Gumb Zgodovina

Preko te funkcionalnosti je mogoče voditi zgodovino vseh podatkov, ki lahko vplivajo na obračun oskrbe, mogoče je obračunavati tudi medmesečne spremembe in poračune oskrbe.

Vsak nov vnos ali sprememba zgodovine vpliva na obračun oskrbnine ali na poračun oskrbnine, odvisno od izbire datuma opravljanja storitve pri pripravi obračuna.

·      Na obračun bo vplival vsak zapis, ki ima v koloni Obračun oznako Popravek. Ti zapisi so zapisani z zeleno pisavo.

·      Za zapise, ki imajo v tej koloni oznako Račun, je bil narejen najmanj en obračun. Če v preglednici ni zapisa, ki bi imel oznako Popravek, potem bo program upošteval zadnji veljavni zapis glede na Datum od: npr. vnesen imamo samo en zapis, ta z Datumom od 01.01.2011 in oznako Račun. Ko bomo pripravljali obračun za marec 2011, bo program še vedno upošteval zapis od 01.01.2011. ti zapisi so zapisani s črno pisavo.

 

OPOZORILO: Program v trenutku, ko sprožite pripravo obračuna, prebere vneseno zgodovino otrok. V pripravo upošteva vse zapise, ki so označeni kot Popravek tako, da naredi v primeru, da je

- Datum od na popravku zgodovine otroka manjši od datuma opravljanja storitve na obračunu, ki ga pripravljamo, potem zabeleži storitev PORAČUN

- Datum od na popravku zgodovine otroka enak datuma opravljanja storitve na obračunu, ki ga pripravljamo, potem zabeleži storitev OSKRBA

- Datum od na popravku zgodovine otroka med datumom opravljanja storitve od - do na obračunu, ki ga pripravljamo, potem zabeleži storitev MEDMESEČNA SPRMEMBA.

Vse te zapise bo program v trenutku priprave obračuna spremembil iz tipa Popravek v tip Račun. Če boste po pripravi obračuna te podatke spremenili, bo program upošteval popravek šele pri naslednji pripravi obračuna. Ponavljanje zaključka obračuna ne vpliva na ponovno branje novo vnesenih popravkov!

Če je Datum od na popravku zgodovine otroka večji datuma opravljanja storitve do na obračunu, ki ga pripravljamo, potem ga program v obračun ne upošteva.

 

Po kliku na gumb Zgodovina se odpre preglednica z vso vneseno zgodovino otroka. Zapisi so razvrščeni tako, da so najnovejši na vrhu. Vsi zapisi, ki so obarvani zeleno, so zapisi za katere ni bil narejen še noben obračun oz. so stari zapisi, za katere smo vnesli popravek in se bo delal z naslednjim obračunom poračun oskrbnine. Spodaj je dodana legenda za razumevanje različnih barv zapisov: črna pisava – obračunana sprememba, zelena pisava – neobračunana sprememba.

Zgodovino vnašamo s klikom na gumb Vnesi zapis:

·      Priimek in ime otroka, Naslov, Pošta – program predlaga podatke iz osnovnih podatkov. Če je prišlo do spremembe, jih spremenite, sicer nadaljujete v naslednjem polju.

·      Oddelek – program predlaga podatke iz osnovnih podatkov. Če je prišlo do spremembe, jih spremenite, sicer nadaljujete v naslednjem polju. V Vrtcu so otroci razdeljeni na Oddelke kot so: Oddelek 1. starostnega obdobja, Oddelek 2. starostnega obdobja, Kombiniran oddelek, Razvojni oddelek.

·      Skupina/razred – program predlaga podatke iz osnovnih podatkov. Če je prišlo do spremembe, jih spremenite, sicer nadaljujete v naslednjem polju. Vpišemo šifro skupine, ki jo/ga obiskuje otrok. Skupino je potrebno pred tem vnesti v šifrant Skupine.

·      Plačnik – program predlaga podatke iz osnovnih podatkov. Če je prišlo do spremembe, jih spremenite, sicer nadaljujete v naslednjem polju. Izberete med Oče, Mati, Skrbnik, Drugi.

·      Starostno obdobje – program predlaga podatke iz osnovnih podatkov. Če je prišlo do spremembe, jih spremenite, sicer nadaljujete v naslednjem polju. Vpišemo šifro starostnega obdobja, v katerega spada otrok, oziroma jo poiščemo v šifrantu. Starostno obdobje je potrebno pred tem vnesti v šifrant Starostna obdobja. Izpiše se naziv starostnega obdobja.

·      Program – program predlaga podatke iz osnovnih podatkov. Če je prišlo do spremembe, jih spremenite, sicer nadaljujete v naslednjem polju. Vnesemo šifro programa, v katero spada otrok. Program je potrebno pred tem vnesti v šifrant Programi. Izpiše se naziv programa, Dnevi programa, Cena programa, Ekonomska cena programa, Prehrana za mesec in dan.

·      Občina – program predlaga podatke iz osnovnih podatkov. Če je prišlo do spremembe, jih spremenite, sicer nadaljujete v naslednjem polju. Tukaj naj bo vpisana občina zavezanka, občina stalnega bivališča. Glede na izbiro občine bo program tudi prepisal (iz šifranta Občine doplačniki) ustrezno informacijo v polje Plačilo razlike.

·      Odstotek popusta občina – program prikaže podatek glede na izbrano občino in na njo vnesen odstotek popusta ali odstotek popusta po programih. Odstotek je odvisen tudi od nastavitve na občini, ali popust pripada vsem otrokom ali samo otrokom brez SPS – polje Popust samo za otroke brez SPS. Na tem mestu veljajo različna pravila, kako občina zavezanka določa popust otroku, tudi taka, ki niso zajeta v zg. navedenih nastavitvah programa. Vsa pravila je mogoče po vašem naročilu vpisati v vašo bazo in program jih bo pri vnosu/urejanju otrok upošteval.

·      Popust rezervacija – tega podatka ne morete spreminjati, se prikazuje glede na nastavitve občine, v katero sodi otrok (Šifranti à Šifranti za vrtce à Občine doplačniki). Popust občine se lahko računa tudi za dneve, ko je otrok na rezervaciji. Če za te dni ne želite obračunavati popusta občine, potem kljukico umaknete Šifranti à Šifranti za vrtce à Občine doplačniki).

·      Vlagatelj –vlogo za znižano plačilo odda eden od staršev (Oče, Mati) ali Skrbnik.  Če vloga ni bila oddana, izberemo možnost Ni vloge.

·      Opis – vnesemo številko vloge (odločbe)

·      Velja od, Velja od – vnesemo od kdaj do kdaj velja vloga.

·      Datum oddaje vloge – vnesemo datum, ko je bila vloga oddana. Podatek ni obvezen.

·      Plačilni razred – izberite plačilni razred, v katerega spada otrok po odloči za znižano plačilo vrtca oz. izberite najvišji plačilni razred, če vloga ni bila oddana. Program bo po izbiri plačilnega razreda zabeležil na otroka še ustrezen odstotek plačila glede na lestvico, ki je veljavna na datum veljavnosti vloge do. Primer: Če je vloga veljavna do 31.12.2011 in spada otrok v 4 plačilni razred, bo odstotek plačila 40%. Če je vloga veljavna do 31.12.2012 in spada otrok v 4 plačilni razred, bo odstotek plačila 30% - po novi lestvici veljavni z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Uradni list RS, št. 40/2011.

·      Sofinanciranje plačila staršev – če otroku sofinancira plačilo vrtca staršev ministrstvo, tukaj polje obkljukano. OPOZORILO: S spremembo te nastavitve, lahko vplivate tudi na podatke vezan na popust občine. Odstotek popusta občine je namreč lahko odvisen tudi od nastavitve na občini, ali popust pripada vsem otrokom ali samo otrokom brez SPS – polje Popust samo za otroke brez SPS.

·      Starejši otrok – V tem polju lahko v primeru, da je otrok vezan na sofinanciranje plačila staršev določite, kateri otrok je starejši otrok. V primeru, da bo podatek vnesen, potem vas bo program v obračunu pri vnosu prisotnosti posameznikov v primeru, da bo starejši otrok izpisan v času pred datumom opravljanja storitve do na to opozoril z drugačno barvo vrstice.

 

Vsak nov vnos ali sprememba zgodovine vpliva na obračun oskrbnine ali na poračun oskrbnine, odvisno od izbire datuma opravljanja storitve pri pripravi obračuna.

Sprememba starega podatka lahko vpliva tudi na novejše popravke. Po kliku na Potrdi vas program tudi na to opozori:

Natisni