Gumb Knjiži (inventura)

Knjiženje je namenjeno knjiženju inventurnih razlik v promet. Aktiven je samo na vrsticah z inventurami, ki še niso bile knjižene. Inventurne razlike se knjižijo v promet kot izdaja. Inventurni manjki se knjižijo kot izdaje s pozitivno količino, inventurni viški pa kot izdaje z negativno količino.

Pred knjiženjem rezultata inventure je opcija »Preveri zalogo«. Če imamo to obkljukano, program preveri, če je za knjiženje količin manjka (če imamo manjko) dovolj blaga na zalogi. Če zaloge ni dovolj, program prekine knjiženje rezultata inventure. Priporočljivo je, da imamo to opcijo vklopljeno.

Prav tako se pred knjiženje rezultata inventure preveri, ali obstajajo v popisanih viških ali manjkih artikli, kateri so označeni kot neaktivni. V tem primeru lahko prekinemo knjiženje.

Ob kliku na gumb  - Knjiži (Alt K) se odpre okno Knjiženje inventurnih razlik s številko inventure in letom.  Če uporabljamo tudi vrednostno maloprodajo t.j. artikle tipa »V« - vrednostno blago, potem je okno za knjiženje inventurnih razlik je razdeljeno na dva dela, če ne, pa je aktiven in viden samo zgornji del okna. V zgornjem delu vpišemo splošne podatke o inventurnih razlikah, katere se bodo knjižile v promet, v spodnjem delu, če je aktiven, pa moramo vnesti šifre artiklov vrednostnih blag, na katere se bodo knjižile eventuelne knjižne razlike artiklov tipa vrednostno blago. Artiklom, katerim se vodi zaloga, se bodo razknjižile inventurne razlike po posameznih šifrah, vrednostno blago pa se bo razknjižilo vrednostno po šifrah, katere moramo vnesti po posameznih stopnjah.

  • Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti inventura. Na tem mestu lahko vrste prometa tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Datum - predlaga se datum priprave podatkov za inventurno listo, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.
  • Dokument - vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.
  • Opomba – vpišemo poljuben tekst.
  • Šifra artikla – vpišemo ali izberemo šifro vrednostnega blaga, ki predstavlja posamezno stopnjo davka.

    

Po izbiri Potrdi se pripravijo podatki za knjiženje inventurnih razlik. Pri tem se preverijo vsi nastavitveni podatki.

Preveri se tudi, ali leto inventure ustreza nastavitvam knjižnega obdobja. Če temu ni tako, se prikaže opozorilo, da inventure za to leto ni možno knjižiti.

Inventure dobijo status da so knjižene. V preglednici spoznamo knjižene inventure po rdeči barvi.

Po uspešnem knjiženju se tvori dokument izdaje v Negotovinski prodaji v tipu prometa »I« inventure. Dokument se tvori ločeno za viške in za manjke. V primeru inventure vrednostnega blaga pa nastane en dokument, saj je rezultat inventure blaga tipa »V« ali više ali manjko.

Tako se po končanem knjiženju preveri in poknjiži tudi ta dokument v negotovinski prodaji.

Natisni