Gumb Kopiraj (računi)

Ob kliku na gumb  - Kopiraj (Alt P) se odpre okno Kopiranje dokumentov. Na tak način lahko kopiramo dokumente (predračune/ račune) v nove dokumente (predračune/račune). Okno je razdeljeno na dva dela: Kopiraj IZ, Kopiraj V.

Kopiraj IZ – vpišemo podatke o dokumentu iz katerega kopiramo.

·      Vrsta dokumenta – s klikom na gumb  določimo ali kopiramo iz računov ali predračunov (predlaga se glede na to, v kateri preglednici se nahajamo: Računi ali Predračuni). Kopirajo se lahko tudi računi, ki so že bili knjiženi.

·      Leto – s klikom na gumb  določimo leto računa. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

·      Knjiga – vpišemo ali izberemo knjigo. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

·      Številka – številko dokumenta vpišemo. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datum računa. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa. Predlaga se tekoči datum.

·      Obnovi cene iz cenika – označimo ali želimo v novem dokumentu obnoviti prodajne cene s cenami iz veljavnega cenika.

·      Datum tečaja – vpišemo oziroma izberemo datum računa. Če je izbrana obnova cen iz cenika, je vnos podatka obvezen.

·      Spremeni analitike – označimo ali želimo na dokumentu iz katerega kopiramo spremeni analitika.

·      Analitika iz – vpišemo ali izberemo analitiko. Ta analitika se bo zamenjala z »Analitiko v«.

·      Analitika v – vpišemo ali izberemo analitiko. Ta analitika se bo zamenjala z »Analitiko iz«.

Po izboru vrste dokumenta, leta in številke računa, se izvede kontrola obstoja dokumenta. Če dokument obstaja, se v okvirčku prikažejo podatki: šifra in naziv kupca prejemnika, datum dokumenta in vsebina polja dokument. Če dokument ne obstaja se ob potrditvi izpiše ustrezno opozorilo:

Kopiraj V – vpišemo podatke o dokumentu v katerega kopiramo.

·      Vrsta dokumenta – s klikom na gumb  določimo ali kopiramo v račune ali predračune (predlaga se Računi).

·      Leto – s klikom na gumb  določimo leto računa. Vpišemo lahko novo letnico. Predlaga se najvišja letnica.

·      Knjiga – vpišemo ali izberemo knjigo. Predlaga se zadnja uporabljena.

·      Številka – po potrditvi se prikaže dodeljena številka računa/predračuna.

·      Spremeni predznak količinam – če izberemo to opcijo potem se pri kopiranju iz originalnega računa prenesejo količine s spremenjenim predznakom v nov račun.

Po kopiranju se izpiše ustrezna informacija.

Če smo v nastavitvah blokirali delo s skladiščnimi artikli, kopiranje v račune ni možno, če obstajajo na izvornem dokumentu artikli, ki se jim vodijo zaloge.

Natisni