Dodajanje novih Odvisnih stroškov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Odvisni strošek predprejema, kamor vpišemo podatke o odvisnem strošku vezanem na predprejem. Odpre se novo okno za vnos odvisnega stroška.

Šifra – vpišemo oz. izberemo odvisni strošek. V ozdaju je šifrant odvisnih stroškov, kjer lahko dodajamo in urejamo odvisne stroške, lahko pa pustimo šifro prazno in vpišemo samo opis. Šifrant odvisnih stroškov nam omogoča analizo teh stroškov na izpisu Analiza nabave.

Opis – vpišemo naziv odvisnega stroška (poljuben tekst).

Denarna enota – izberemo ali vnašamo odvisni strošek v domači denarni enoti ali v denarni enoti iz računa.

Znesek – vpišemo znesek odvisnega stroška. Možnost izračuna s pomočjo računala.

Opomba - vpišemo poljuben tekst.

Natisni