Izpis: računi v likvidaciji

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Prejeti računi ter izbora Računi v likvidaciji se nam odpre okno Računi v likvidaciji, na podlagi katerega določimo kriterije za izpis teh računov.

·      Leto:  izberemo leto, za katero želimo izpis računov v likvidaciji. Predlaga se nam tekoče leto.

·      Od .. do številke: določimo zaporedne številke prejetih računov katerih izpis želimo natisniti.

·      Šifre stranke: s pritiskom na gumb  se nam odpre šifrant strank, iz katerega izberemo stranko, za katero želimo izpisati račune v likvidaciji. V primeru, ko ni izbrana stranke, se izpišejo vse stranke prejetih računov v likvidaciji.

·      Datum prejema od .. do: določimo za katere datume prejema želimo izpisati račune v likvidaciji.

·      Datum računa od .. do: določimo za katere datume računa želimo izpisati račune v likvidaciji.

·      Datum opravljanja od .. do: določimo za katere datume opravljanja storitev želimo izpisati račune v likvidaciji.

·      Datum zapadlosti od .. do: določimo za katere datume zapadlosti računov želimo izpisati račune v likvidaciji.

·      Datum izročitve od .. do: določimo za katere datume izročitev računov želimo izpisati prejete račune, ki so bili v določenem obdobju dani v likvidacijo.

·      Stroškovno mesto od .. do: kliknemo na gumb  ter določimo za katera stroškovna mesta želimo izpisati račune v likvidaciji.

·      Stroškovni nosilec od .. do: kliknemo na gumb  ter določimo za katere stroškovne nosilce želimo izpisati račune v likvidaciji.

·      Referent od .. do: kliknemo na gumb  ter določimo za katere referente želimo izpisati račune v likvidaciji.

·      Zadolženec:  izberemo lahko

12. Stroškovno mesto: izpis se razvrsti po stroškovnih mestih v okviru potrjenih zneskov.

13. Stroškovni nosilec: izpisu se razvrsti po stroškovnih nosilcih v okviru potrjenih zneskov.

14. Referent: izpis se razvrsti po referentih v okviru potrjenih zneskov.

·      Zadolženec na novo stran:  če polje označimo s kljukico pomeni, da se bo ob spremembi zadolženca izpis nadaljeval na naslednji strani.

·      Tiskanje nastavitev: če polje označimo s kljukico pomeni, da se bodo na izpisu računov v likvidaciji izpisovale tudi nastavitve tiskanja.

·      Opis liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se nam bo tiskalo v glavi izpisa.

Natisni