odprt kot O-račun in plačilo.

·      Absolutni znesek – vpiše se najvišji absolutni znesek, ki naj  ga program zazna kot znesek za izravnavo. Program pregleda vknjižbe na izbranem kontu in vse tiste vknjižbe, ki so odprte za znesek, ki je enak ali manjši od absolutnega zneska, zapre.

 

Protivknjižba pozitivne / negativne izravnave

·      Konto – izberemo konto na katerega bomo poknjižili izravnave.

·      Šifra SM, SN, Referent, Nalog - polja so aktivna, če je konto za knjiženje izravnav odprt tako, da zahteva vnos SM, SN, referenta ali nalog.

·      Opis vknjižbe – vnesemo besedilo, katero želimo, da se nam bo zabeležilo v opisu vknjižbe.

Natisni