Izpis Medmesečni vpisi in izpisi

V vrtcih med letom večkrat prihaja do medmesečnih vpisov in izpisov otrok. V Pravilniku o plačilih staršev, v 23. členu VI. poglavja z imenom Polno plačilo, je zapisano: Vrtec vsak mesec posreduje občini iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika seznam vključenih otrok, za katere starši niso uveljavljali znižanega plačila, in vključenih otrok, ki niso upravičenci do javnih sredstev iz 2. člena tega pravilnika. Seznam vsebuje ime in priimek otroka, naslov njegovega stalnega prebivališča in program, v katerega je vključen. Vrtec vsak mesec posreduje občini tudi seznam otrok, ki so se iz vrtca v preteklem mesecu izpisali.

Zaradi poročanja občini in lažje sledljivosti tem medmesečnim spremembam je v modulu OST na Obračunu izpis Vpisi in izpisi.

Izpis Medmesečni vpisi in izpisi

Natisni