Dodajanje novih vrstic prejema

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novi vrstici prejema.

 • Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.
 • Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel.
 • Količina – vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske ali vrednostne).
 • Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.
 • Fakturna cena – vpišemo fakturno ceno prejema (do  pet decimalnih mest). Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.
 • Popust – vpišemo odstotek popusta. Možnost vpisa do 5 popustov na posamezno vrstico prejema.
 • Fakturna vrednost – prikaže se izračunana fakturna vrednost (z upoštevanjem vnesenega odstotka popusta). Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.

ODVISNI STROŠKI

 • Odstotek – vpišemo odstotek odvisnih stroškov. Pri vnosu nove vrstice se predlaga iz šifranta odvisnih stroškov za artikel.
 • Znesek – vpišemo znesek odvisnih stroškov na enoto v domači denarni enoti. Pri vnosu nove vrstice se predlaga iz šifranta odvisnih stroškov za artikel.

DDV

 • Prikaz šifre in stopnje DDV za artikel, ki ga vnašamo

Skupina popusta

 • Prikaz šifre in naziv skupine popusta iz šifranta artiklov, če je skupina popusta za ta artikel vnesena.

Zaloga

 • V primeru povezave z Materialno skladiščnim poslovanjem se v tem okviru prikaže tekoča zaloga artikla na skladišču (ali dveh). Zaloga se prikaže za skladišče, katero imamo vpisano v nastavitvah poslovalnice. Če povezave z MSP ni, se prikaže trenutna zaloga iz prometa TDR. V primeru, da se artiklu vodijo zaloge po serijah, se ob vnosu šifre artikla prikaže skupna zaloga vseh serij tega artikla, ob izboru (vnosu) serije, pa samo zaloga na konkretni seriji.
 • Nabavna cena - podatek se samo prikaže.
 • Prodajna cena – izračuna in predlaga se prodajna cena. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. Novo prodajno ceno lahko izračunamo tudi tako, da vnesemo ustrezen odstotek razlike v ceni med nabavno in prodajno ceno.
 • Maloprodajna cena - izračuna in predlaga se maloprodajna cena z DDV. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. Novo maloprodajno ceno lahko izračunamo tudi tako, da vnesemo ustrezen odstotek razlike v ceni med prodajno in maloprodajno ceno brez DDV. Lahko v to polje vnašamo tudi ceno brez DDV in potem s tipko F6 ceni dodamo davek.
 • MPC brez DDV – maloprodajna cena brez ddv (samo prikaz).

Zadnja cena

 • V tem okvirčku se prikazuje zadnja nabavna, prodajna, maloprodajna z DDV in maloprodajna cena brez DDV iz zadnje veljavne kalkulacije
 • Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Artiklom, ki imajo nastavitev vodenja zalog po serijah »Ne – samo sledljivost« se ravno tako lahko vnaša serijo, vnos podatka pa ni obvezen. Če podatka o seriji za te artikle ne vnesemo, se avtomatsko dodeli privzeti znak »-«. Artikli, kateri pa imajo vodenje zalog po serijah »Da«, pa morajo imeti vpisano šifro. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Na tem polju je preko tipke F11 možno izbrati določeno serijo, ki jo imamo v prometu (zalogi).
 • Število paketov – vrednost polja se predlaga na naslednji način:  če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost –1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo.
 • Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.
 • Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.
 • Opomba - vpišemo poljuben tekst.
 • Če se prejem upošteva pri poročanju za Intrastat, se lahko izpolni še naslednje podatke:
 • Poreklo – vpišemo ali izberemo šifro države porekla blaga. Pri novi vrstici se predlaga iz države porekla v šifrantu artiklov. Če podatek v šifrantu artiklov ni izpolnjen se predlaga iz šifre države, iz katere je bilo blago odposlano. Če podatek ni izpolnjen, velja da je poreklo enako državi odpošiljanja blaga.
 • Količina v dodatni ME – vpišemo ali izračunamo količino v dodatni merski enoti. Podatek se v odvisnosti od šifranta tarifnih oznak predlaga iz šifranta artiklov.
 • Statistična vrednost – vpišemo ali izračunamo statistično vrednost za poročanje Intrastat. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag. Če ni izpolnjeno, pomeni da je statistična vrednost enaka nabavni vrednosti.

   

 

Gumb  - Zadnja cena (Alt C, F5) omogoča ohranitev prodajne in maloprodajne cene iz zadnjega prejema/zapisnika o spremembi cen/začetnega stanja za artikel. Gumb je aktiven samo pri vnosu nove vrstice.

Gumb  - Izračun (Alt U) je namenjen prikazu elementov izračuna cen/vrednosti za izbrano vrstico.

 

 

Gumb  - Kartica (Alt A) odpre preglednico s prikazom kartice artikla.

Gumb  - O artiklu (Alt L) odpre okno s pregledom artikla.

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Natisni