Gumb »Vnos serij izdelka« na Zavihku »Splošno«

Gumb je aktiven le, če se za izdelek delovnega naloga spremljajo serije. Ob aktiviranju tega gumba se odpre preglednica preko katere lahko za en delovni nalog (en izdelek) vnesemo različne razpisane (izdelane) serije:

V kolono »Serija« iz šifranta serij izdelka kličemo (izbiramo) serijo. Po izbiri serije se le-ta prenese v preglednico v kateri se pojavi tudi naziv serije. V kolono »Razpisana količina« vnesemo razpisano količino serije, v kolono »Izdelano« pa (v trenutku vnosa izdelanih količin) kakšno količino serije smo izdelali. Po izvedbi knjiženja delovnega naloga v MSP se podatek iz izdelane količine prišteje predhodnemu podatku v koloni »Knjižena količina«, ki predstavlja skupno knjiženo količino te serije.

Preko gumba »Predlog serij« lahko neposredno napolnimo serije izdelka po sistemu skupine predloga, ki se za izdelek nahaja v šifrantu artiklov (Skupina predloga)

Po izboru gumba se odpre okno »Predlog serij izdelka« v katerem se iz izdelka predlaga skupina predloga (ki jo lahko na tem mestu tudi spremenimo) ter iz delovnega naloga podatek skupna količina.

Potrditev opcije »Uskladi nazive serij« popravi (spremni) nazive serije izdelka delovnega naloga na nazive serij iz predloga.

Po potrditvi (gumb »Potrdi«) se iz skupine predloga napolnijo serije artikla pri čemer se za vse serije predlaga enaka količina, tako, da je skupna razpisana količina po serijah enaka razpisani količini izdelka na delovnem nalogu. Predlagane količine po serijah lahko spremenimo.

Preko gumba »Serijske št. lahko neposredno napolnimo serijske številke izdelku delovnega naloga (aktivno v primeru, da ima izdelek v šifrantu artiklov vklopljeno sledenje po serijah in vključeno opcijo serijske številke):

 

Po izboru gumba se odpre okno v katerem moramo izbrati format številčenja serij (na voljo so formati: N: 1, 2, 3,…; ON: 01, 02, 03,…; 00N: 001, 002, 003,… ter 000N: 0001, 0002, 0003,…) ter potrditi (vpisati) število serijskih številk.  

Po potrditvi (gumb »Potrdi«) se napolnijo serijske številke artikla pri čemer se pred samo serijsko številko dodeli še koren serijske številke po sistemu opisanem v poglavju »Gumb priprava serije«. 

V kolikor pa na astavitvah okolja iCentra obstaja ključ »VRPSERIJA« z vpisano vrednostjo 0ZLLTTB(H)XXX, potem se serijske številke sestavijo (dodelijo) nanaslednji način:

 • 0Z … fiksna predpona
 • LL … prva in zadnja cifra letnice delovnega naloga
 • TT … koledarski teden iz datuma roka izdelave, če tega ni pa iz trenutnega datuma
 • B(H) … vsebina opombe skupin artikla, ki je dodeljna izdelku v šifrantu artiklov
 • XXX … zaporedna številka v okviru B(H), ki teče od 000 do 999, nato se »restira« na 000

 

Preko gumba »Predlog izdelano« je namenjen proporcionalnemu predlogu izdelane količine po posameznih serijah glede na skupno izdelano količino delovnega naloga (vnašamo na zavihku »splošno« delovnega naloga).

 

Čarovnik za uvoz serij

Serije lahko tudi uvozimo preko čarovnika za uvoz podatkov. Ob kliku na gumb "Čarovnik za uvoz"  se odpre vnosno okno uvoza serij.

Vanj vnesemo podatke o nastavitvi uvoza (specifikacija) in o datoteki, iz katere uvažamo delovne naloge. Uvoz je narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko naslednje podatke:

 • Specifikacija – vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki.
 • Datoteka – vnesemo ali izberemo datoteko s podatki.

 

Po izbrani specifikacij in datoteki s pomočjo gumba  sprožimo uvoz podatkov iz izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici.

 

Prenos serij iz preglednice izvedemo preko gumba Izberi (Alt I) oziroma opustimo preko gumba Opusti (Alt).

 

Če specifikacija za tip datoteke še ne obstaja jo lahko naredimo in shranimo s pomočjo čarovnika za izdelavo specifikacij uvoza, ki ga zaženemo s pomočjo gumba  Dodajanje specifikacij. Pri dodajanju specifikacij moramo določiti vrsto datoteke, mesto in naziv datoteke, ločila med posameznimi podatki (polji) v datoteki, obliko zapisa številk, datumov, decimalnih mest ter potrdimo predlagana polja oziroma sami določimo njihova mesta v vrstici datoteke.

 

Ob uvozu serij se izvede še naslednje:

 • serije se zapišejo v šifrant serij s podatki, ki smo jih uvozili preko čarovnika
 • napolni se kolona »razpisana količina« na način, da se razpisana količina celotnega delovnega naloga podeli s številom vpisanih serij
 • napolni se kolona »Izdelano« s podatkom iz datoteke
 • na delovnem nalogu se vpiše skupna izdelana količina kot vsota izdelanih količin posameznih serij
 • serija na delovnem nalogu se izbriše

Natisni